Op 16 april 2019 organiseert de Wijkvereniging Transvaal Leiden een algemene ledenvergadering om een nieuw bestuur te kiezen.

Bestuurlijke crisis
Binnen het huidige bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden is de afgelopen maanden een bestuurlijke crisis ontstaan. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen een bestuurslid en de overige bestuursleden. Het gaat hierbij niet om de doelen die ons in het wijkbelang voorstaan, maar wel over de wijze waarop wij deze proberen te bereiken. Een bestuur waarbinnen onderling vertrouwen ontbreekt, is niet in het belang van de wijk. Als gevolg hiervan is het bestuur in november 2018 bij meerderheid van stemmen teruggetreden.

Een commissie samengesteld uit enkele oud-voorzitters heeft daarna gekeken hoe deze impasse het beste kan worden opgelost. Hieruit is voortgekomen dat er een nieuw bestuur moet komen wat statutair geankerd moet zijn. Dat wil zeggen, gekozen door de leden van de vereniging. Aan de ledenadministratie van de vereniging is de afgelopen jaren weinig aandacht gegeven. Dit zal moeten veranderen.

Het voltallige huidige bestuur, voor zover niet statutair aftredend, heeft besloten af te treden en er zal een Algemene Ledenvergadering gehouden worden, alleen toegankelijk voor leden, om een nieuw bestuur te kiezen. Hier zullen enkele huidige bestuursleden zich, mogelijk onder voorwaarden, opnieuw herkiesbaar stellen.

Oproep lid te worden
Alle wijkbewoners, die nog geen lid zijn, worden opgeroepen lid te worden van de wijkvereniging. Alleen leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
U kunt zich schriftelijk aanmelden als lid via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12. Bij uw inschrijving bent u een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van 5 euro. Dit dient u voor 16 april 2019 te voldoen op rekening NL16INGB0009360620 t.n.v. Wijkvereniging Transvaal Leiden of voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ter plekke contant te betalen.
Alle wijkbewoners die geregistreerd staan als lid hebben voor 9 maart 2019 persoonlijk bericht hiervan ontvangen. Ontvangt u geen bericht en heeft u zich in het verleden wel aangemeld als lid, neemt u dan contact op via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12.

Oproep voor bestuursleden
Alle leden kunnen zich melden als kandidaat bestuurslid. U kunt zich voor zaterdag 6 april 2019 schriftelijk aanmelden via bestuur@transvaalleiden.nl of p/a Morsweg 12. Wilt u hierbij aangeven of er eventuele voorwaarden aan uw kandidatuur verbonden zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering
• Toelichting situatie
• Financieel verslag / verslag kascommissie
• Decharge bestuur
• Verkiezing nieuwe bestuursleden
• Verkiezing kascommissie
Alle leden ontvangen een week voor de Algemene Ledenvergadering een definitieve agenda en eventuele additionele stukken.

Wijkbijeenkomst
Na de Algemene Ledenvergadering zal er door het nieuwe bestuur een wijkbijeenkomst georganiseerd worden. Voor deze bijeenkomst zullen alle wijkbewoners (ook niet leden) worden uitgenodigd. Hier kunnen alle zaken die binnen of buiten de wijk spelen besproken worden. Hier zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, zoals wijkregisseur, wijkbeheerder, wijk-BOA, wijkagent.

Klik hier voor het PDF bericht dat we huis-aan-huis verspreid hebben.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.