Garage in spoeddebat

Leidsch Dagblad, 4 februari 2010

De Leidse D66-fractie heeft, met steun an SP en CU, voor 18 februari een spoeddebat aangevraagd over de tijdelijke parkeergarage bij de Morspoort. D66 meent van belangrijke informatie verstoken te zijn gebleven, nu onlangs bleek dat er al maanden eisen en voorwaarden voor de garage zijn, maar dat B en W die geheim hielden. In een brief aan de raad stelt het college dat het ‘heel normaal’ is en dat die informatie niet van belang was voor de oordeelsvorming van de raad. D66 is het daarmee oneens, te meer daar het een politiek gevoelig onderwerp is dat leidde tot het aftreden van wethouder Steegh (GroenLinks). D66 vreest dat het de opzet van wethouder Witteman (PvdAA) was om het besluit er begin januari door te krijgen. Dan zou hij nog voor de verkiezingen een aannemer kunnen inhuren en zou afblazen moeilijker en duurder worden.

Enquête parkeerbeleid Transvaal II en III

Leiden, 10 februari 2010

 

Geachte wijkbewoner,

 

Het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.

Met de bouw van de parkeergarage tegenover de Morspoort  zal de gemeente  betaald parkeren gaan invoeren in Transvaal I, het gedeelte van Transvaal tussen de Morssingel en de spoorweg-overgang in de Morsweg.  

 

Graag willen wij van u weten aan welk toekomstig parkeerbeleid u de voorkeur geeft voor de rest van onze wijk. Het gaat dan met name om het deel van Transvaal vanaf de spoorwegovergang tot  aan de doctor Lelylaan. 

Lees meer

Bezwaar tegen de procedure bouw tijdelijke demontabele parkeergarage bij de Morspoort

Aan Het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Leiden
Betreft: Bezwaar tegen de procedure bouw tijdelijke demontabele parkeergarage bij de Morspoort.

Datum: 3 februari 2010

 

Door de gemeente is op 2 februari een informatie avond georganiseerd voor de bewoners van Transvaal. De bewoners werden op de hoogte gesteld over de besluitvorming en de verdere procedure voor de bouw van een tijdelijke parkeergarage aan de Morsweg/ Morssingel.

Tevens werden de bewoners uitgenodigd om mee te denken over hoe en waar de groenvoorziening zou moeten worden gecompenseerd na het kappen van een 36-tal bomen op en rond het huidige terrein van de marechaussee kazerne en het huidige parkeerterrein bij de Morspoort.

 

Wethouder Witteman was aan het begin van de avond een uur aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat Witteman voor het aflopen van zijn wethouderschap de bouw van de tijdelijke demontabele parkeergarage aan de Morsweg veilig wil stellen. Door de provincie is de publicatie van het bestemmingsplan aangehouden omdat, volgens Witteman, de provincie bezwaar heeft tegen het negeren van de molenbiotoop van molen de Put en omdat er bedenkingen zijn om het Wernink-terrein te bestemmen als studentencampus.

 

De meerderheid in de raad voor het plan Witteman is inmiddels afgebrokkeld tot een schamele een of twee zetels. Daarnaast is het lang niet zeker dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen er nog steeds een meerderheid in de raad is voor de bouw van deze tijdelijke parkeergarage. Om er toch zeker van te zijn dat zijn plan, ook na de verkiezingen, zal worden uitgevoerd heeft Witteman de volgende truc bedacht. Lees meer

Open Brief aan Wethouder Witteman 6 jan. 2010

Geachte wethouder Witteman,

Na uw uitspraken bij de vergadering van de Commissie Ruimte en Bereikbaarheid van gisteravond heeft u naar onze mening zeer dringend het een en ander recht te zetten.

U heeft de Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL) eind vorig jaar op het matje geroepen omdat u boos was over ons persbericht en de postertjes die wij op de bomen rond het Morspoortterrein hadden gehangen. U vond dat wij daarmee een verkeerd beeld schetsten.

Maar nu doet u zelf precies datzelfde! U heeft de raadscommisieleden gisteren verkeerd voorgelicht en een verkeerd beeld gegeven van onze alternatieve plannen.
U beweerde dat u het Morspoort Groen Plan (het plan van het buurtcomitė) uitgebreid bestudeerd had, maar u zette de raadsleden die het plan nog niet hebben kunnen bestuderen op het verkeerde been door te stellen dat Lees meer

Bewonersbrief WTL 1 jan 2010

Geachte bewoners van Transvaal,

Op 11 december jl. ontving u een brief van de gemeente aangaande de lopende procedure voor de bouw van een parkeergarage op het Morspoortterrein.

Als bestuur de van WTL (Wijkvereniging Transvaal Leiden) willen we u hierbij graag nader informeren over wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld en waar wij op dit moment mee bezig zijn. Lees meer

Raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid

De tekst zoals deze is ingesproken door de WTL op 10 december 2009 tijdens de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Transvaal.

 

De Wijkverenigning Transvaal Leiden maakt bezwaar tegen het voorliggende ontwerp bestemmingsplan van juli 2009. Het bezwaar van de WTL  richt zich voornamelijk tegen het voornemen van de gemeente Leiden om een groot deel van Transvaal I in te richten als parkeergelegenheid voor de binnenstad, zonder verder iets te doen aan verbetering van de woonomgeving van de wijk.

 

Daarmee geeft het college aan dat de intentie van het bestemmingsplan niet is een herinrichting van het plangebied, maar louter en alleen bedoeld is om de oprichting van een tijdelijke parkeergarage aan de Morssingel Morsweg mogelijk te maken.
 

Lees meer

Leidsch Dagblad 11 december 2009

Politieke rel om parkeergarage Leidse wijk Transvaal

Een voorstel voor de aankoop van de Marechausseekazerne aan de Morsweg en de bouw van een tijdelijke parkeergarage in de Leidse wijk Transvaal heeft donderdagnacht geleid tot een politieke rel.
Lees meer

Bewonersbrief kapvergunning

Geachte bewoners,

We hebben 85 (!) zienswijzen van u ontvangen en bij de gemeente afgeleverd.
De indieners krijgen allemaal een schriftelijk bewijs van ontvangst door de gemeente toegestuurd.
Heel hartelijk dank voor uw steun!

De gemeente Leiden is van plan op het Morspoortterrein 36 bomen te kappen  om ruimte te maken voor een parkeergarage.  Daarmee verdwijnt weer erg veel groen uit de wijk en gaat de leefbaarheid nog verder achteruit. Bovendien denken wij dat een parkeergarage de parkeerproblemen niet oplost.  Daar zijn andere oplossingen voor. Daarmee  gaan wij onderhandelen met de gemeente. Als de bomen eenmaal gekapt zijn komen ze nooit meer terug. Lees meer

Wijkvereniging Transvaal tegen grootschalige kap van bomen Morsweg

Alternatieve locatie voor parkeergarage door wethouder van tafel geveegd, Al jaren strijdt de wijkvereniging Transvaal tegen het plan voor een bovengrondse parkeergarage aan de Morsweg. Hiervoor moet een prachtig stadsbos wijken. De wethouder weigert echter het aangedragen alternatief bij het voormalig belastingkantoor te onderzoeken. De wijkvereniging richt zich nu tot de gemeenteraadsleden in de hoop dat zij de bezwaren serieus zullen nemen. Lees meer

Ontwerp bestemmingsplan Transvaal

Morsweg

MorswegVisie wijkvereniging Leiden Transvaal (WTL), Door het college van B&W is op 20 juli het ontwerp bestemmingsplan voor de wijk Transvaal ter inzage gelegd. Precies in deze periode, van 20 juli tot 29 augustus was heel Nederland op vakantie. Door het tijdstip zo te kiezen waren er minimale reacties te verwachten terwijl toch was voldaan aan de wettelijke termijn van 6 weken ter inzage legging. De WTL heeft bezwaar gemaakt tegen deze datum. Van dit bezwaar heeft het college zich, zoals te verwachten was, niets aangetrokken. Lees meer

1 5 6 7