Rijnlandroute

LEIDEN – Het provinciebestuur laat alsnog onderzoek doen naar een tunnel voor de Rijnlandroute onder de Leidse wijk Stevenshof. De Rijnlandroute is een nieuwe weg tussen de A4 en A44.

Het tunnelalternatief was eerst afgewezen, maar krijgt nu alsnog een kans. Provinciale Staten nam een motie van de PvdA aan, waarin om het onderzoek wordt gevraagd. Lees meer

Groenwerkgroep Transvaal I

De gemeente neemt het initiatief tot het vormen van een Groenwerkgroep, waarbij bewoners ideeën kunnen inbrengen ten aanzien van de aanleg van nieuw en vervangend groen in Transvaal I.

De eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op

Wanneer:          maandag 18 maart.
Tijdstip:            17.00-19.30 uur (inclusief soep en een broodje)
Locatie:            Stationsplein 107

Wie geïnteresseerd is in deelname aan deze werkgroep, gelieve van tevoren contact op te nemen met:

Mevr. Henriëtte Noordhof
Sr. beleidsmedewerker
Afdeling Ruimte- en Milieubeleid
Gemeente Leiden
T: 071-5165867
E-mail: H.Noordhof@leiden.nl

Resultaten Buurtenquête Parkeren Transvaal 2 & 3

Door de invoering van betaald parkeren in de wijk Transvaal 1 op 1 oktober 2012, is de parkeersituatie in
Transvaal 2 & 3 flink verslechterd. Grote hoeveelheden auto’s van buiten de wijk parkeren nu bij ons in de buurt.
Dat leidt tot een aantal problemen:

• Parkeren lukt vaak pas op grote afstand van de woning

• Grote hoeveelheden zoekende auto’s zorgen voor een onveilige situatie in de smalle straten

• De toename van het aantal foutparkeerders (ondanks de verscherpte handhaving) zorgt voor onoverzichtelijke situaties op de Morsweg waar doorgaand verkeer vaak de snelheid overtreed

Een snelle oplossing is geboden. Door aanstaande nieuwbouw van de flat van de Stichting Jongerenhuisvesting aan de Morsweg zal de nu al onhoudbare  situatie verder verslechteren.

Om een objectief inzicht te bieden in de wijze waarop de bewoners denken over het parkeren in onze buurt hebben we in de afgelopen week een enquête gehouden. Bij deze de resultaten, in de vorm van een samenvatting en de complete resultaten, inclusief alle opmerkingen die de respondenten gemaakt hebben.

Enquete samenvatting PDF bestand
Enquete resultaat compleet (Excel) (opslaan via rechtermuistoets – opslaan als…)

Aankondiging

Parkeerverbod bij Rijnoever Flat vanaf 28 november 2012

In verband met bouwwerkzaamheden is parkeren op het terrein van de flat van Stichting Werkende Jongeren niet meer mogelijk met ingang van woensdag 28 november 2012.

Contact Gemeente Leiden en Krant

 

Het Meldpunt Woonoverlast valt onder het Servicepunt Woonomgeving

Telefoon: 071 – 516 5501

Telefonisch bereikbaar Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00 uur

 

Raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid

Vergaderschema: http://gemeenteraad.leiden.nl/actueel/vergaderschema/

Agendapunt 2: Burger aan het woord

Bij dit agendapunt kunnen burgers inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Burgers dienen zich hiervoor om uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering aan te melden bij de commissiegriffier. Totale tijd beschikbaar voor dit agendapunt is 15 minuten

Aanmelding bij Femke Osinga, tel 516 5111 of e-mail F.Osinga@leiden.nl

Info over de raadscommissie:
http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/raadscommissie-leefbaarheid-en-bereikbaarheid/

 

Projectleider Morspoortgarage: mevr. N. Van Schoonhoven

N.van.Schoonhoven@leiden.nl, 071 516 57 29 (ma t/m do)

 

Coördinator flankerend beleid rondom de Morspoortgarage, waaronder het groen:

Henriëtte Noordhof

Sr. beleidsmedewerker, 071-5165867

Verantwoordelijk stedenbouwkundige: Jan Nijland, 071-5165876

Afdeling Ruimte- en Milieubeleid

 

Verantwoordelijk ambtenaar voor verkeer: De heer J. Smit

Team Verkeer en Wijkmanagement, tel. (071) 5165847

 

Wijkmanager van stadsdeel West van de gemeente Leiden: Ingrid Mazurel 071-5167810

 

Leidsch Dagblad:

Binnert Jan Glastra

Journalist stadsredactie

E: b.glastra@hdcmedia.nlT: 071-5356432

 

College reageert op vragen PvdA over verkamering

Door: Vincent Frequin, Sleutelstad.nl

Leiden -29 augustus 2012 –

Het college komt met antwoorden op de schriftelijke vragen die PvdA-raadslid Roelof van Laar heeft gesteld over verkamering en overlast. Het college legt uit dat het inmiddels is gestart met het project ‘Veilige Kamerverhuur’, maar dat het niet mogelijk is om alle overlast door verkamering te voorkomen. Naast de huidige controles zal de gemeente actief reageren op klachten uit de buurt en waar mogelijk handhavend optreden. De panden aan de Morsweg en de Morskade behouden hun aandacht.

Lees meer

Camouflagenet parkeergarage afgekeurd

Door: Chris de Waard , Sleutelstad.nl

Afbeelding bij Tegenslag bij Morspoortgarage

Een ‘bladerdoek’ moet de parkeergarage zoveel mogelijk aan het oog gaan onttrekken. (Impressie: Gemeente Leiden).

Leiden -17 augustus 2012 –

Een enorme gevelbekleding met bomenprint moet dienen als doekje voor het bloeden voor omwonenden van de omstreden tijdelijke parkeergarage die de gemeente Leiden op het terrein tegenover de Morspoort heeft laten bouwen. Nu de constructie klaar is wilde de gemeente ook met een aankleding van de uit beton en staal bestaande kolos beginnen. Toen de eerste delen van het geveldoek opgehangen waren, bleek echter dat – in gemeentetaal – de kwaliteit en het kleurenpatroon niet aan de kwaliteitseisen voldeden. Met andere woorden: het doek was spuuglelijk en werd daarom net zo snel weer weggehaald als dat het was opgehangen. Naar verwachting is een nieuw doek pas klaar nadat de garage eind september opengaat.

Parkeerbesluit: Invoering betaald parkeren Transvaal

 

In Transvaal I, de wijk omsloten door het Stationsplein, de Morssingel en de Morsweg tot aan de spoorwegovergang, zal binnenkort betaald parkeren worden ingevoerd. Het concept besluit ligt vanaf 4 mei ter inzage.

De reden voor de invoering van dit parkeerbesluit is volgens de gemeente om de parkeerdruk terug te dringen tot een acceptabel niveau en een verdere stijging van de parkeerdruk en het zoekverkeer – door de komst van de tijdelijke Morspoort garage – te voorkomen.

Een volstrekt onbegrijpelijk verhaal. De parkeerdruk en zoekverkeer zou volgens de gemeente door de bouw van de “tijdelijke” parkeergarage bij de Morspoort toenemen en om dat te voorkomen zou een parkeerrestrictie noodzakelijk zijn. Heel vreemd.

Als dat de motivatie is stop dan onmiddellijk met de bouw van de parkeergarage.

Flauwekul argumentatie dus. Maar goed aan flauwekul argumenten van het college en de gemeenteraad zijn we inmiddels gewend.

Ooit, ongeveer twintig jaar geleden, is in beleidsvisies opgeschreven dat er in de toekomst een structureel tekort zou zijn aan parkeerplaatsen in en rond de binnenstad. In de structuurvisies van begin jaren negentig is dit terug te vinden. Parkeerproblematiek en bereikbaarheid werd daarbij gezien als een onlosmakelijk samenhangend probleem. Dit beleid wordt nu uitgevoerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met de veranderende omstandigheden. Toen lagen de belangrijke koopcentra nog voor een groot deel in de binnensteden. De behoefte aan parkeergarages werd dan ook voor een belangrijk deel ingegeven door de middenstand. Inmiddels is dat al lang niet meer zo. De koopcentra zijn verplaatst naar de randen van de stad of ver daarbuiten in de polder. Daar is meestal ruimte zat en kan vrijelijk worden geparkeerd. Ook de komst van het Internet, e-commerce, heeft grote veranderingen in het vestigingsgedrag van winkels tot gevolg gehad. Een ontwikkeling die zich verder zal doorzetten. Op dit moment is er geen tekort aan parkeerplaatsen in Leiden. Een ieder die bereid is € 2,65 per uur te betalen vindt altijd een parkeerplek. Recent onderzoek van het de adviesbureaus SPARK en ECORYS toont aan dat er geen tekort is aan parkeerplaatsen in en rond het centrum. Er is wel grote behoefte aan goedkope parkeerplekken. Helaas hebben het college B&W en de gemeenteraad  niet het inzicht en de fantasie om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. De goedkope of gratis parkeerplaatsen worden nu in een hoog tempo vervangen voor dure parkeergarages omdat dat nu eenmaal zo was bepaald in het verleden.

Om nu toch de parkeergarage bij de Morspoort nog enigszins rendabel te maken heft de gemeente alle gratis parkeerplekken in de omgeving van de parkeergarage op. Dat is de enige en echte reden achter het parkeerbesluit.

De middenstand valt hiermee in haar eigen zwaard. De burger is immers niet meer aangewezen op de  binnenstad als koopcentrum. Wel voor gezelligheid en uitgaan, maar daarvoor is de auto meestal niet noodzakelijk. Middenstanders zullen echter wel dure parkeerheffingen voor zichzelf en hun personeel moeten gaan betalen. De kosten worden hoger de inkomsten lager is de verwachting.

Uiteraard heeft de gemeente wel goed voor zichzelf gezorgd. Ambtenaren kunnen royaal parkeren rond het voormalig belastingkantoor dat nu “tijdelijk” in gebruik is bij de gemeente.

Voor de bewoners van Transvaal I is de parkeerproblematiek opgelost. Voor € 160 per jaar krijgen ze veel parkeerruimte in de wijk. Bezoek zal echter wel duur moeten parkeren in de nieuwe garage.

De toch al rampzalige parkeerchaos in Transvaal II zal verder toenemen.

Door het overschot aan dure parkeerplaatsen wordt de bereikbaarheid niet verbeterd. Het station en de binnenstad blijven nog steeds even moeilijk bereikbaar. De automobilist zal alleen voor meer geld verder moeten lopen om van en naar zijn auto te komen.

 

1 2 3 4 5 6 7