Actie Milieudefensie

MAANDAG 5 MAART 2012

VANAF 8:00 AM

ACTIE VAN MILIEUDEFENSIE OP HET MORSPOORTTERREIN

met koffie, thee, chocolademelk, koek en een interessant programma

KOMT ALLEN EN ZEGT HET VOORT!

 

Rechter wijst bezwaren af, gemeente mag haar gang gaan

Op vrijdag 17 februari hebben bewoners van de Morsweg (Transvaal 1) en de wijkvereniging aan de bestuursrechter in Den Haag een voorlopige voorziening gevraagd t.a.v. de kapvergunning voor bomen op het Morspoorrtterrein. De uitspraak werd op 24 februari bekend en is negatief. De rechter heeft de bezwaren afgewezen en de gemeente mag de bomen kappen.

De bewoners van Transvaal zijn drie jaar lang aan het lijntje gehouden met inspraakprocedures en voorgelogen door bestuurders, ambtenaren en politici. Zelfs als afspraken en beloften op papier staan blijken ze niets waard. Politici houden elkaar de hand boven het hoofd en verkiezingsbeloften sneuvelen aan de onderhandelingstafel. Er wordt voor de vorm met bewoners gepraat maar niet naar ze geluisterd. De gemeenteraad loopt blind achter de ondernemers in de binnenstad aan die tegen beter weten in blijven geloven dat een extra parkeergarage aan die kant van Leiden waar al een enorm parkeerterrein ligt, al hun problemen gaat oplossen. En de rechters doen voor het gemak alle slordigheden van de gemeente af als niet voldoende zwaarwegend, want als de gemeente beweert dat het nodig is, dan zal dat ook wel zo zijn.

De WTL heeft met de beperkte middelen die ze heeft gedaan wat ze kon, maar het mocht niet baten. Ook tegen de bouwvergunning zullen we bezwaar aantekenen, maar dat zal de bomen niet meer helpen.

 

Betaald Parkeren Transvaal 1

Op 7 februari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerp aanwijzingsbesluit K.31.1 (inclusief bijbehorende kaart) ter invoering van betaald parkeren in Transvaal I – het gebied tussen het spoor, de Morssingel en Morsweg – vast te stellen en voor zienswijzen vrij te geven. In de Kadernota Bereikbaarheid heeft de gemeenteraad onder andere besloten om in Transvaal 1 – het gebied tussen het spoor en de Morssingel/Morsweg – parkeerrestrictie in te voeren met ingang van de ingebruikneming van de tijdelijke Morspoortgarage. Ter uitvoering van dit besluit heeft het college het ontwerp aanwijzingsbesluit K.31.1. (inclusief de bijbehorende kaart ST12012) vastgesteld. De bewoners van Transvaal I hebben al meerdere jaren te maken met een hoge parkeerdruk. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door vreemdparkeerders die een bestemming hebben in de binnenstad, maar de auto in Transvaal I parkeren omdat het hier gratis is. Door de komst van de garage zal het aandeel vreemdparkeerders en het bijbehorende zoekverkeer nog verder toenemen. Om de parkeerdruk terug te dringen tot een acceptabel niveau en een verdere stijging van de parkeerdruk en het zoekverkeer als gevolg van de nieuwe garage te voorkomen, wordt er een vorm van betaald parkeren ingevoerd. Tevens is besloten om Transvaal 1, inclusief de nieuwe garage, aan te duiden als ‘Zone E’.

Inzage stukken

De volledige tekst van het ontwerp besluit en de notitie, die daaraan ten grondslag heeft gelegen, ligt met ingang van 10 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Langegracht 72).

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van terinzagelegging over het ontwerp besluit hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Voor mondelinge reacties of informatie over de ontwerp aanwijzingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer J. Smit, afdeling realisatie, team stadsontwerp en Wijkmanagement,  tel. (071) 5165847, Stationsplein 107 te Leiden. Het is ook mogelijk per e-mail te reageren. Een e-mailbericht kunt u sturen naar:sleutel@leiden.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp aanwijzingsbesluit K.31.1. Transvaal 1’.

Verkeersbesluit Morspoortgarage

Op 7 februari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerp verkeersbesluit ‘Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1’ vast te stellen en voor zienswijzen vrij te geven. In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen. De garage wordt voorzien van twee in- en twee uitritten. De in- en uitritten van de Morspoortgarage zijn gelegen aan het begin van de Bloemfonteinstraat. De voetgangersentree van de Morspoortgarage is gesitueerd tegenover de Morspoort, zo dicht mogelijk bij de binnenstad. Hier bevinden zich ook de betaalautomaten en de beheerdersruimte. Bij realisatie van de demontabele Morspoortgarage is voorzien in een aanpassing van de Bloemfonteinstraat en de Morssingel ten behoeve van de veiligheid van het langzaam verkeer en het waarborgen van de doorstroming van het verkeer. De Bloemfonteinstraat wordt verbreed en er wordt een opstelplaats en invoegstrook gemaakt op de Morssingel. De voorrang op de kruising van de Morssingel met de Bloemfonteinstraat wordt geregeld door een duidelijke inritconstructie bij de Bloemfonteinstraat. Tegelijkertijd wordt in de omgeving van de Morspoortgarage een parkeerverbodszone ingevoerd. Parkeren in die zone is alleen toegestaan binnen de aangegeven parkeervakken. De parkeervakken langs de Morssingel en de parkeervakken in de Bloemfonteinstraat ter hoogte van de Morspoortgarage worden opgeheven. Voor de invoering van betaald parkeren in Transvaal 1 is separaat een besluit genomen.

Inzage stukken

De volledige tekst van het ontwerp besluit en de notitie, die daaraan ten grondslag heeft gelegen, ligt met ingang van 13 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1)  en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Langegracht 72).

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van terinzagelegging over het ontwerp besluit hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Voor mondelinge reacties of informatie over de ontwerp verkeersbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hogendoorn, afdeling realisatie, team stadsontwerp,  tel. (071) 5165846. Het is ook mogelijk per e-mail te reageren. Een e-mailbericht kunt u sturen naar: sleutel@leiden.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit “Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1”.

Verslag Zitting Raad van State

Op 6 oktober 2011 diende bij de Raad van State de zaak tegen het bestemmingsplan Transvaal aangespannen door de WTL en door de de buurtbewoners Veerman, Ziel en anderen.

Onderstaand is een korte impressie over het verloop van de zitting.

Het was interessant bij de RvS. Heel leerzaam. Een korte schets van het gebeuren waarbij ik slechts een paar hoofdpunten uit de discussies memoreer.
Wij hadden drie sprekers, Gert-Jan Veerman, Mieke Ziel en Jos Hemelaar (onze advocaat). Alle drie hadden een goed verhaal. To the point en goed voorbereid. Gert-Jan spitste zijn verhaal toe op nut en noodzaak en de rommelige sfeer waarin het bestemmingsplan tot stand was gekomen. Ook dat de werking van het bestemmingsplan de wijk Transvaal oversteeg omdat net de twee punten die niet conserverend zijn in het bestemmingsplan een verslechtering van de leefbaarheid in de wijk tot gevolg hebben en bedoeld zijn om Leidse problemen op te lossen. Het loslaten van de specifieke woonfunctie moet het huisvestingsprobleem van studenten ledigen en de parkeergarage moet het parkeerprobleem rond het stationsplein en de binnenstad oplossen. Bij het totstandkomen van het bestemmingsplan hadden deze Transvaal-overstijgende effecten meegenomen moeten worden, hetgeen niet is gebeurd.

Mieke spitste haar verhaal toe op de dreigende huisjesmelkers die in de rij staan om toe te slaan als het nieuwe bestemmingsplan van kracht zou worden. Ze had daarbij tot de verbeelding sprekende voorbeelden en had zich goed verdiept in een aantal recente bestemmingsplannen. Jos ging onder meer in op de de milieu-effecten en de onwaarschijnlijkheid van de uitkomsten van de verkeersmetingsmodellen.

Lees meer

Gemeenteraad begint het eindelijk te begrijpen

Door: Chris de Waard – SLEUTELSTAD.NL

Leiden -29 juni 2011 –

Een ruime raadsmeerderheid heeft afgelopen avond een voorstel van GroenLinks gesteund waarin heb college van b&w wordt opgeroepen op geen enkele manier een uitbreiding van parkeren op het Morspoortterrein in te stellen voordat ook de verkeersmaatregelen in de wijk zijn genomen. Alleen VVD, CDA en SLO-raadslid Labrujere stemden tegen. Lees meer

Gemeente Leiden heeft selectief haast…

Leidsch Dagblad, 14 juni 2011

Leiden maant RvS tot spoed voor garage

LEIDEN – De Leidse gemeenteraad maant de Raad van State (RvS) tot spoed bij het nemen van een besluit over bezwaren tegen een tijdelijke garage bij de Morspoort. Verdere vertraging kost de gemeente veel geld en veroorzaakt het risico dat het bouwplan moet worden aangepast.

Dat blijkt uit een brief van advocaat Roelands-Fransen aan de Raad van State, van het advocatenbureau Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn dat werd ingeschakeld door de gemeenteraad.

Lees meer

1 3 4 5 6 7