Naar aanleiding van de MS-Teams bijeenkomst van afgelopen donderdagavond 
hebben wij onderstaande brief gisteren naar mevrouw Spijker, de heer 
North en de commissie leden SO gestuurd.
Fijn weekend gewenst,
Wijkvereniging Transvaal Leiden
Namens het wijkbestuur

  Geachte mevrouw Spijker, heer North en leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling,

Vorige week stuurden wij u de uitkomsten van de enquête over de fietsbrug die gepland is voor de ontsluiting van het Werninkterrein. Dit plan heeft grote gevolgen voor onze wijk, met name Transvaal 3 (vanaf het spoorviaduct tot de Dr. Lelylaan), maar ook voor de gehele Morsweg.

Gisterenavond, 1 juli, heeft er een digitale bijeenkomst plaatsgevonden,  georganiseerd door de gemeente Leiden met de bewoners van Transvaal 3. Als Wijkvereniging waren wij aanwezig.

Wat duidelijk naar voren kwam is dat het hele plan van de fietsbrug gebaseerd is op aannames. Het verkeersonderzoek dat heeft plaatsgevonden heeft zich beperkt tot het autoverkeer, terwijl het hier fietsbeleid, fietsontsluiting en een fietsbrug betreft. Het milieuonderzoek naar de  plaats waar de brug zou  moeten landen moet nog plaatsvinden. Op vrijwel geen enkele vraag naar onderbouwing hebben wij een concreet antwoord gekregen.

Uitgangspunt voor het plan zijn het bevorderen van fietsverkeer en fietsveiligheid; met de auto de stad in is vrijwel onmogelijk dus het fietsverkeer zal hoe dan ook toenemen, daar is geen beleid voor nodig; de fietsveiligheid in de verschillende alternatieven is niet onderzocht.

Het uitgangspunt is dat het Werninkterrein twee verkeersontsluitingen moet krijgen, want anders wordt het te druk. Dit 
“te druk“ is niet onderbouwd met harde gegevens. Dat er twee verkeersontsluitingen moeten komen, is een aanname.

De eerste ontsluiting moet gaan lopen via de Diamantlaan en bestaande Damlaantunnel naar Vondellaan. Een tweede ontsluiting (via de Morsweg) zou noodzakelijk zijn, want de Diamantlaan en Vondellaan zijn te druk. Hierover zijn geen harde gegevens beschikbaar, er hebben geen tellingen  plaatsgevonden. De Diamantlaan en Vondellaan hebben prachtige brede, afgescheiden van de rijweg, fietspaden. De Morsweg heeft in het geheel geen fietspad en veel  (zwaar) verkeer.

Er is geen onderzoek gedaan naar de bestaande infrastructuur op de Morsweg en naar de verwachte fietsdrukte. De Morsweg is al jaren onveilig voor fietsers. De fietsveiligheid op de Morsweg is niet meegewogen. Een fietsontsluiting van Wernink via de Morsweg is uitsluitend mogelijk bij een koppeling aan herinrichting van de Morsweg. Een fietstraat, auto te gast is nog in onderzoek bij de raad. Gegevens zijn dus niet bekend.

Aansluiting op andere beleidsdossiers zoals de autoluwe binnenstad en de gevolgen daarvan voor de Morsweg zijn niet bekeken, laat staan onderzocht. Er is niet nagedacht over de combinatie van de fietsbrug en toenemend fietsverkeer enerzijds en de plannen voor bussen op het eerste gedeelte van de Morsweg anderzijds.

De Haagweg bewoners, de ondernemers op de Amphoraweg, de Hoge Mors bewoners en ondernemers van het Diamantplein zijn allemaal intensief betrokken geweest bij de ontsluiting van het Werninkterrein, terwijl dat voor de Morsweg bewoners op geen enkele manier geldt. Men heeft aangenomen dat het bestaande burgerinitiatief garant stond voor betrokkenheid uit de wijk, wat niet het geval is. Dit had onderzocht  moeten worden en dat dat niet is gebeurd is een enorme omissie van de gemeente.

Er is geen onderzoek gedaan naar waar de brug zou moeten landen. Men denkt eraan de brug boven de sloot te bouwen. De sloot vangt het water op van de spoordijk, is de overloop voor regenwater afkomstig van de Dr. Lelylaan, en functioneert bovendien als buffer tegen trillingen van de treinen. De sloot kan dus niet zomaar gedempt worden, wat wel onderdeel is van het plan. Daarbij is Transvaal een van de meest versteende wijken van Leiden. Alleen daarom al zou het substantiële stuk groen ongemoeid moeten blijven. Jos Groothuis (extern ingenieur) verwacht dat de bouw van de brug over de sloot uitdaging zou worden, indien er geen bomen en groen gekapt mogen worden. Dat betekent dus dat er wel degelijk bomen gekapt zullen worden dan wel dat het traject peperduur wordt.

Tot slot, er was helemaal niemand die het deze avond een mooi plan vond. Zelfs de presentatoren van de gemeente hadden hun bedenkingen en drongen aan op nader onderzoek. Wij zijn van mening dat bestuur en beleid gebaseerd zouden moeten zijn op harde gegevens en dat betrokken bewoners meegenomen zouden moet worden bij de planvorming. Gezien het feit dat er onvoldoende gegevens zijn die het beleid van de gemeente inzake de ontsluiting van het Werninkterrein ondersteunen, kan er naar onze mening op 6 juli aanstaande geen besluit worden genomen over de fietsbrug. De plannen voor een fietsbrug zouden uit het Kaderbesluit genomen moeten worden.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Namens Wijkbestuur Transvaal Leiden

Annette Zwetsloot, voorzitter
Petra Hoogeveen, secretaris

Geef een reactie