Aan Het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Leiden
Betreft: Bezwaar tegen de procedure bouw tijdelijke demontabele parkeergarage bij de Morspoort.

Datum: 3 februari 2010

 

Door de gemeente is op 2 februari een informatie avond georganiseerd voor de bewoners van Transvaal. De bewoners werden op de hoogte gesteld over de besluitvorming en de verdere procedure voor de bouw van een tijdelijke parkeergarage aan de Morsweg/ Morssingel.

Tevens werden de bewoners uitgenodigd om mee te denken over hoe en waar de groenvoorziening zou moeten worden gecompenseerd na het kappen van een 36-tal bomen op en rond het huidige terrein van de marechaussee kazerne en het huidige parkeerterrein bij de Morspoort.

 

Wethouder Witteman was aan het begin van de avond een uur aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat Witteman voor het aflopen van zijn wethouderschap de bouw van de tijdelijke demontabele parkeergarage aan de Morsweg veilig wil stellen. Door de provincie is de publicatie van het bestemmingsplan aangehouden omdat, volgens Witteman, de provincie bezwaar heeft tegen het negeren van de molenbiotoop van molen de Put en omdat er bedenkingen zijn om het Wernink-terrein te bestemmen als studentencampus.

 

De meerderheid in de raad voor het plan Witteman is inmiddels afgebrokkeld tot een schamele een of twee zetels. Daarnaast is het lang niet zeker dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen er nog steeds een meerderheid in de raad is voor de bouw van deze tijdelijke parkeergarage. Om er toch zeker van te zijn dat zijn plan, ook na de verkiezingen, zal worden uitgevoerd heeft Witteman de volgende truc bedacht.

 

 

 

 

Een aantal aannemers is uitgenodigd offerte uit te brengen. Uit de aanbieders zal een partij worden geselecteerd. Met deze partij wordt binnen nu en 14 dagen een overeenkomst afgesloten waarin de gemeente zich vastlegt aan de bouw van de parkeergarage, aan de geselecteerde partij en aan het aangeboden ontwerp. In het programma van eisen dat aan de aanbieders is gestuurd is deze procedure vastgelegd.  

In de procedure is aangegeven dat, mocht er ergens een kink in de kabel komen, dit alleen gevolgen kan hebben voor de in de overeenkomst genoemde realisatietermijn.

Witteman voegde er aan toe dat hij nog wel een clausule zal opnemen dat de overeenkomst kan worden ontbonden indien de Raad van State of de rechter het bestemmingsplan zou afwijzen.

 

Deze procedure staat vermeld in het ‘Uitvoeringsbesluit realisatie Morspoortgarage’ in het onderdeel ‘Programma van Eisen’. 

Ik citeer: ‘Met deze partij zal na de gunningsbeslissing een overeenkomst worden afgesloten waarin de samenwerking wordt vastgelegd. Onderdeel van de overeenkomst zijn de termijnen van werkzaamheden voorbehouden ten aanzien van het verkrijgen van krediet en ten aanzien van de juridisch- planologische geldende bestemming ter plaatse. Ook het in eigendom verwerven van het perceel waarop de Marechaussee kazerne staat, is een voorwaarde in deze overeenkomst. Door het sluiten van de overeenkomst met de partij aan wie gegund wordt, legt de gemeente zich vast aan deze partij, het aangeboden ontwerp en de realisatie van de parkeergarage, onder bovengenoemde voorwaarden.’ einde citaat.

 

In de overeenkomst met de aanbieder is tevens bepaald dat de aanbieder op basis van het ingediende ontwerp een bouwvergunning zal aanvragen. Nergens staat dat indien deze bouwvergunning wordt geweigerd de overeenkomst zal worden ontbonden. Daarmee is de bezwaarprocedure tegen de bouwvergunning feitelijk om zeep geholpen.

 

Dit uitvoeringsbesluit is bij de behandeling van het raadsbesluit niet aan de stukken van de raad toegevoegd omdat het volgens Witteman slechts een technisch document betrof, zoals hij schrijft op 2 februari aan de leden van de Raad.

 

Tijdens de raadsvergadering van 7 januari bracht het raadslid Clement naar voren dat volgens artikel 45 van de Woningwet het in stand houden van een tijdelijke parkeer garage voor 10 jaar niet mogelijk is. De uiterlijke termijn voor een dergelijk bouwwerk is gesteld op 5 jaar.

 

Witteman bedacht staande de vergadering de volgende oplossing. Lees voor ’tijdelijke parkeergarage’ ‘definitieve parkeergarage’ met de afspraak dat deze over 10 jaar zal worden vervangen.

 

Echter in het programma van eisen dat onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsbesluit realisatie Morspoortgarage B&W.nr.09.1239 van 10 november worden aannemers uitgenodigd een offerte te doen voor de bouw van een tijdelijke, modulaire garage. Het programma van eisen laat in de verdere beschrijving ook geen enkel misverstand bestaan over het feit dat het gaat om de bouw van een tijdelijke demontabele parkeergarage. Het ontwerp achteraf als definitief verklaren maakt het ontwerp nog niet definitief.

 

Mocht mevr. Clement gelijk hebben en achteraf ook gelijk krijgen, dan wordt de gemeente Leiden met een  enorm financieel debacle opgescheept. De garage moet na 5 jaar worden gesloopt waardoor de exploitatie opbrengst bij lange na niet de bouwkosten zal dekken.

Herinrichting van het terrein zal dan nog vele jaren worden belemmerd door de exploitatie van het voormalig belastingkantoor.

De bewoners van Transvaal zullen dan voor jaren  worden opgescheept met een braak liggend terrein.

 

De Wijkvereniging Transvaal Leiden maakt ernstig bezwaar tegen de procedure die nu wordt gevolgd bij de realisatie van de tijdelijke demontabele Morspoortgarage.

De WTL is van mening dat eerst het bestemmingsplan onherroepelijk moet zijn, dat vervolgens de bouwvergunning onherroepelijk moet voordat met een partij contractuele afspraken kunnen worden gemaakt over de realisatie van de bouw.

Tevens moet duidelijk zijn dat artikel 45 Woningwet niet van toepassing is op de tijdelijke, demontabele Morspoortgarage.

 

Meke Bootsma

Voorzitter Wijkvereniging Transvaal Leiden

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie