CONCEPT Convenant Haagweg 47

Beste wijkgenoten,

De wijkvereniging is door de gemeente Leiden gevraagd om het concept convenant Haagweg 47 te delen op onze website.
Ditzelfde gebeurt op de website van de belangenvereniging Haagwegkwartier.
Hiermee hoopt men het bericht zo breed mogelijk te delen met de omwonenden.

Een reactie op het convenant en/of de wens om het convenant mede te ondertekenen kunt u tot en met 7 april 2019 digitaal toesturen naar e.timmerman@leiden.nl.

Het Concept Convenant Haagweg 47 kunt u hier downloaden

Hieronder volgt de begeleidende tekst van dhr Ernst-Jan Timmerman van de Gemeente Leiden

Beste omwonende(n),

Op 19 november 2018 heeft de gemeente Leiden een omgevingsvergunning verleend voor het pand Haagweg 47, waarbij het bestaande gebruik gewijzigd wordt, zodat hier ruimte ontstaat voor 37 (onzelfstandige) studentenkamers.

Los van de verdere (juridische) bezwaar- en eventuele beroepsprocedures tegen deze omgevingsvergunning is er tot op heden tussen een deel van de omwonende(n) en de studenten hard gewerkt aan een convenant. Dit convenant en de daarin opgenomen afspraken zijn bedoeld om een goed woon- en leefklimaat te behouden en eventuele overlast te voorkomen.

Om te komen tot het nu voorliggende concept convenant hebben op 14 december 2018 en 22 februari 2019 twee bijeenkomsten plaatsgevonden tussen een aantal omwonende(n), de studenten, de pandeigenaren en de gemeente. Om deze gesprekken goed te laten verlopen is er destijds bewust gekozen om hiervoor slechts een aantal omwonende(n) uit te nodigen.

Omdat gedurende het proces veel omwonende(n) op diverse manieren hun mening ten aanzien van de omgevingsvergunning kenbaar hebben gemaakt wordt het concept dat nu tot stand is gekomen in een breder verband gedeeld met de buurt en de overige partijen, zodat iedereen de gelegenheid heeft om zijn of haar mening ten aanzien van het convenant kenbaar te maken.

Het delen van het convenant gebeurd op twee manieren. Omwonende(n) van wie het emailadres bekend is bij de gemeente krijgen via de mail het concept toegestuurd. Daarnaast wordt het concept convenant gedeeld via de website(s) van de belangenvereniging Haagwegkwartier en de wijkvereniging Transvaal.

U wordt via deze weg van harte uitgenodigd om uw mening ten aanzien van het concept convenant kenbaar te maken. U wordt in de gelegenheid gesteld om eventuele suggesties c.q. op- en aanmerkingen tot en met 7 april 2019 digitaal toe te sturen.

In het kader van verwachtingenmanagement wordt wel aangegeven dat het voorliggende concept een uitkomst is van overleg tussen diverse partijen. Eventuele op- en aanmerkingen worden dan ook niet op voorhand allemaal overgenomen, maar zullen waar nodig nader worden afgestemd en/of afgewogen.

Nadat alle partijen in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren zal een definitief convenant worden opgesteld, dat door alle partijen vervolgens ondertekend wordt. Hierbij geldt dat omwonende(n) ook op eigen naam kunnen deelnemen aan het convenant. Indien u dit convenant mede wilt ondertekenen vragen wij u om dit tevens kenbaar te maken.

Een reactie op het convenant en/of de wens om het convenant mede te ondertekenen kunt u tot en met 7 april 2019 digitaal toesturen naar e.timmerman@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Ernst-Jan Timmerman

Gemeente Leiden
Cluster Stedelijke Ontwikkeling
Team Ruimtelijke Ontwikkeling