Beste wijkbewoners,

De agenda voor de ALV is enigszins gewijzigd. We splitsen de avond in twee delen. Voor de pauze zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. De komst van wijkregisseur Marco Versluis is helaas onzeker geworden vanwege een gescheurde enkelband.
Wel zal Wim Schaddé, bouwinspecteur, aanwezig zijn.
Na de pauze behandelen we zaken die voor hen niet relevant zijn.

Mocht u al vragen hebben en/of andere zaken willen bespreken, dan horen we dat graag van tevoren per email via bestuur@transvaalleiden.nl. We kunnen dat dan eventueel nog aan de agenda toevoegen voordat die wordt geprint om maandagavond te worden uitgedeeld.

Bij voorbaat dank en hopelijk tot maandagavond!

Bestuur Wijkvereniging Transvaal Leiden

 

Agenda ALV 2018

 1. Opening
  2. Introductie Wijkagent, Wijkbeheerder, Wijkregisseur en Wim Schaddé van Dooren, Senior Bouwinspecteur, Team Bouwtoezicht, Juridische Handhaving en Veiligheid
  3. Bestuursmededelingen, kort verslag activiteiten sinds ALV2017
  4.Te bespreken:
   • ● Verkamering – Pretoriusstraat 4

  ● Overlast Brandewijntje● Overlast spoor● Openbare ruimte: plantenbakken, groen, fietsbeugels● Wijkschouwen● Parkeren

  –       PAUZE –  (21:00-21:10)

  1. Bestuursverkiezingen

  Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Robbert Dijkhuis en Jan van Erp.
  Huidige samenstelling van het bestuur:

  Voorzitter:                          Robbert Dijkhuis         (TV1)
  Vicevoorzitter:                   Jan van Erp                 (TV2)
  Secretaris:                         Ingeborg Hansen        (TV1)
  Penningmeester:               Gerben Zwart              (TV2)
  Bestuurslid:                        Carla de Bruin            (TV1)
  Bestuurslid:                        Erik Deen                   (TV2)

  Kandidaat-bestuursleden: Inge de Ruiter en Pascal Groen

  1. Financieel verslag, begroting en verslag van de kascommissie. Benoeming nieuwe kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden die door de ledenvergadering worden aangewezen.
   7. Te bespreken:
  • Informatievoorziening / wijkredactie / wijkkrant
   ● Wijkfeest / wijkborrel
  1. Rondvraag
   9. Sluiting vergadering

  Door Bestuur WTL

  Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.