Op 8 november 2021 stuurden wij deze brief naar alle raadsleden en het college. Het Leidsch Dagblad besteedde er een week later aandacht aan.

Geachte Raadsleden, 

U heeft op 28 september 2021 (pagina 2,3 en 4 zijn overigens 10 september gedateerd) een brief ontvangen van het college over “Informatie met betrekking tot het onderzoek naar afsluitingen Rijnzichtbrug en Turfmarkt en voorkeursvariant busroutes.” Deze brief kregen wij 3 november voor het eerst onder ogen. De brief is op een aantal essentiële punten anders dan het persbericht dat wij op 30 september ontvingen over hetzelfde onderwerp. Wij zouden hierover graag het gesprek met u aangaan.

Het lijkt erop dat het college al een definitief besluit heeft genomen voor 2-richtingen busverkeer op de Morsweg. Waarom wij denken dat het besluit al is genomen?

1. Uit een eerder onderzoek is de voorgestelde voorkeursvariant gekomen.

2. Er wordt slechts één variant onderzocht dmv een bureaustudie (welke varianten zijn er nog meer?).

3. Het college wil in februari 2022 naar de provincie met een uitkomst. Citaat uit de brief van het College “Het college moet begin volgend jaar aangeven welke wensen de gemeente wil meegeven aan de provincie ZH voor de nieuwe OV concessie. De uitkomsten van het modelonderzoek worden hiervoor gebruikt.” (Einde citaat). Hieruit blijkt dat alleen de voorkeursvariant aan de provincie zal worden voorgelegd. Dat kan niet anders dan positief zijn. Je legt immers geen negatief resultaat voor.

4. De gemeente zal niet met lege handen bij de Provincie willen komen. Er is echter geen tijd meer om overige varianten te onderzoeken.

Wat ons verder opvalt in de brief is dat het woordje ‘fiets’ en ‘spoor’ ontbreekt bij de onderzoeksopdracht. Wanneer het Werninkterrein wordt ontsloten richting binnenstad,[M1]  zal het aantal fietsers over de morsweg toenemen.

Met ingang van 12 december gaat het spoor in de spits niet zoals nu 4 keer, maar 8 keer per uur dicht (van 06.00 tot 10:00 uur en van 15.00 tot 20.00 uur). Bussen kennen dezelfde spitstijden en er worden vaak extra bussen ingezet tijdens de spits. In de toekomst zullen de hele dag 4 treinen per uur van Leiden naar Utrecht rijden en vice versa. Daarnaast gaat de Rijnzichtbrug bijna iedere week open voor één of meerdere historisch schepen.

Fietsers komen op de Morsweg nu al vaak in de problemen omdat er voor de fiets weinig ruimte is. Die ruimte kan simpelweg niet verbeteren met 2-richtingen busverkeer. Bij bochten rond de Morsweg en Rijnzichtbrug kunnen bussen niet anders dan  gebruik maken van de toch al smalle fietsstrook.  

Een extern bureau heeft de opdracht gekregen voor een onderzoek. Hoe waarschijnlijk is het dat dit externe bureau met een advies komt dat niet in lijn is met de voorkeursvariant van het college? 

Er wordt gesproken over participatie van onder meer omwonenden. In hoeverre is deze participatie serieus te nemen als er een voorkeursvariant is, zonder de overige varianten te noemen? Verder ontbreekt in de brief informatie over wanneer daadwerkelijke participatie plaats zou kunnen vinden, waarover wel en waarover niet.

Tot slot: Sinds 2012 is de planvorming rond de Morsweg éénrichtingsverkeer (zie o.a. Mobiliteitsnota 2012). Op de raadsvergadering van donderdag de 21e januari 2020 is het besluit genomen om de mogelijkheid te onderzoeken om van het klinkerdeel van de Morsweg een zgn. fietsstraat te maken (auto te gast). Het ging aanvankelijk over de gehele Morsweg, waarop wethouder Ashley North op die raadsvergadering naar voren bracht dat er al afspraken waren over het asfaltdeel van de Morsweg (Ontwikkel-perspectief De Mors) en dat in ieder geval dat deel van de Morsweg éénrichting verkeer zou worden.

En dat is inderdaad in overeenstemming met alle versies van het Ontwikkelperspectief De Mors, inclusief de door de u Raad vastgestelde versie op dinsdag 27 oktober 2020. Toen heeft het college van burgemeester en wethouders de beantwoording van de inspraakreacties op het ontwerp-ontwikkelperspectief voor De Mors vastgesteld en ingestemd met het, naar aanleiding van de reacties, gewijzigde plan.  De huidige plannen staan haaks op die besluitvorming, aangezien tweerichting busverkeer minstens dezelfde overlast zal leveren als het huidige tweerichting autoverkeer, dat om die reden ter discussie staat.

Wij hopen met u spoedig in gesprek te gaan en wachten uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkvereniging Transvaal Leiden,

Annette Zwetsloot (voorzitter),

Petra Hoogeveen (secretaris) 


Geef een reactie