Naar aanleiding van het gesprek tussen B&W Leiden en de Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL) op 14 januari 2008.

 

 

Op 14 januari 2008 is er een gesprek geweest tussen de gemeente Leiden en de WTL. Onderwerp van het gesprek was de toekomst van Transvaal. Het gesprek vond plaats op initiatief van de gemeente. Van de gemeente waren aanwezig burgemeester Lenferink en wethouder Steegh, van de WTL waren aanwezig Grijpink (vice voorzitter), Nieuwint (secretaris) en Bootsma (voorzitter). 
De WTL had zich ingesteld op een constructief gesprek waarbij over en weer elkaars meningen uitgewisseld zouden worden. Van een discussie was echter geen sprake. De gemeente dicteerde aan de WTL de plannen, waar al min of meer over besloten was. Daarbij werd aangegeven welke punten nog open staan voor nadere bestudering. Ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën was er niet.

 

 

Het voordeel van deze wijze van communiceren is dat we als bewoners van Transvaal precies weten waar we staan, wat ons mogelijk nog te wachten staat en dat we niet hoeven rekenen op veel inspraak.

 

Zodra het gesprek inhoudelijk dreigde te worden, werd de discussie afgekapt en werd er verwezen naar de nog te organiseren zogenaamde ateliers. De bewoners moeten er maar op vertrouwen dat ze in deze ateliers voldoende gehoor vinden. Mijn eerdere ervaring met deze ateliers was niet erg positief. Velen doen daar hun best hun mening naar voren te brengen maar in de conclusies van de gemeente achteraf herkende ik de discussie niet of nauwelijks. De gemeente geeft zo wel de gelegenheid tot inspraak, dat wel.

 

Ook de vooringenomen standpunten van de gemeente dragen niet bij tot een groot vertrouwen in deze ateliers. Zo zijn er vijf opties voor een verbindingsweg tussen de Plesmanlaan en de dr. Lelylaan, waarvan de gemeente er al twee op voorhand afwijst. Vooral de optie langs de Haagweg was om onduidelijke redenen niet bespreekbaar.

De bestaande mogelijkheid via de Plesmanlaan, Haagseschouwweg en dr Lelylaan vindt de gemeente te ver omrijden en vervalt daarmee als optie voor de ringweg.

 

Blijven er drie opties open.

  1. Langs het belastingkantoor, langs het spoor dwars door Transvaal I, II en III;
  2. Om de Vijverlokatie heen langs het spoor over de P.C.Hoofdlaan en de Morslaan;
  3. Om de Vijverlokatie heen langs het spoor over de P.C.Hoofdlaan onder het viaduct Lage Morsweg door het spoor verder volgend door Transvaal III.

 

Hierover mag worden gesproken. Iets anders is niet aan de orde.

Tijdens het gesprek is door de WTL geprobeerd aan de orde te stellen of deze verbindingsweg tussen de Plesmanlaan en de dr. Lelylaan ook inderdaad nodig is. Volgens de gemeente is al besloten dat de zogenaamde binnenring om de stad hoe dan ook gesloten moet worden. Gegeven is de tunnel onder het station, de Willem de Zwijgerlaan, de Kanaalweg en de Churchilllaan. Twee stukjes ontbreken nog aan deze ring. De verbinding tussen de Kanaalweg en de Willem de Zwijgerlaan en de verbinding tussen de Plesmanlaan en de dr. Lelylaan. En deze twee stukken zullen er hoe dan ook komen.

 

Een onbegrijpelijk standpunt. Waarom moet er persé een binnenring zo dicht langs de binnenstad, door dichte bebouwing heen worden gewrongen, ondanks de vele nadelige consequenties voor zowel de Kooi als Mors/Transvaal?

Één ring om de stad van voldoende capaciteit, buiten de dichte en intensieve stadsbebouwing, zou een betere optie zijn en in ieder geval de leefbaarheid vergroten.

Na de ontwikkeling van het Valkenburgterrein, zal het woonwerkverkeer in deze regio toenemen. Het verkeer zal zijn weg zoeken over de bestaande wegen, dus ook deels over de binnenring. De verkeersintensiteit zal daardoor toenemen en daarmee ook de problemen.

 

De tunnel in de Schiphol weg is de planologische miskleun van de jaren 80. Deze tunnel trekt veel verkeer aan zonder dat er mogelijkheden zijn om dat verkeer af te wikkelen.

De gemeente verdedigd de aanleg van de tunnel door te beweren dat het verkeer dat nu door de tunnel gaat anders bovengronds over het stationsplein zou lopen. Een onjuiste veronderstelling.

Als er bij het volbouwen van de Leeuwenhoek en de renovatie van het LUMC terrein een goed verkeerscirculatieplan was geweest, had het doorgaande verkeer van het stationsplein afgeleid kunnen worden. Dan zou er ook meer ruimte zijn geweest voor bestemmend verkeer, zoals de bereikbaarheid van het station.

De locatie van de tunnel is verkeerstechnisch eveneens absurd. Een aansluiting op de doorgaande wegen Rijnsburgerweg en Schuttersveld was nauwelijks mogelijk. De haarspeldbocht oplossing die is bedacht kan op zijn zachts gezegd verkrampt genoemd worden.

Als door de aanleg van de tunnel het station goed bereikbaar zou zijn geworden, was er nog een argument geweest. Helaas, het station Leiden is één van de slechtst bereikbare stations van Nederland.

Het mooie rustieke zonnige stationsplein met flanerende mensen, fonteinen en bomen, die de Leidse bevolking was beloofd, blijkt een ongezellige kantorenwijk met onpersoonlijke woonbunkers. Op de grond is het een dumpplaats voor oude fietsen. Boven de grond een verwrongen berg ijzer van een mislukt architectonisch experiment, dat station genoemd wordt. Verder zijn er bussen op asfalt en regent het er bijna altijd. Voor je gevoel in ieder geval. Alleen een bovenmatige inspanning van onze handhavers heeft er toe geleid dat het station niet is verworden tot een verblijfplaats van junks en daklozen. Ook daar heeft de tunnel niet veel bijgedragen aan het welbevinden van de Leidse burger.

 

Die tunnel is er nu eenmaal. Heeft veel geld gekost en we moeten er wat mee. Natuurlijk kan deze tunnel een rol blijven vervullen in de afwikkeling van verkeersstromen. Volgens de gemeente komt de tunnel alleen tot zijn recht komt, als onderdeel van een ring om de binnenstad. Dat is een merkwaardige en verkrampte visie die ertoe leidt, dat een deel van de Kooi moet worden gesloopt en dat in de Mors en/of Transvaal rare capriolen moeten worden uitgehaald om deze verkeerswurggreep te kunnen sluiten.

 

Nu al loopt de gemeente aan tegen normen van fijnstof en geluidsoverlast. Deze normen worden, op het stukje Morsweg door Transvaal I, royaal overschreden. Dat wordt gedoogd. De gemeente stelt het belang van de doorgang van het verkeer boven het welzijn van de bewoners. De gemeente komt er mee weg omdat het tijdelijk is en omdat er al enige tijd maatregelen zijn beloofd ter verbetering van de situatie.

Vervolgens plant de gemeente een nieuw tracé waar deze normen wederom direct op alle fronten overschreden zullen worden. Is dit domheid of arrogantie? Merkwaardig is het in ieder geval.

 

Bij de verantwoordelijke bestuurders is het korte termijn geheugen slecht ontwikkeld. Immers de onverantwoordelijke situatie op dit stukje Morsweg is mede ontstaan door aanpassing van het kruispunt Haagweg, Rijnzichtbrug. Volgens de gemeente was dit kruispunt erg onveilig. Na het veilig maken van het kruispunt was de situatie zo onveilig geworden, dat het onverantwoord was de verkeerslichten te laten werken. De doorstroming was verstoord en de files op de Morsweg een feit.

 

Ondanks deze ervaringen plant de gemeente gewoon weer verkeersknelpunten in dicht bebouwde stadswijken, zoals de Kooi en de Mors/Transvaal.

Het wachten is op de volgende problemen.

 

Daarbij komt nog dat Steegh steeds roept dat het verkeer daarheen geleid moet worden waar het de minste overlast veroorzaakt. Een planning van een rondweg door de Kooi en de Mors/Transvaal strookt op geen enkele wijze met die visie. Wie het nog begrijpt mag het zeggen.

 

Een verbindingsweg tussen de dr. Lelylaan en de Plesmanlaan heeft geen zin. Daardoor zal het verkeersaanbod op de Churchilllaan toenemen en daarmee de stagnatie op het Lammenschansplein. Dit wordt zelfs door de gemeente erkend. Vandaar dat er pas sprake is van het aanleggen van de sluitstukken van de binnenring aan de oost- en de westkant van de stad, nadat de Rijnlandroute een feit is.

De gemeente is er van overtuigd dat na de realisatie van deze Rijnlandroute (de geplande weg ten zuidoosten van de Stevenshof) de verkeersdruk op de Churchilllaan sterk zal afnemen.

 

Merkwaardig is dat ondanks deze verwachting de gemeente vindt dat de brug in de dr. Lelylaan verbreed moet worden. Zeker geen goedkope ingreep, die bij de voorziene verkeersafname niet nodig zou zijn. Wat de gemeente zegt en wat de gemeente van plan is klopt niet met elkaar. Ik ga er van uit dat in de achterkamer de gemeente het met mij eens is, dat de verkeersbelasting ook na de aanleg van de Rijnlandroute zal toenemen. Dit mede door de aanzuigende werking van de binnenring.

 

De realisatie van de plannen kan nog even duren, omdat de realisatie van de Rijnlandroute als voorwaarde is gesteld voor de ontwikkeling van het Valkenburgterrein en de aanpassingen aan de verkeerscirculatie in en rond Leiden.

Echter deze Rijnlandroute blijkt bij de minister van Verkeer en Waterstaat weinig prioriteit te hebben. De aanleg van deze weg komt zelfs nog niet voor op de meerjarenplanning van V&W. Het gaat dus nog jaren duren.

Wel wil de gemeente de tracés voor de sluiting van de binnenring nog dit jaar hebben vastgesteld. Waarom die haast?

 

Deze lange termijn geeft hoop voor de toekomst. Ooit wilde een voortvarend gemeentebestuur de Rijn en Schiekade dempen voor de aanleg van een ringweg. Ook een voor Leiden rampzalig besluit waar men godzijdank later op terug is gekomen.

 

Wat wel op korte termijn zal worden gerealiseerd is een parkeervoorziening aan het begin van de Morsweg, pal tegenover de Morspoort. De gemeente probeert het terrein van de Marechaussee daarvoor te verwerven. Lukt dat niet dan is het huidige parkeerterreintje de enige locatie die volgens de gemeente in aanmerking komt. Het aantal parkeerplaatsen zou dan worden teruggebracht tot 500.

De aanleg van deze parkeergarage en de parkeergarage aan de Haagweg is een punt uit het huidige collegeakkoord en zal dus in de komende twee jaar moeten zijn gerealiseerd.

 

De WTL heeft hierover twee zorgen.

Op de eerste plaats is de ontwikkeling van deze parkeergarage geen onderdeel meer van het grote verkeers- en vervoerplan. Het is daarmee een op zich zelf staand object geworden dat schijnbaar nergens verband mee heeft. Paniekvoetbal dus.

Het aan- en afrijden van en naar de parkeergarage heeft echter wel grote consequenties voor Transvaal I. Met deze consequenties wordt nergens rekening gehouden. De verbeteringen die dit voorjaar zullen worden aangebracht om de Morsweg en omgeving enigszins leefbaar te maken worden met dit initiatief weer teniet gedaan.

 

Een tweede punt is dat een parkeergarage van de geplande omvang en grootte, pal voor de historische plek bij de Morspoort, een smet zal zijn op de prachtige entree van onze oude binnenstad.

De meerwaarde van de stad Leiden is juist de rijke historie en de vele monumenten die daaraan herinneren. Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur hiervoor zo weinig gevoel toont door juist op deze plaats een parkeergarage te plannen.

 

Meke Bootsma

Voorzitter WTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie