UITNODIGING WIJKVERGADERING 24 SEPTEMBER 2019

Aan alle bewoners van Transvaal Leiden,

Met genoegen nodigen wij u uit voor de tweede wijkvergadering. De afgelopen maanden hebben we verder gewerkt ter voorbereiding op de uitvoering van de gezamenlijke wijkvisie. U bent van harte welkom om actief mee te denken en samen keuzes te maken die ervoor gaan zorgen dat Transvaal de mooiste wijk van Leiden wordt.

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  1. Opening en welkom 
  2. Terugblik op vorige bijeenkomst
  3. Updates lopende zaken
  4. Inspraak uitwerking visie
  5. Vragen, rondvraag, suggesties.

De locatie is bij u bekend. Er wordt weer vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur.

Ook als u geen lid bent van de wijkvereniging, bent u van harte welkom!

Wij kijken er naar uit alle bewoners van Transvaal Leiden te ontvangen. Heel graag tot ziens!

Huiskamergesprekken Transvaal

Op verzoek van de Gemeente Leiden, plaatsen wij het volgende bericht:

De gemeente Leiden werkt aan een toekomstplan voor de wijk de Mors. Voor het opstellen van dit plan spreken we graag zoveel mogelijk mensen. Dit doen we op diverse momenten en diverse manieren.

O.a. aan de hand van huiskamergesprekken. Deze willen we in de periode augustus t/m september organiseren.

We zoeken:

Huiskamers: Jouw huiskamer is geschikt als er ongeveer acht mensen om een tafel kunnen zitten. Kun je voor een thee/koffie/koekje zorgen? De rest wordt allemaal verzorgd.

In elke huiskamer en bij elk gesprek is een gespreksleider aanwezig van Leidse gesprekken en iemand van de gemeente.

Deelnemers: Je bent van harte welkom als je mee wilt denken over de toekomst van de wijk. We kijken daarbij verder dan de lopende projecten. Wat zijn belangrijke onderwerpen voor de toekomst wetende dat er veranderingen in de wijk plaatsvinden.

Wie geïnteresseerd is, graag contact opnemen met Marco Versluis: M.versluis@leiden.nl

Bestrijding Japanse Duizendknoop in Transvaal

Buurtbewoonster Lidy Heemskerk stuurde ons de informatie m.b.t. de bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Transvaal Leiden. Dit in vervolg op de buurtvergadering.

In onze wijk zijn in ieder geval 3 plekken met deze plant: vanaf de
Morsweg gezien bedrijventerrein Morsweg op en dan bij begin van
populierenpad links bij de derde boom, verderop bij het pad richting het station in het talud van NS en tot slot bij de Rijnzichtbrug net voor de spoorwegovergang bij de Haagweg.

De Japanse Duizendknoop

Verslag wijkvergadering 17 juni 2019

1. Opening en welkom – dank aan oud bestuursleden

De aanwezige oud bestuursleden Inge, Ingeborg en Gerben worden bedankt voor alles wat zij de afgelopen jaren voor de wijk hebben gedaan. Het nieuwe bestuur overhandigt bloemen.

2. Voorstelronde nieuwe bestuursleden

De nieuwe bestuursleden stellen zich nogmaals voor aan de leden, met korte achtergrond en reden waarom zij in het bestuur zijn gegaan.

3. Hoe werkt het nieuwe bestuur samen? (zie pdf presentatie bestuur)

4. Wat hebben we in de afgelopen weken gedaan? (zie pdf presentatie bestuur)

5. Visie Transvaal en de toekomst (zie pdf presentatie bestuur)

6. Update lopende zaken.

Met behulp van een PowerPoint presentatie legt Sjoerd Schipaanboord (voorzitter) uit hoe het huidige bestuur met elkaar leert samen te werken, hoe de rollen en taken verdeeld zijn. We hebben aandacht besteed aan de overdracht vanuit het oude bestuur en zijn nog aan het opstarten, terwijl er ook een aantal zaken lopen die we hebben overgenomen.

7. Rondvraag

Veiligheid in Transvaal:

Sinds de komst van het sociale pension is de veiligheid vermindert. Er gebeurt van alles ‘s avonds.

Zo zijn er ook problemen met de snelheid op de weg en het water.

Men maakt zich ook zorgen over de verkeersveiligheid als er gebouwd gaat worden bij het industrie terrein Morsweg 55 (is uitgesteld met een jaar, maar onduidelijk wat er dan gebeurt).

Handhaving vanuit gemeente is gefragmenteerd, waardoor bewoners ook het gevoel krijgen van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Er wordt door een bewoner voorgesteld gevaarlijke situaties te filmen en daarmee in gesprek te gaan. Hier wordt zeker op teruggekomen met de betreffende bewoner.

Sjoerd geeft aan dat veiligheid een van de speerpunten wordt: daar wordt dan een project van gemaakt, waar het bestuur actief bij betrokken worden.

Maar van belang is ook dat het met bewoners wordt gedaan: de straatvertegenwoordigers (zoals beschreven in PowerPoint presentatie) kunnen een belangrijke rol als verbinder gaan spelen.

Paul Krugerstraat 29 wordt illegaal verkamerd

Er komt per 1 juni een nieuw beleid vanuit de gemeente i.v.m. verkamering en appartementen in een huis. Erik Deen is hier nauw bij betrokken en als bestuur hebben we contact met de gemeente en de politiek. er zijn ook twee bezwaren mede ingediend door het bestuur. Dus hou het bestuur op de hoogte van acties en daar waar het een overstijgend belang heeft, zal het bestuur  de acties ook actief ondersteunen.

Is er al contact met de wethouder?

Het bestuur is momenteel aan het kennismaken met allerlei mensen binnen de gemeente en we willen ook gaan uitzoeken bij wie we voor welke zaken moeten zijn.

Roeivereniging Njord

De vereniging is te groot geworden, teveel leden. Er zijn nu een aantal feestjes: dus geluidsoverlast en veel fietsen die staan geparkeerd rond Njord. Moet er niet een apart fietsenplan komen voor Njord?

– opmerking: het huidige bestuur van Njord doet veel aan handhaving en communicatie met de buurt.

Aandacht graag voor industrieterrein bij dr. Lelylaan

Daar komt veel woningbouw, dus veel meer verkeer. Ook wordt de ontsluitingsroute bij de Churchillbrug genoemd, waar nog geen duidelijkheid over is. Er zou ook een idee zijn om een ontsluitingsroute te maken bij de Hoge Morsweg, bij het viaduct.

Afspraak: Erik Deen zal alle beleidsstukken hierover analyseren

Hierdoor komt ook de woningbouw bij Morsweg 55 weer aan bod. Ook dit plan zal Erik Deen in de gaten houden.

Groen

De Japanse duizendknoop is weer gesignaleerd en geeft veel problemen, omdat hij ondergronds doorgroeit en dus moeilijk uit te roeien is. Het lijkt alsof de gemeente geen plan heeft om deze plant te bestrijden.

Dit zal ook in het gesprek met de wijkregisseur genoemd worden.

Een aspect van veiligheid is ook het schoon houden van de straten (onkruid verwijderen, los afval weggooien, etc.). Dus het bestuur wil ook aandacht besteden aan vergroenen en mooi en schoon houden van de wijk, want onderzoek wijst uit dat veel onkruid mensen een onveilig gevoel geeft. Er wordt aangegeven vanuit de zaal, dat niet iedereen last heeft van onkruid en dat niet ziet als onkruid. Ook dat is mogelijk.

Er loopt ook een project met de groencommissie waar een oud bestuurslid en een bewoner actief in zijn. Er is binnenkort weer een gesprek met de wijkregisseur en zij zullen dit terugkoppelen naar het bestuur.

Geluidsoverlast

Is deels onderdeel van veiligheid,  maar sommige zaken zijn individueel en zullen dan niet actief nu worden opgepakt door het bestuur. Het bestuur kiest ervoor drie grote projecten op te pakken en die dan ook af te maken, i.p.v. veel oppakken en dan niet kunnen afmaken.

Rangeren is nl ook een probleem aan het worden: de geluidsoverlast wordt erger.

Tot slot

Er is ook erkenning voor datgene wat het nieuwe bestuur al aan het doen is (zie PowerPoint presentatie).

Het bestuur werkt dus projectmatig en ondersteunt wel actief waar mogelijk eigen initiatieven van wijkbewoners in Transvaal. Een goed voorbeeld van eigen initiatief zonder tussenkomst of hulp van het bestuur wijkvereniging Transvaal Leiden, is het bewonersinitiatief voor een AED in de Wetstraat.

Uitnodiging wijkvergadering 17 juni 2019

U bent van harte uitgenodigd om op maandag 17 juni 2019 aanwezig te zijn bij de wijkvergadering. Er wordt vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur. De agenda voor de vergadering betreft een 7-tal punten:

1. Opening en welkom – dank aan oud bestuursleden;
2. Voorstelronde nieuw bestuur;
3. Hoe werkt het nieuwe bestuur samen?
4. Wat hebben wij in de afgelopen weken gedaan?
5. Visie Transvaal en de toekomst;
6. Updates lopende zaken;
7. Vragen, rondvraag, suggesties.

Heel graag tot ziens op 17 juni a.s.

Uitspraak advies bezwaarcommissie inzake Haagweg 47 : bijgewerkt 15 april 2019


Haagweg 47

Beste wijkbewoners,

Op 1 april heeft de bezwaarcommissie uitspraak gedaan over de toestemming van de gemeente om in Haagweg 47 studenten te huisvesten.

De bezwaarcommissie oordeelt dat de gemeente deze toestemming ten onrechte verleend heeft. En dat de bezwaren van de buurtbewoners terecht zijn: ‘Er is sprake van strijd met goede ruimtelijke ordening en de belangen van de bewoners zijn niet zorgvuldig afgewogen’.

De gemeente moet uiterlijk 26 mei reageren en aangeven wat zij met deze uitspraak gaan doen: de vergunning intrekken of de uitspraak naast zich neerleggen.

UPDATE 15 april 2019:

Het advies van de regionale commissie bezwaarschriften hebben wij afgelopen week nu ook ontvangen (via Eric van ’t Groenewout. Dank voor het inscannen en toesturen!). Dat kunt u hier lezen

Plaatsing extra fietsklemmen in Transvaal I en II – bijgewerkt op 29 maart

Beste wijkbewoners,

Het is al even geleden, maar in december 2016 hebben we een fietsenschouw gehouden om samen met u te bekijken waar eventueel extra fietsklemmen nodig en mogelijk waren in onze wijk.

In maart 2017 hebben we de uitkomst die we hiervan ontvingen voor Transvaal I gepubliceerd.

Terwijl wij nog bezig waren om de locaties van fietsklemmen voor Transvaal II te controleren en overleggen met bewoners bleek dat het gemeentelijk budget voor dat jaar op was.

Ondanks vele malen informeren wanneer deze plannen verder zouden gaan, is dit door gebrek aan budget en personeelswisseling binnen de gemeente veel te lang blijven liggen.
Inmiddels hebben we uitgebreide excuses ontvangen van de gemeente en is duidelijk geworden dat in week 15 (8 april tot 14 april) nu eindelijk de eerder toegezegde fietsklemmen geplaatst gaan worden.

In sommige gevallen zullen ook bestaande fietsbeugels verplaatst of beter geplaatst worden.
Hieronder vindt u de plannen terug per straat:

Transvaal I
Cronjestraat
Lopsenstraat – President Steinstraat
Morsweg 9
Morsweg 21
Paul Krugerstraat 1
Paul Krugerstraat 4
Paul Krugerstraat 18-22
President Steinstraat 2
President Steinstraat 13

Transvaal II
Morsweg 130-138
Morsweg 170-172

Bijgewerkt 29 maart – ook ter hoogte van Morsweg 59 zullen de fietsenrekken vervangen gaan worden.
Morsweg 59

Planning
U ontvangt geen bericht van de gemeente over de planning van de plaatsing. Deze staan vooralsnog gepland voor week 15 (8 april tot 14 april).
Mochten wij hier nog andere informatie over ontvangen zullen we dat met u delen via deze website maar ook via onze Facebook pagina en e-mail.
Heeft u vragen of opmerkingen over de de te (ver)plaatsen fietsklemmen, laat u dit dan zo spoedig mogelijk weten via bestuur@transvaalleiden.nl of via een privé bericht op Facebook.

Bijgewerkt 29 maart
We zien dat op diverse locaties in de wijk de fietsklemmen vanaf 28-03 al vervangen worden

Fietstrommels
Er is ons de laatste week ook duidelijk geworden dat er op dit moment ook weer diverse proeven lopen binnen de gemeente met fietstrommels en andere fietsvoorzieningen. Wat daarbij mogelijk is, dat is nog niet helemaal bekend, maar wanneer u interesse heeft en meer informatie hierover wilt neemt u dan even contact met ons op via een privé bericht of bestuur@transvaalleiden.nl zodat we u in contact kunnen brengen met de juiste contactpersoon binnen de gemeente.

Wijkvereniging Transvaal Leiden

Algemene ledenvergadering

Op 16 april 2019 organiseert de Wijkvereniging Transvaal Leiden een algemene ledenvergadering om een nieuw bestuur te kiezen.

Bestuurlijke crisis
Binnen het huidige bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden is de afgelopen maanden een bestuurlijke crisis ontstaan. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen een bestuurslid en de overige bestuursleden. Het gaat hierbij niet om de doelen die ons in het wijkbelang voorstaan, maar wel over de wijze waarop wij deze proberen te bereiken. Een bestuur waarbinnen onderling vertrouwen ontbreekt, is niet in het belang van de wijk. Als gevolg hiervan is het bestuur in november 2018 bij meerderheid van stemmen teruggetreden.

Een commissie samengesteld uit enkele oud-voorzitters heeft daarna gekeken hoe deze impasse het beste kan worden opgelost. Hieruit is voortgekomen dat er een nieuw bestuur moet komen wat statutair geankerd moet zijn. Dat wil zeggen, gekozen door de leden van de vereniging. Aan de ledenadministratie van de vereniging is de afgelopen jaren weinig aandacht gegeven. Dit zal moeten veranderen.

Het voltallige huidige bestuur, voor zover niet statutair aftredend, heeft besloten af te treden en er zal een Algemene Ledenvergadering gehouden worden, alleen toegankelijk voor leden, om een nieuw bestuur te kiezen. Hier zullen enkele huidige bestuursleden zich, mogelijk onder voorwaarden, opnieuw herkiesbaar stellen.

Oproep lid te worden
Alle wijkbewoners, die nog geen lid zijn, worden opgeroepen lid te worden van de wijkvereniging. Alleen leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
U kunt zich schriftelijk aanmelden als lid via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12. Bij uw inschrijving bent u een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van 5 euro. Dit dient u voor 16 april 2019 te voldoen op rekening NL16INGB0009360620 t.n.v. Wijkvereniging Transvaal Leiden of voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ter plekke contant te betalen.
Alle wijkbewoners die geregistreerd staan als lid hebben voor 9 maart 2019 persoonlijk bericht hiervan ontvangen. Ontvangt u geen bericht en heeft u zich in het verleden wel aangemeld als lid, neemt u dan contact op via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12.

Oproep voor bestuursleden
Alle leden kunnen zich melden als kandidaat bestuurslid. U kunt zich voor zaterdag 6 april 2019 schriftelijk aanmelden via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12. Wilt u hierbij aangeven of er eventuele voorwaarden aan uw kandidatuur verbonden zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering
• Toelichting situatie
• Financieel verslag / verslag kascommissie
• Decharge bestuur
• Verkiezing nieuwe bestuursleden
• Verkiezing kascommissie
Alle leden ontvangen een week voor de Algemene Ledenvergadering een definitieve agenda en eventuele additionele stukken.

Wijkbijeenkomst
Na de Algemene Ledenvergadering zal er door het nieuwe bestuur een wijkbijeenkomst georganiseerd worden. Voor deze bijeenkomst zullen alle wijkbewoners (ook niet leden) worden uitgenodigd. Hier kunnen alle zaken die binnen of buiten de wijk spelen besproken worden. Hier zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, zoals wijkregisseur, wijkbeheerder, wijk-BOA, wijkagent.

Klik hier voor het PDF bericht dat we huis-aan-huis verspreid hebben.

1 2 3 13