Uitnodiging wijkvergadering 17 juni 2019

U bent van harte uitgenodigd om op maandag 17 juni 2019 aanwezig te zijn bij de wijkvergadering. Er wordt vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur. De agenda voor de vergadering betreft een 7-tal punten:

1. Opening en welkom – dank aan oud bestuursleden;
2. Voorstelronde nieuw bestuur;
3. Hoe werkt het nieuwe bestuur samen?
4. Wat hebben wij in de afgelopen weken gedaan?
5. Visie Transvaal en de toekomst;
6. Updates lopende zaken;
7. Vragen, rondvraag, suggesties.

Heel graag tot ziens op 17 juni a.s.

Uitspraak advies bezwaarcommissie inzake Haagweg 47 : bijgewerkt 15 april 2019


Haagweg 47

Beste wijkbewoners,

Op 1 april heeft de bezwaarcommissie uitspraak gedaan over de toestemming van de gemeente om in Haagweg 47 studenten te huisvesten.

De bezwaarcommissie oordeelt dat de gemeente deze toestemming ten onrechte verleend heeft. En dat de bezwaren van de buurtbewoners terecht zijn: ‘Er is sprake van strijd met goede ruimtelijke ordening en de belangen van de bewoners zijn niet zorgvuldig afgewogen’.

De gemeente moet uiterlijk 26 mei reageren en aangeven wat zij met deze uitspraak gaan doen: de vergunning intrekken of de uitspraak naast zich neerleggen.

UPDATE 15 april 2019:

Het advies van de regionale commissie bezwaarschriften hebben wij afgelopen week nu ook ontvangen (via Eric van ’t Groenewout. Dank voor het inscannen en toesturen!). Dat kunt u hier lezen

Plaatsing extra fietsklemmen in Transvaal I en II – bijgewerkt op 29 maart

Beste wijkbewoners,

Het is al even geleden, maar in december 2016 hebben we een fietsenschouw gehouden om samen met u te bekijken waar eventueel extra fietsklemmen nodig en mogelijk waren in onze wijk.

In maart 2017 hebben we de uitkomst die we hiervan ontvingen voor Transvaal I gepubliceerd.

Terwijl wij nog bezig waren om de locaties van fietsklemmen voor Transvaal II te controleren en overleggen met bewoners bleek dat het gemeentelijk budget voor dat jaar op was.

Ondanks vele malen informeren wanneer deze plannen verder zouden gaan, is dit door gebrek aan budget en personeelswisseling binnen de gemeente veel te lang blijven liggen.
Inmiddels hebben we uitgebreide excuses ontvangen van de gemeente en is duidelijk geworden dat in week 15 (8 april tot 14 april) nu eindelijk de eerder toegezegde fietsklemmen geplaatst gaan worden.

In sommige gevallen zullen ook bestaande fietsbeugels verplaatst of beter geplaatst worden.
Hieronder vindt u de plannen terug per straat:

Transvaal I
Cronjestraat
Lopsenstraat – President Steinstraat
Morsweg 9
Morsweg 21
Paul Krugerstraat 1
Paul Krugerstraat 4
Paul Krugerstraat 18-22
President Steinstraat 2
President Steinstraat 13

Transvaal II
Morsweg 130-138
Morsweg 170-172

Bijgewerkt 29 maart – ook ter hoogte van Morsweg 59 zullen de fietsenrekken vervangen gaan worden.
Morsweg 59

Planning
U ontvangt geen bericht van de gemeente over de planning van de plaatsing. Deze staan vooralsnog gepland voor week 15 (8 april tot 14 april).
Mochten wij hier nog andere informatie over ontvangen zullen we dat met u delen via deze website maar ook via onze Facebook pagina en e-mail.
Heeft u vragen of opmerkingen over de de te (ver)plaatsen fietsklemmen, laat u dit dan zo spoedig mogelijk weten via bestuur@transvaalleiden.nl of via een privé bericht op Facebook.

Bijgewerkt 29 maart
We zien dat op diverse locaties in de wijk de fietsklemmen vanaf 28-03 al vervangen worden

Fietstrommels
Er is ons de laatste week ook duidelijk geworden dat er op dit moment ook weer diverse proeven lopen binnen de gemeente met fietstrommels en andere fietsvoorzieningen. Wat daarbij mogelijk is, dat is nog niet helemaal bekend, maar wanneer u interesse heeft en meer informatie hierover wilt neemt u dan even contact met ons op via een privé bericht of bestuur@transvaalleiden.nl zodat we u in contact kunnen brengen met de juiste contactpersoon binnen de gemeente.

Wijkvereniging Transvaal Leiden

Algemene ledenvergadering

Op 16 april 2019 organiseert de Wijkvereniging Transvaal Leiden een algemene ledenvergadering om een nieuw bestuur te kiezen.

Bestuurlijke crisis
Binnen het huidige bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden is de afgelopen maanden een bestuurlijke crisis ontstaan. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen een bestuurslid en de overige bestuursleden. Het gaat hierbij niet om de doelen die ons in het wijkbelang voorstaan, maar wel over de wijze waarop wij deze proberen te bereiken. Een bestuur waarbinnen onderling vertrouwen ontbreekt, is niet in het belang van de wijk. Als gevolg hiervan is het bestuur in november 2018 bij meerderheid van stemmen teruggetreden.

Een commissie samengesteld uit enkele oud-voorzitters heeft daarna gekeken hoe deze impasse het beste kan worden opgelost. Hieruit is voortgekomen dat er een nieuw bestuur moet komen wat statutair geankerd moet zijn. Dat wil zeggen, gekozen door de leden van de vereniging. Aan de ledenadministratie van de vereniging is de afgelopen jaren weinig aandacht gegeven. Dit zal moeten veranderen.

Het voltallige huidige bestuur, voor zover niet statutair aftredend, heeft besloten af te treden en er zal een Algemene Ledenvergadering gehouden worden, alleen toegankelijk voor leden, om een nieuw bestuur te kiezen. Hier zullen enkele huidige bestuursleden zich, mogelijk onder voorwaarden, opnieuw herkiesbaar stellen.

Oproep lid te worden
Alle wijkbewoners, die nog geen lid zijn, worden opgeroepen lid te worden van de wijkvereniging. Alleen leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
U kunt zich schriftelijk aanmelden als lid via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12. Bij uw inschrijving bent u een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van 5 euro. Dit dient u voor 16 april 2019 te voldoen op rekening NL16INGB0009360620 t.n.v. Wijkvereniging Transvaal Leiden of voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ter plekke contant te betalen.
Alle wijkbewoners die geregistreerd staan als lid hebben voor 9 maart 2019 persoonlijk bericht hiervan ontvangen. Ontvangt u geen bericht en heeft u zich in het verleden wel aangemeld als lid, neemt u dan contact op via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12.

Oproep voor bestuursleden
Alle leden kunnen zich melden als kandidaat bestuurslid. U kunt zich voor zaterdag 6 april 2019 schriftelijk aanmelden via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12. Wilt u hierbij aangeven of er eventuele voorwaarden aan uw kandidatuur verbonden zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering
• Toelichting situatie
• Financieel verslag / verslag kascommissie
• Decharge bestuur
• Verkiezing nieuwe bestuursleden
• Verkiezing kascommissie
Alle leden ontvangen een week voor de Algemene Ledenvergadering een definitieve agenda en eventuele additionele stukken.

Wijkbijeenkomst
Na de Algemene Ledenvergadering zal er door het nieuwe bestuur een wijkbijeenkomst georganiseerd worden. Voor deze bijeenkomst zullen alle wijkbewoners (ook niet leden) worden uitgenodigd. Hier kunnen alle zaken die binnen of buiten de wijk spelen besproken worden. Hier zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, zoals wijkregisseur, wijkbeheerder, wijk-BOA, wijkagent.

Klik hier voor het PDF bericht dat we huis-aan-huis verspreid hebben.

Werkbezoek burgemeester Lenferink en Wethouder Spijker

Zonsondergang aan de Rijn bij werkbezoek burgemeester Lenferink en wethouder Spijker

Beste wijkbewoners,

Afgelopen donderdag heeft het bestuur van de wijkvereniging burgemeester Lenferink (handhaving) en wethouder Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen.) op bezoek gehad in onze mooie wijk.

Dat het een mooie locatie was bleek bij aankomst, want iedereen inclusief de burgemeester en de wethouder maakten toch eerst even een foto van de mooie zonsondergang op deze locatie.

We zijn namelijk gestart op de steigers van roeivereniging Die Leythe aan de Morsweg om een mogelijke probleemlocatie aan de overkant te bespreken.
Dat ging over de aanvraag tot studentenbewoning aan Haagweg 47.
Voor dit pand ligt een aanvraag om 36 studenten te huisvesten en zeker vanwege de ligging aan het water wordt daar overlast van verwacht door omwonenden aan beide kanten van de Rijn.
Ook wij als wijkvereniging Transvaal Leiden en de belangenvereniging Haagwegkwartier zijn niet blij met deze plannen.

Na dit gesprek zijn we nog langs diverse probleemlocaties qua verkamering en handhaving gelopen en hebben mogelijke oplossingen met hen besproken.

We hopen met deze gesprekken invloed te hebben op het nieuwe verkameringsbeleid en zijn ook uitgenodigd om binnenkort mee te komen praten over het nieuwe beleid qua verkamering.

Daarnaast hopen we uiteraard dat een aantal hardnekkige zaken qua handhaving beter aangepakt zullen gaan worden.

Wijkvereniging Transvaal Leiden

Wijkbijeenkomst 24 oktober 2018

Geachte buurtbewoner,

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse

WIJKBIJEENKOMST

woensdag 24 oktober 2018

20:00-22:00 uur

 

in de grote zaal van het Sociaal Pension van stichting De Binnenvest, Morspad 4

 

Gasten:                      

WIJKREGISSEUR          Marco Versluis

WIJKBEHEERDER        Wanita Mahesh          (onder voorbehoud)
WIJKAGENT                Lakhdar Ben Taieb      (onder voorbehoud)

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Introductie van onze gasten
 3. Rondvraag of er specifieke vragen voor onze gasten zijn
 4. Overige agendapunten
  ● Status verkameringsstop
  ● Bewonersinitiatief om de Morsweg om te zetten naar een woonerf in Transvaal II en III
  ● Wijkschouwen
  ● Informatievoorziening/wijkredactie
 5. Rondvraag

 

Kom meepraten over het verbeteren van uw wijk!

Tropisch Transvaal Wijkfeest

Tropisch Transvaal Wijkfeest

Geniet u ook zo van het lekkere weer?
Laten we hopen dat de zomer zich zo voortzet.

Op 1 september 2018 vindt van 14:00 tot 20:00 weer ons jaarlijkse wijkfeest plaats.

Het thema past dit jaar prima bij het huidige weer:
Tropisch Transvaal met een Hawaii thema!

We mogen ook dit jaar weer gebruik maken van de locatie van roeivereniging Njord en we plaatsen daar weer een grote stormbaan voor de kinderen.

Drankjes worden verzorgd tegen € 1,25 per consumptie.
De barbecue is gratis voor inwoners van de wijk.
Laat u ons even weten dat u komt door uw naam en adres door te geven, dan zetten we u op de gastenlijst.
Dit kan via een privé bericht op Facebook of via een e-mail aan wijkfeest@transvaalleiden.nl

We hopen u te zien op 1 september en geniet van de zomer!

       

Aanpassing agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Beste wijkbewoners,

De agenda voor de ALV is enigszins gewijzigd. We splitsen de avond in twee delen. Voor de pauze zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. De komst van wijkregisseur Marco Versluis is helaas onzeker geworden vanwege een gescheurde enkelband.
Wel zal Wim Schaddé, bouwinspecteur, aanwezig zijn.
Na de pauze behandelen we zaken die voor hen niet relevant zijn.

Mocht u al vragen hebben en/of andere zaken willen bespreken, dan horen we dat graag van tevoren per email via bestuur@transvaalleiden.nl. We kunnen dat dan eventueel nog aan de agenda toevoegen voordat die wordt geprint om maandagavond te worden uitgedeeld.

Bij voorbaat dank en hopelijk tot maandagavond!

Bestuur Wijkvereniging Transvaal Leiden

 

Agenda ALV 2018

 1. Opening
  2. Introductie Wijkagent, Wijkbeheerder, Wijkregisseur en Wim Schaddé van Dooren, Senior Bouwinspecteur, Team Bouwtoezicht, Juridische Handhaving en Veiligheid
  3. Bestuursmededelingen, kort verslag activiteiten sinds ALV2017
  4.Te bespreken:
   • ● Verkamering – Pretoriusstraat 4

  ● Overlast Brandewijntje● Overlast spoor● Openbare ruimte: plantenbakken, groen, fietsbeugels● Wijkschouwen● Parkeren

  –       PAUZE –  (21:00-21:10)

  1. Bestuursverkiezingen

  Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Robbert Dijkhuis en Jan van Erp.
  Huidige samenstelling van het bestuur:

  Voorzitter:                          Robbert Dijkhuis         (TV1)
  Vicevoorzitter:                   Jan van Erp                 (TV2)
  Secretaris:                         Ingeborg Hansen        (TV1)
  Penningmeester:               Gerben Zwart              (TV2)
  Bestuurslid:                        Carla de Bruin            (TV1)
  Bestuurslid:                        Erik Deen                   (TV2)

  Kandidaat-bestuursleden: Inge de Ruiter en Pascal Groen

  1. Financieel verslag, begroting en verslag van de kascommissie. Benoeming nieuwe kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden die door de ledenvergadering worden aangewezen.
   7. Te bespreken:
  • Informatievoorziening / wijkredactie / wijkkrant
   ● Wijkfeest / wijkborrel
  1. Rondvraag
   9. Sluiting vergadering
  1 2 3 12