Op 7 februari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerp aanwijzingsbesluit K.31.1 (inclusief bijbehorende kaart) ter invoering van betaald parkeren in Transvaal I – het gebied tussen het spoor, de Morssingel en Morsweg – vast te stellen en voor zienswijzen vrij te geven. In de Kadernota Bereikbaarheid heeft de gemeenteraad onder andere besloten om in Transvaal 1 – het gebied tussen het spoor en de Morssingel/Morsweg – parkeerrestrictie in te voeren met ingang van de ingebruikneming van de tijdelijke Morspoortgarage. Ter uitvoering van dit besluit heeft het college het ontwerp aanwijzingsbesluit K.31.1. (inclusief de bijbehorende kaart ST12012) vastgesteld. De bewoners van Transvaal I hebben al meerdere jaren te maken met een hoge parkeerdruk. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door vreemdparkeerders die een bestemming hebben in de binnenstad, maar de auto in Transvaal I parkeren omdat het hier gratis is. Door de komst van de garage zal het aandeel vreemdparkeerders en het bijbehorende zoekverkeer nog verder toenemen. Om de parkeerdruk terug te dringen tot een acceptabel niveau en een verdere stijging van de parkeerdruk en het zoekverkeer als gevolg van de nieuwe garage te voorkomen, wordt er een vorm van betaald parkeren ingevoerd. Tevens is besloten om Transvaal 1, inclusief de nieuwe garage, aan te duiden als ‘Zone E’.

Inzage stukken

De volledige tekst van het ontwerp besluit en de notitie, die daaraan ten grondslag heeft gelegen, ligt met ingang van 10 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Langegracht 72).

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van terinzagelegging over het ontwerp besluit hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Voor mondelinge reacties of informatie over de ontwerp aanwijzingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer J. Smit, afdeling realisatie, team stadsontwerp en Wijkmanagement,  tel. (071) 5165847, Stationsplein 107 te Leiden. Het is ook mogelijk per e-mail te reageren. Een e-mailbericht kunt u sturen naar:sleutel@leiden.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp aanwijzingsbesluit K.31.1. Transvaal 1’.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie