Aan: ·Burgemeester en wethouders gemeente Leiden

              T.a.v. de afdeling Verkeer en Vervoer de heer Jan Smit

              De Gemeenteraad van Leiden

              Postbus 9100

              2300 PC Leiden

             

 

Datum: 29 november 2007              Ons nummer:       HNPK20071129-01 Uw nummer:        Uw brief d.d.

 

 

Betreft    : Aanvraag uitbreiding parkeerrestrictiegebied

 

 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 

De verkeersoverlast in Transvaal I overschrijdt al jarenlang alle wettelijke en maatschappelijke normen die zijn gesteld aan een goede en gezonde woonomgeving.

Uitlaatgassen, fijnstof en geluidoverlast zijn een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de bewoners. Ook zijn de woningen onbereikbaar door parkeeroverlast en files. Brandweer en gemeentelijke diensten zijn niet meer in staat zonder grote vertragingen de wijk te bereiken.

De overlast is nu zo ernstig dat de leefbaarheid in het geding is, waardoor er een onverantwoorde en onhoudbare situatie is ontstaan.  Herhaaldelijk heeft de WTL er bij het gemeentebestuur  aangedrongen om op korte- als op langere termijn maatregelen te nemen om Transvaal I weer leefbaar te maken. Ondanks toezeggingen van de verantwoordelijke wethouder,  meer dan een jaar geleden, om op korte termijn enige verbeteringen te realiseren, is er tot op heden niets gebeurd.  

In het Vervoer- en Verkeersplan zijn globale beleidsuitgangspunten geformuleerd, die op de lange termijn tot verbetering  van de situatie moeten leiden. Echter er is geen tijd meer voor afwachten en uitstel. Nu zijn maatregelen nodig om de wijk weer enigszins leefbaar te maken.

 

Een maatregel, die op korte termijn kan worden gerealiseerd en die direct tot een grote verbetering zal leiden is de uitbreiding van het huidige parkeerrestrictiegebied.

 

In uw brief van 13 december 2006 met als kenmerk DIV-2006-15812 stelt u dat hiervoor een burgerinitiatief nodig is dat gesteund wordt door tenminste 10 bewoners. Deze lijst treft u dan ook als bijlage aan. Het betreft een aanvraag voor de Paul Krügerstraat alwaar alle bewoners die de lijst hebben getekend wonen.

 

De Wijkvereniging Transvaal Leiden heeft besloten met de aanvraag voor uitbreiding van het restrictiegebied op straatniveau te beginnen en niet op wijkniveau. Zo worden de grootste knelpunten opgelost en hoeven die straten waar de problemen minder groot zijn niet mee te doen. Maar voorlopig gaan wij ervan uit, gezien het grote aantal voorstanders, dat het gebied waarvoor een parkeervergunning vereist is zich als een inktvlek zal uitbreiden.

 

Wij stellen voor een regeling voor deeltijdparkeren in te stellen en wel van 10:00 tot 15:00 op iedere werkdag. Hiervoor is men bereid een bedrag van € 10,- per kwartaal te betalen, een bedrag dat tijdens de ateliers reeds meerdere malen is genoemd door wethouder J. Steegh. Voor dit bedrag kan er volgens ons voldoende gehandhaafd worden en blijven de kosten binnen de perken.

 

Samenvatting:

 

– Uitbreiding parkeerrestrictiegebied naar Transvaal

– Bewonersvergunningen voor € 10,- per kwartaal

– Parkeerverbod van 10:00-15:00 uur iedere werkdag

– 1e straat waar restrictie geldt is de Paul Krügerstraat.  Vervolgens kan uitgebreid worden           naar geheel Transvaal I en eventueel Transvaal II en III maar alleen op initiatief van de   bewoners.

 

 

Wij gaan ervan uit dat het bovenstaande snel gerealiseerd zal worden.

 

Namens het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden,

 

Hoogachtend,

 

JWM Nieuwint,  secretaris

 

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *