Geachte bewoners van Transvaal,

Op 11 december jl. ontving u een brief van de gemeente aangaande de lopende procedure voor de bouw van een parkeergarage op het Morspoortterrein.

Als bestuur de van WTL (Wijkvereniging Transvaal Leiden) willen we u hierbij graag nader informeren over wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld en waar wij op dit moment mee bezig zijn.

In het kort zijn de volgende zaken van belang:

In tegenstelling tot wat de bewonersbrief van de gemeente suggereert, besluit de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid op 7 januari aanstaande niet uitsluitend over een parkeergarage bij de Morspoort maar over het hele “ontwerp bestemmingsplan Transvaal”. Uiteraard is binnen dit bestemmingsplan de bouw van een parkeergarage de belangrijkste wijziging.

Dit besluit had al op 10 december jongstleden genomen moeten worden, maar zoals u misschien in de krant heeft gelezen (zie ook onze website), is de gemeente slordig met de inspraakprocedure omgegaan en hebben de WTL en andere bewoners zodanig tegengas gegeven tegen het geforceerd doordrukken van de plannen van de verantwoordelijke wethouder dat verdeeldheid ontstond in de commissie en het besluit is uitgesteld.

Op 5 januari wordt het bestemmingsplan cq. de Morspoortgarage nog eenmaal in de raadscommissie behandeld en krijgen WTL en het Bewonerscomité Morspoort de gelegenheid om alternatieve plannen te presenteren.

Zoals u wellicht weet heeft hebben de WTL en andere bewoners al vele malen eerder pogingen gedaan om over alternatieve plannen te praten, maar daarbij stuitten zij steeds op een wethouder die van geen alternatief wilde weten.

Gelukkig vonden we bij de raadscommissie zelf meer gehoor.

Op de website kunt u uitgebreid lezen wat de bezwaren zijn tegen een parkeergarage, maar nog even in het kort:

 

            er is gezien het geringe gebruik van het huidige terrein geen reden om een parkeergarage voor 450 plaatsen neer te zetten;

            een parkeergarage geeft een flink risico voor de openbare veiligheid;

            als het verwacht gebruik plaatsvindt, gaat dat ten koste van de verkeersveiligheid, van de gezondheid van de buurtbewoners en van het milieu,

            het kost de gemeente en dus haar burgers het nodige aan budget (de directe kosten van aanschaf en bouwrijp maken, de exploitatiekosten, enz),

            een parkeergarage is lelijk en bederft de toegang tot de stad.

 

 

De WTL heeft aangegeven dat we het liefst helemaal geen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen wensen, maar als het dan toch moet, dat die gezocht moet worden in een herinrichting van het gebied op maaiveldniveau en dat eventueel een alternatieve locatie voor hoogbouw, tussen belastingkantoor en het spoor, onderzocht zou moeten worden.

Een van de leden van het bewonerscomité, zelf stadsarchitect, heeft een mooi plan ontworpen waarbij het gebied van de huidige parkeerplaats, het marechausseeterrein (dat door de gemeente wordt aangekocht) en het terrein van het belastingkantoor, zodanig wordt herontwikkeld dat op maaiveldniveau honderden extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

 

We hopen van harte dat de raadscommissie deze alternatieve plannen zal gaan onderzoeken en dat zij het bestemmingsplan zoals het er nu ligt niet zal goedkeuren.

 

Mocht zij toch vasthouden aan de huidige plannen, dan is de WTL van plan om de zaak aan te kaarten bij de Raad van State.

Datzelfde geldt voor het aanvechten van de kapvergunning voor 36 bomen, die de gemeente zichzelf intussen verleend heeft.

 

Wij nodigen u van harte uit om naar de commissievergadering van 5 januari 2010 te komen, om 19:30 in het Stadhuis, om de presentatie van de alternatieve voorstellen bij te wonen!

 

Tenslotte: als wijkvereniging vertegenwoordigen wij U.

U kunt ons via de website, via mail of per brief uw mening laten weten.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Wijkvereniging ”Transvaal Leiden”

 

 

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie