Garage in spoeddebat

Leidsch Dagblad, 4 februari 2010

De Leidse D66-fractie heeft, met steun an SP en CU, voor 18 februari een spoeddebat aangevraagd over de tijdelijke parkeergarage bij de Morspoort. D66 meent van belangrijke informatie verstoken te zijn gebleven, nu onlangs bleek dat er al maanden eisen en voorwaarden voor de garage zijn, maar dat B en W die geheim hielden. In een brief aan de raad stelt het college dat het ‘heel normaal’ is en dat die informatie niet van belang was voor de oordeelsvorming van de raad. D66 is het daarmee oneens, te meer daar het een politiek gevoelig onderwerp is dat leidde tot het aftreden van wethouder Steegh (GroenLinks). D66 vreest dat het de opzet van wethouder Witteman (PvdAA) was om het besluit er begin januari door te krijgen. Dan zou hij nog voor de verkiezingen een aannemer kunnen inhuren en zou afblazen moeilijker en duurder worden.

Enquête parkeerbeleid Transvaal II en III

Leiden, 10 februari 2010

 

Geachte wijkbewoner,

 

Het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.

Met de bouw van de parkeergarage tegenover de Morspoort  zal de gemeente  betaald parkeren gaan invoeren in Transvaal I, het gedeelte van Transvaal tussen de Morssingel en de spoorweg-overgang in de Morsweg.  

 

Graag willen wij van u weten aan welk toekomstig parkeerbeleid u de voorkeur geeft voor de rest van onze wijk. Het gaat dan met name om het deel van Transvaal vanaf de spoorwegovergang tot  aan de doctor Lelylaan. 

Lees meer

Bezwaar tegen de procedure bouw tijdelijke demontabele parkeergarage bij de Morspoort

Aan Het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Leiden
Betreft: Bezwaar tegen de procedure bouw tijdelijke demontabele parkeergarage bij de Morspoort.

Datum: 3 februari 2010

 

Door de gemeente is op 2 februari een informatie avond georganiseerd voor de bewoners van Transvaal. De bewoners werden op de hoogte gesteld over de besluitvorming en de verdere procedure voor de bouw van een tijdelijke parkeergarage aan de Morsweg/ Morssingel.

Tevens werden de bewoners uitgenodigd om mee te denken over hoe en waar de groenvoorziening zou moeten worden gecompenseerd na het kappen van een 36-tal bomen op en rond het huidige terrein van de marechaussee kazerne en het huidige parkeerterrein bij de Morspoort.

 

Wethouder Witteman was aan het begin van de avond een uur aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat Witteman voor het aflopen van zijn wethouderschap de bouw van de tijdelijke demontabele parkeergarage aan de Morsweg veilig wil stellen. Door de provincie is de publicatie van het bestemmingsplan aangehouden omdat, volgens Witteman, de provincie bezwaar heeft tegen het negeren van de molenbiotoop van molen de Put en omdat er bedenkingen zijn om het Wernink-terrein te bestemmen als studentencampus.

 

De meerderheid in de raad voor het plan Witteman is inmiddels afgebrokkeld tot een schamele een of twee zetels. Daarnaast is het lang niet zeker dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen er nog steeds een meerderheid in de raad is voor de bouw van deze tijdelijke parkeergarage. Om er toch zeker van te zijn dat zijn plan, ook na de verkiezingen, zal worden uitgevoerd heeft Witteman de volgende truc bedacht. Lees meer

Open Brief aan Wethouder Witteman 6 jan. 2010

Geachte wethouder Witteman,

Na uw uitspraken bij de vergadering van de Commissie Ruimte en Bereikbaarheid van gisteravond heeft u naar onze mening zeer dringend het een en ander recht te zetten.

U heeft de Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL) eind vorig jaar op het matje geroepen omdat u boos was over ons persbericht en de postertjes die wij op de bomen rond het Morspoortterrein hadden gehangen. U vond dat wij daarmee een verkeerd beeld schetsten.

Maar nu doet u zelf precies datzelfde! U heeft de raadscommisieleden gisteren verkeerd voorgelicht en een verkeerd beeld gegeven van onze alternatieve plannen.
U beweerde dat u het Morspoort Groen Plan (het plan van het buurtcomitė) uitgebreid bestudeerd had, maar u zette de raadsleden die het plan nog niet hebben kunnen bestuderen op het verkeerde been door te stellen dat Lees meer

Bewonersbrief WTL 1 jan 2010

Geachte bewoners van Transvaal,

Op 11 december jl. ontving u een brief van de gemeente aangaande de lopende procedure voor de bouw van een parkeergarage op het Morspoortterrein.

Als bestuur de van WTL (Wijkvereniging Transvaal Leiden) willen we u hierbij graag nader informeren over wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld en waar wij op dit moment mee bezig zijn. Lees meer

Raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid

De tekst zoals deze is ingesproken door de WTL op 10 december 2009 tijdens de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Transvaal.

 

De Wijkverenigning Transvaal Leiden maakt bezwaar tegen het voorliggende ontwerp bestemmingsplan van juli 2009. Het bezwaar van de WTL  richt zich voornamelijk tegen het voornemen van de gemeente Leiden om een groot deel van Transvaal I in te richten als parkeergelegenheid voor de binnenstad, zonder verder iets te doen aan verbetering van de woonomgeving van de wijk.

 

Daarmee geeft het college aan dat de intentie van het bestemmingsplan niet is een herinrichting van het plangebied, maar louter en alleen bedoeld is om de oprichting van een tijdelijke parkeergarage aan de Morssingel Morsweg mogelijk te maken.
 

Lees meer

Leidsch Dagblad 11 december 2009

Politieke rel om parkeergarage Leidse wijk Transvaal

Een voorstel voor de aankoop van de Marechausseekazerne aan de Morsweg en de bouw van een tijdelijke parkeergarage in de Leidse wijk Transvaal heeft donderdagnacht geleid tot een politieke rel.
Lees meer

Visie WTL op Ontwerp bestemmingsplan Transvaal (23 september 2009)

Ontwerp bestemmingsplan Transvaal

Visie wijkvereniging Leiden Transvaal (WTL)

 

 

Door het college van B&W is op 20 juli het ontwerp bestemmingsplan voor de wijk Transvaal ter inzage gelegd. Precies in deze periode, van 20 juli tot 29 augustus was heel Nederland op vakantie. Door het tijdstip zo te kiezen waren er minimale reacties te verwachten terwijl toch was voldaan aan de wettelijke termijn van 6 weken ter inzage legging.

De WTL heeft bezwaar gemaakt tegen deze datum. Van dit bezwaar heeft het college zich, zoals te verwachten was, niets aangetrokken.

 

De WTL verzet zich tegen het ontwerp bestemmingsplan omdat dit plan niet leidt tot verbetering van de woonomstandigheden in Transvaal.

Al meer dan 20 jaar is er nauwelijks iets gedaan aan de wijk. De afgelopen jaren is het verkeer ter plaatse dramatisch toegenomen met alle daarbij behorende negatieve effecten voor de woonomgeving. Dit college en de voorafgaande colleges hebben de problemen steeds groter laten worden zonder er iets aan te doen. Inmiddels is de Morsweg uitgegroeid tot een van de grootste verkeersknelpunten van de stad en worden de milieunormen, zoals geluid, CO2 en stikstofdioxiden, overschreden. De parkeeroverlast is dramatisch.

Wie gedacht zou hebben dat met een nieuw bestemmingsplan de problemen eindelijk eens planmatig en structureel zouden worden aangepakt, komt bedrogen uit.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft alleen tot doel om aan het begin van de Morsweg, pal tegenover de Morspoort, een tijdelijke, demontabele parkeergarage neer te zetten.

Voor het overige heeft het college het plan bestempeld als conserverend. Dat is een mooi woord voor niets doen.

Als de parkeergarage bedoeld zou zijn om de verkeersproblematiek in Transvaal op te lossen, zou er nog iets voor te zeggen zijn. Echter de garage is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het stationsplein en ter oplossing van de parkeernood in de binnenstad. Op het stationsplein zijn een megabioscoop, een discotheek, woningen en kantoren gepland. In de binnenstad moeten meer en grotere winkels komen, de bedrijvigheid moet worden gestimuleerd en het uitgangsleven moet een impuls krijgen. Voor dat alles is parkeergelegenheid nodig. De bewoners van Transvaal I zijn daarvan de dupe door het inleveren van nog meer leefbaarheid in een toch al matige woonomgeving.

 

Daarbij is het een onzinnig plan. De ligging van de garage is te ver van de binnenstad.

De hoge bomen tegenover de Morspoort moeten worden gekapt, wat weer een negatief effect heeft op de toch al zo slechte luchtkwaliteit ter plaatse. Het aanzien van de historische Morspoort wordt ernstig verstoord door het oprichten van een smakeloze semi-permanente parkeergarage.

De kosten zijn te hoog. Hoeveel te hoog is niet echt duidelijk . Dit voorjaar stond het exploitatietekort voor de komende 10 jaar, volgens gegevens van het college, nog op 4,7 miljoen. Het college heeft na maart 2009 geen nieuwe cijfers meer bekend willen maken hetgeen duidt op hogere tekorten.

Tegenover deze negatieve effecten staan ook geen voordelen voor de automobilist. De files op de Morsweg zullen alleen maar langer worden. In de hele stad gaan de parkeertarieven drastisch omhoog om de tekorten van de exploitatie nog enigszins binnen de perken te houden. In grote delen van de stad worden parkeerrestricties ingevoerd om de automobilist de parkeergarage in te drijven. De dislocatie van de parkeergarage noodzaakt tot een wandeling van minimaal 10 tot 15 minuten om het doel in de stad te bereiken.

De WTL blijft streven naar een goede en structurele herinrichting van het gebied, waarbij het verkeer, het parkeren en de leefbaarheid van de wijk als belangrijke elementen worden meegenomen.

 

Meke Bootsma

Voorzitter

Reactie op de Kadernota Bereikbaarheid van december 2008 (15 januari 2009)-

Reactie op de Kadernota Bereikbaarheid van december 2008.

 

Het kader van de kadernotitie.

De mobiliteit en met name het verkeer is een probleem in en rond de stad Leiden. Dat blijkt tenminste uit de drie dikke nota’s die het college over dit onderwerp heeft opgesteld. De eerste nota was het alles omvattende Verkeer- en Vervoerplan van 2007. Deze nota werd gevolgd door de nota Variantenonderzoek Ringweg Oost uit 2008. Het voorlopige sluitstuk van de serie is de kadernotitie Bereikbaarheid van december 2008.

Verwacht zou worden dat de latere nota een verdieping zou zijn van de eerdere nota. Dat is helaas niet zo.

De drie nota’s staan vol met verwachtingen, aannamen, veronderstellingen, aandachtspunten en conclusies. Feiten en harde uitgangspunten ontbreken.

In de kadernotitie wordt een verwachting beschreven van de toename van de groei van het wagenpark en de verkeersintensiteit als er niets gedaan wordt en een verwachting van de toename als het “grote plan”wordt uitgevoerd. Waarop deze verwachtingen zijn gebaseerd is niet duidelijk. Er zijn (simulatie)modellen gebruikt om deze groei te schatten. Het is bekend dat de uitkomsten van simulatiemodellen beïnvloedbaar zijn door de instellingen van het model te variëren. Wat er is gemeten en hoe de parameters van de modellen zijn ingesteld blijft echter vaag in de Kadernota.

Het zelfde geldt voor het geluid en de luchtkwaliteit. Er zijn schattingen gedaan maar waar dat op gebaseerd is, blijft in de kadernota onduidelijk.

Het taalgebruik en leesbaarheid zijn in de laatste nota verbeterd, dat wel. Het college heeft echter wel veel tijd genomen voor het opleuken van bestaande nota’s.

 

De beleidshorizon

De uitvoering van het totale plan is afhankelijk gesteld van de aanleg van de Rijnlandroute (De verbinding tussen de A4 en de A44). Volgens de huidige plannen zal dat niet voor 2017 zijn gerealiseerd. In de meest optimistische schatting zal het hele plan dus pas over 8 jaar klaar zijn. De wethouder verkeer heeft te veel tijd verdaan aan het produceren van nota’s. Als de raad het plan nu goed zou keuren, heeft het college nog precies één jaar de tijd om een aanvang te maken met de uitvoering van het plan. Daarbij zijn nog wat ingewikkelde hobbels te nemen zoals het maken van nieuwe bestemmingsplannen. Dit betekent dat de uitvoering pas in het volgende college ter hand kan worden genomen. De wethouder verkeer denkt dat komende colleges slaafs gaan uitvoeren wat hij nu heeft bedacht. De ervaring leert dat elk nieuw college nieuwe plannen maakt.

Voorwaarde voor een succesvolle uitvoering is daarom dat dit college na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 kan blijven zitten. Slechts dan maakt het plan kans om (gedeeltelijk) te worden uitgevoerd.

De kans is te groot dat Leiden met de brokstukken van het volgende niet afgemaakte megalomane verkeersproject komt te zitten waardoor de situatie erger wordt in plaats van beter.

 

Het plan

Uitgangspunt van het plan is om de binnenstad autoluw te maken. Het moet voor autoverkeer niet meer mogelijk zijn om door de stad te rijden. Wel erin maar langs dezelfde route weer er uit is het idee. In de eerdere nota’s werd dat aangeduid door het aanbrengen van knips her en der in de binnenstad. In de kadernota zijn de knips vervangen door zogenaamde “lusjes”. Het idee blijft het zelfde maar de terminologie past coalitiepartner VVD beter.

Voor het bereikbaar maken van de segmenten die daardoor gaan ontstaan is een ringweg nauw sluitend om de binnenstad noodzakelijk. De wethouder verkeer noemt dat de Stads-/Parkeerring.

Die ring loopt over de bestaande singels. Daaromheen komt de zogenaamde Binnenring. Die ringweg loopt door de dichtbebouwde woonwijken uit de negentiende en begin twintigste eeuw. Het betreft wijken zoals De Waard, De Kooi, Transvaal en De Mors. Deze wijken zullen de consequenties van het plan in volle omvang ervaren door verslechtering van de woonomgeving, verwijderen van bomen en sloop en breekwerk voor parkeergarages en toegangswegen.

Als de wethouder verkeer zegt dat hij niet wil breken en dat hij de stad respecteert, dan doelt hij op het stukje stad binnen de singels. Dat stukje stad is heilig verklaard. Voor de wijken daar direct omheen gelden geen normen en beperkingen.

Ten slotte moet er ook nog een verbinding worden gemaakt tussen de A4 en de A44, de veel besproken Rijnlandroute. Van deze weg is het tracé nog niet bepaald. In de voorkeur, die door het college is aangegeven, komt deze weg gedeeltelijk over het grondgebied van de gemeente Voorschoten te lopen. Voorschoten stelt hoge eisen aan voorzieningen om de overlast van negatieve milieu effecten te voorkomen. Hoeveel dat gaat kosten en wie deze extra kosten voor zijn rekening gaat nemen, is nog niet bekend. Toch is de aanleg van de Rijnlandroute een absolute voorwaarde voor slagen van het hele project.

 

Ringweg oost

De Ringweg Oost is een deel van de Binnenring die vooral aan de oostkant van de stad moeilijk te realiseren is. De oplossing die is bedacht zal gaan lopen over het Waardeiland. Aan de zuidkant zal de Kanaalweg via een brugverbinding over de Nieuwe Rijn verbonden worden met de Admiraal Banckertweg op het Waardeiland. Aan de noordkant moet het verkeer in noordelijke richting afvloeien via de Lage Rijndijk, de Spanjaardsbrug en de Zijldijk, een route die nu al onvoldoende capaciteit heeft. Het Waardeiland zal voorspelbaar vanuit de zuidkant vollopen en vast komen te staan op de brug over de Oude Rijn. Daarmee wordt een verkeersinfarct van formaat gecreëerd. Een vervelende bijkomstigheid is dat alle servicediensten van de gemeente gevestigd zijn op het Waardeilend. Deze servicediensten zullen door verkeersopstoppingen ernstig in hun functioneren worden belemmerd. Een tunnel tussen de Waard en de Zijldijk is de enige oplossing om deze ramp te voorkomen. Hiervoor is echter geen geld beschikbaar.

 

Parkeergarages

Volgens het college zal een betere parkeervoorziening het economisch potentieel van de stad opkrikken en weer aantrekkelijk maken voor bezoekers en bedrijven. Daarom zijn er in het plan een viertal parkeergarages opgenomen.

Het bedrijfsleven geeft bij herhaling aan dat de geplande parkeervoorzieningen veel te ver af komen te liggen van de economisch interessante locaties. Tevens is er een trend waarneembaar in Nederland en daarbuiten dat bedrijven zich bij voorkeur vestigen in en rond grote steden. Middengrote en kleine steden zijn minder in trek als vestigingsplaats. Parkeervoorzieningen zijn daarbij nauwelijks een factor. Het is daarom zeer onzeker of de kwart miljard euro die wordt uitgegeven en alle schadelijke (milieu) gevolgen van het slopen en breken enig positief effect zullen hebben op het investeringsklimaat in Leiden.

 

Het zwaartepunt van de parkeervoorzieningen zal komen te liggen in Transvaal, het stukje stadswijk achter het belastingkantoor en tegenover de Morspoort. De plannen van de gemeente gaan zo ver dat circa een derde van het gebied wordt omgebouwd tot parkeervoorziening. Dit in combinatie met de plannen van de gemeente om rond het station meer hoogbouw voor kantoren toe te staan, zal de woonfunctie in Transvaal onder druk zetten.

Voor dit alles is een nieuw bestemmingsplan nodig. De verwachting is dat in dit nieuwe bestemmingsplan de woonfunctie niet meer primair zal zijn maar ondergeschikt zal worden gesteld aan de parkeerfunctie en vestigingen voor bedrijven.

De huidige bewoners zullen zich in dat geval hiertegen tot het uiterste verzetten, wat ernstige vertragingen van de uitvoering tot gevolg zal hebben.

 

Financiën

De wethouder verkeer stelt dat het plan financieel rond is. Dat is niet juist. Het traject van de Rijnlandroute is nog niet definitief. Er zijn nog vragen en knelpunten die moeten worden opgelost. De financiering van de Rijnlandroute ligt niet bij de gemeente Leiden. De vraag is in hoeverre de externe financiers bereid zullen zijn te betalen voor alle extra milieu voorzieningen die worden geëist.

Hetzelfde geldt voor de Rijn-Gouwelijn.

Voor de tunnel onder de zijl moet nog 25 miljoen worden gevonden.

De eerste stap die het college wil zetten is de realisatie van een demontabel parkeerdek in Transvaal. In de kostenraming voor deze tijdelijke voorziening zitten nog veel onzekerheden. Met het zo positief mogelijk inschatten van al deze onzekerheden is er toch nog een verwacht exploitatie tekort van 2 miljoen euro. Vermoedelijk zal dit exploitatie tekort veel hoger uitvallen.

De gemeente Leiden heeft een reputatie als het gaat om het overschrijden van termijnen en financiële ramingen. De verwachting dat het hele plan in 8 jaar zal zijn afgerond voor 250 miljoen euro lijkt, gelet op alle onzekerheden, buitengewoon optimistisch. 

 

Conclusies

De kadernota Bereikbaarheid betreft een megalomaan plan dat ver over het graf van het huidige college zal regeren. Komende colleges zullen zeker eigen ideeën hebben die niet hoeven te stroken met de ideeën van nu. Alleen als het huidige college na de verkiezingen van 2010 en 2014 blijft zitten, is er een kans dat het plan kan worden uitgevoerd. De kans daarop lijkt klein. De stad zal daarom jarenlang in een bouwput veranderen zonder een reëel zicht op enige verbetering.

De gevolgen op de economische bedrijvigheid zullen dramatisch zijn. In plaats van de beoogde positieve impuls zullen veel ondernemers Leiden mijden.

 

De gekozen locaties voor de parkeervoorzieningen liggen volgens de ondernemers op de verkeerde plek. Het zal de bereikbaarheid van de commerciële gebieden niet vergroten. De “lusjes structuur” zal deze bereikbaarheid eerder negatief beïnvloeden.

 

Financieel zijn er nog veel onduidelijkheden. Delen van het plan zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Aannames zijn in de begroting te positief ingeschat.

De afhankelijkheid van externe financiers voor essentiële delen van het plan is te groot. Er is geen zekerheid in hoeverre deze financiers bereid zijn te betalen indien ramingen nog omhoog zouden moeten worden bijgesteld.

 

De milieu effecten zijn niet duidelijk. Er zijn wel schattingen gedaan naar geluid en luchtkwaliteit. De uitgangspunten zijn niet helder en wat er gemeten is wordt eveneens niet vermeld.

Het besluit om op de Morspoortlocatie een parkeergarage te realiseren is gebaseerd op drijfzand en de noodzaak hiervoor is onvoldoende onderzocht. Bovendien is de bouw in strijd met de geldende regels voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De normen hiervoor worden door de nabijheid van de Morsweg, de Schipholweg en de Plesmanlaan reeds zeer frequent overschreden en de leefbaarheid in dit deel van Leiden zal een nieuw dieptepunt bereiken.

 

De risico’s zijn te groot, de kosten te hoog en de te verwachte effecten te gering.

 

 

Open brief aan gemeenteraad over parkeergarage (9 november 2008)

Onderwerp:  Open brief als reactie op de plannen van de gemeente Leiden om op het Morspoortterrein, het gedeelte dat omsloten is door de Morsweg, de Morssingel  en de Jan C. Smutsstraat,  een “parkeerdek”  te plaatsen.

Aan            : leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiden

Van            : De Wijkvereniging Transvaal Leiden

Datum        : november 2008

Transvaal 1 zucht al jaren lang onder een groot verkeers- en parkeerprobleem en de daarmee samenhangende milieuprobleemen. Hier en daar zijn er pogingen ondernomen om daar iets aan te doen zonder dat dit enig effect heeft gehad. Meestal was de uitwerking negatief

De gemeente heeft nu een wild plan om de Marechausseekazerne te slopen, de bomen te kappen en op het Morspoortterrein een demontabel parkeerdek te plaatsen dat minstens 10 jaar zou moeten blijven staan. Vlak voor de zomervakantie was dit plan er plotseling als donderslag bij heldere hemel. Van enige steekhoudende argumentatie was geen sprake. Erger is echter het volledig ontbreken van enige betrokkenheid van de bewoners. In het plan staat  aangegeven dat er in de maand juli van dit jaar overleg  zou zijn met de bewoners van de betrokken wijken. Dit overleg heeft nooit plaatsgevonden. Van enig draagvlak in de wijk is daarom geen sprake.

De wijk is verbijsterd. De effecten zijn desastreus voor de wijk en de stad Leiden. Opnieuw dreigt er een mooi stukje Leiden te verdwijnen. De volgende kapitale blunder van het Leids bestuur.

De argumenten van de gemeente Leiden om tot deze ingreep over te gaan zijn van economische aard. De stad raakt bij toerist en koopgraag publiek steeds minder in trek. Men wil de verdwenen bezoekers weer terug. De winkeliers en andere ondernemers klagen over afnemende omzetten. Al in 2004 werd het plan geopperd om, parallel aan het Aalmarktproject en als alternatief voor de Boommarktgarage, een parkeergarage te bouwen op het Morspoortterrein. Het bleef bij vage plannen omdat de ruimte feitelijk te klein is en het de gemeente aan financiële middelen ontbrak om er iets moois van te maken. De gedachte was het project betaalbaar te maken door op de parkeergarage woningen, winkels en bedrijven te bouwen. Echter daar was helemaal geen ruimte voor. Het plan is nu om als eerste stap voor de oplossing van het parkeerprobleem op korte termijn een tweedehands demontabel parkeerdek aan te schaffen dat 10 jaar zou moeten blijven staan.

De Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL) maakt zich ernstig zorgen over dit plan en de daaruit voortvloeiende verdere aantasting van de leefomgeving. Op dit moment worden in dit deel van Leiden alle normen betreffende fijnstof, geluid en luchtkwaliteit al royaal overschreden. Met de inrichting van het geplande parkeerdek, zal de milieusituatie dramatisch verslechteren. De wijk dreigt daardoor onleefbaar te worden.

De WTL strijd al jaren voor het leefbaar maken en houden van de wijk. Ieder plan dat de leefbaarheid verder dreigt aan te tasten wordt dan ook zeer kritisch bekeken. De WTL vertegenwoordigt vele bewoners uit Transvaal maar niet iedereen. Daarom heeft de WTL voor het bepalen van een standpunt de mening van de wijkbewoners gepolst door middel van een uitgebreide enquête. De uitslag van deze enquête treft u verderop aan.

Nadere detaillering van de bezwaren.

1: Het eerste bezwaar betreft de verder afnemende luchtkwaliteit en toenemende files.

 Zoals bekend behoort de Morsweg al jarenlang tot een van de meest verontreinigde straten van Nederland. Diverse onderzoeken en luchtmetingen hebben dat aangetoond. Al jarenlang hebben de bewoners en weggebruikers last van fijn stof, zwaveldioxide, stikstofoxiden en stank.

Al jarenlang worden kilometers verkeer door deze straat geperst. In de spits staat het verkeer gewoon stil. Het verkeersprobleem begint bij het kruispunt Schipholweg-Plesmanlaan. Dit kruispunt, een van de drukste kruispunten van Leiden, ligt aan het begin van de Morsweg. De hoop dat door aanpassingen van het kruispunt Haagweg Rijnzichtbrug de doorstroming van het verkeer  substantieel zou verbeteren is slechts ten dele uitgekomen. Nog steeds is er iedere dag sprake van een verkeersinfarct.

Het plan om juist op het meest problematische deel van de Morsweg en de Morssingel een grote parkeervoorziening te bouwen is het slechtste scenario dat maar bedacht kan worden. Deze parkeervoorziening zal een verkeersaantrekkend effect hebben waardoor het aantal verkeersopstoppingen significant zal toenemen.

Ook de milieudienst West Holland geeft aan steeds meer knelpunten onstaan.  autogebruik in oude stadswijken kan worden ingeperkt, dan het juist te stimuleren, wa dat luchtkwaliteitsnormen met de realisering van een dergelijke parkeervoorziening ontoelaatbaar zullen worden overschreden.

De ligging van de parkeergarage is precies gepland voor de Morspoortbrug. Het in- en uitrijdend verkeer van de garage, plus de extra verkeersbelasting op de Morsweg en Morssingel zal verkeer op de Morspoortbrug onmogelijk maken. Daarmee wordt de ontsluiting van de wijk “De Oude Mors” ernstig belemmerd.

Beter zou het zijn om na te denken hoe het autogebruik in oude stadswijken kan worden ingeperkt in plaats van het juist te stimuleren, waardoor er steeds meer knelpunten ontstaan.

2: Het tweede bezwaar betreft het verdwijnen van een historisch stukje Leiden.

Er zijn allerlei plannen om het Morspoortterrein en het Belastingkantoorterrein te gaan ontwikkelen. Over 10 jaar zou op het Morspoortterrein een gedeeltelijk ondergrondse parkeergarage moeten komen. Om dat te financieren worden daar bovenop kantoren, winkels en appartementen gezet. Daardoor zal een van de weinige open plekken in de stad verdwijnen. In dit specifieke geval is dat dramatisch omdat de plek uitzicht geeft op één van de historische stadspoorten. We weten ook allemaal dat, wanneer eenmaal de spade in de grond is gezet, dit beeld voorgoed is verdwenen en nooit meer terugkomt.  Ook zullen de de prachtige bomen die er nu staan, de spaarzame groene longen die de stad nog heeft, moeten worden gekapt. Dit hebben we nog maar enkele jaren terug meegemaakt met het Vijverkwartier. De gemeente heeft blijkbaar niet geleerd van de planologische blunder die toen is gemaakt bij de ontwikkeling van dit mooie stukje groen.  Heerema Offshore moest kost wat kost voor de stad behouden blijven. De toenmalige wethouder liet, ondanks de vele protesten, de Vijverlocatie bebouwen, waardoor een mooi stukje Leiden verdween. Het voormalige Heeremagebouw staat nu alweer 5 jaar te verloederen, inclusief het  daarbij behorende parkeerterrein.

3: Het derde bezwaar betreft de financiële onderbouwing

De WTL wantrouwt de financiële planning van de gemeente. De tot op heden gepresenteerde financiële planning zit vol met aannamen en onzekerheden. Een degelijke financiële onderbouwing en een risicoanalyse van de aannamen ontbreken volledig.

Volgens het plan van de gemeente is de bouw van een demontabel parkeerdek op de parkeerplaats aan de Morsweg/ Morssingel slechts een eerste stap in een alles omvattende megalomane aanpak van het Leidse parkeerprobleem. De volgende stappen zijn het verwerven van de Marechausseekazerne voor een redelijk bedrag, het slopen van deze kazerne, het opzetten van een definitieve parkeergarage op die plek, het slopen van het Belastingkantoor over 10 jaar, het bouwen van een ondergrondse parkeergarage geïntegreerd in één complex van woningen, winkels en bedrijven op de locatie aan het begin van de Morsweg ter hoogte van de Morspoort.

De gemeente wil het totale plan over een periode van 10 jaar realiseren. Het ingecalculeerde tekort op de exploitatie van het demontabele betonnen monster gedurende deze periode wordt door de gemeente geschat op 2 miljoen Euro. Bij de berekening van dit tekort is al rekening gehouden met de substantiële verhoging van de parkeertarieven die de gemeente zal invoeren in heel Leiden, voor de exploitatie van de tijdelijke voorziening.

Echter het hele plan is gebaseerd op financieel drijfzand. De looptijd van 10 jaar is heel lang. Er zijn veel onzekerheden in het plan die niet te ramen zijn. Daarnaast heeft de gemeente Leiden een reputatie als het gaat om het creëren van een financiële chaos bij de uitvoer van grote projecten. De projecten lopen per definitie uit de ramingen, waarbij overschrijdingen van de oorspronkelijk geraamde kosten met een veelvoud geen uitzondering zijn.

De WTL vreest dat de uitvoering van het totale project op een financieel debacle zal uitlopen en daardoor zal stagneren.  Het demontabele betonnen monstrum van een parkeergarage zal daarom aan een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet tijdelijk maar tot in lengte van dagen de toegang tot onze mooie stad zal blijven ontsieren.

Alternatieven

De WTL is van mening dat het parkeerprobleem kan worden opgelost door beter gebruik te maken van voorzieningen en mogelijkheden die voorhanden zijn.

We onderscheiden:

Bezoekers aan de stad. Mensen die komen winkelen, iets willen zien, of gebruik willen maken van bepaalde diensten. Deze categorie bezoekt de stad soms overdag, maar meestal op donderdagavond en op zaterdag. Het merendeel komt om te winkelen en wil niet al te ver  lopen met de boodschappen. Ze zijn bereid om iets te betalen voor een parkeerplaats. Deze mensen kunnen parkeren op het Morspoortterrein, op het Morssingelterrein en over een tijdje op het Marechausseekazerneterrein. Deze locaties liggen dicht bij de binnenstad en er is plaats zat.

Mensen die werken in de stad. Deze categorie parkeerders is over het algemeen niet bereid te betalen voor een plek omdat dat als dagelijkse langparkeerder wel heel duur wordt. Ze zullen net zolang zoeken totdat ze een gratis plek hebben gevonden. Dat gebeurt nu al in Transvaal I, II en III, maar ook op de Vondellaan en aangrenzende straten.

De gedachte is om voor deze parkeerders gratis parkeerplaatsen aan te bieden, die dan wel  iets verder uit de stad mogen liggen. Op het terrein van het voormalige Heerema complex kunnen met gemak 100 auto’s worden geparkeerd terwijl er ook nog plaats is voor een fietsenstalling. Vanaf deze plek is het een korte wandeling naar de binnenstad of zo men wil een korte fietstocht. Zeker indien langs de spoordijk een stukje (fiets)pad wordt aangelegd. En wat te denken van een voetgangerstunneltje onder het spoor door waardoor er een directe verbinding met Transvaal ontstaat.

Het nieuwe Heeremagebouw op de ooit prachtige Vijverlocatie heeft een aantal
inpandige parkeergarages die buiten kantooruren kunnen worden gebruikt. Mooi gelegen en niet heel ver van de binnenstad af. Deze afspraak is nooit geëffectueerd,  door iedereen vergeten maar destijds wel gemaakt.

Het terrein rond het belastingkantoor komt beschikbaar voor parkeren. Dat betekent dat er nog eens 60 plekken bij komen. Ook voor dit stuk kan overwogen worden om het parkeren gratis te houden.

Mensen die ergens anders werken maar hier (gratis) parkeren. Dit is een structurele groep mensen die bijvoorbeeld op Schiphol werken. Ze parkeren ´s morgens vroeg in Transvaal hun auto om vervolgens met de trein naar hun werk te gaan. Daarmee omzeilen ze de hoge parkeertarieven op Schiphol. Ook medewerkers van het LUMC parkeren graag gratis in Transvaal. De oplossing is om het voor die mensen onaantrekkelijk te maken om hier te parkeren en de bedrijven in de regio aan te sporen parkeervoorzieningen te maken voor hun eigen personeel. Het levert zeker 50 plekken op.

Bewoners van de stad. Al jarenlang is er een groeiende irritatie onder de bewoners van vooral Transvaal die de ontwikkelingen met lede ogen moeten aanzien. Zelf kunnen ze hun auto allang niet meer kwijt en roepen al jaren om een oplossing. Betaald parkeren of het instellen van een parkeerrestrictiegebied zou een oplossing kunnen zijn. Hoewel ook deze regeling geen garantie voor een parkeerplaats geeft kan het tot enige verbetering leiden.

In geval van een restrictiegebied is de kans op een parkeerplaats wel groter maar het kan ook de aanschaf van een auto stimuleren voor diegenen die er nog geen hebben. Bovendien dwing je mensen ervoor te moeten betalen. Uit de enquête is gebleken dat 57,7% van de bewoners voor een betaald parkeerregeling is, dat 31,0% hiervoor € 10,-  per kwartaal wil betalen en 29,6% geen bezwaar heeft tegen een tarief van € 40,-.

Het huidige parkeervergunningenhouders beleid. Het beleid betreffende de uitgifte van parkeervergunningen is er op gericht dat iedere vergunninghouder in het restrictiegebied verzekerd is van een parkeerplek. Het aantal verstrekte vergunningen is daarom beperkt gehouden. Dat is te zien in de binnenstad. Naar schatting een derde van het aantal parkeerplaatsen is onbezet. Aanpassing van het beleid waarbij niet meer wordt uitgegaan van een gegarandeerde parkeerplek maar op basis van een reële kans op een plek, zal de parkeercapaciteit in de stad aanzienlijk verhogen. Uitgaande van een gesloten beurs kunnen de vergunningen dan goedkoper worden en daarmee aantrekkelijker om aan te schaffen. De openbare ruimte wordt dan efficiënter  benut waardoor de parkeerdruk rond de binnenstad zal afnemen.

Maar je kunt ook denken aan een situatie waarbij bewoners recht hebben op een gratis vergunning per huishouden.  Voor een tweede of derde auto moet parkeergeld worden betaald net zoals dat moet gaan gelden voor iedereen die zijn auto in de wijk wil parkeren. Het parkeertarief in de wijk moet hoger zijn dan dat op de openbare parkeerplaatsen zodat die terreinen beter benut gaan worden. Wij denken hierbij aan een tarief van € 2 ,-per uur in de wijk en € 1,50 voor de gemeentelijke terreinen.

 

 

Conclusie

Is de bouw van een parkeerdek de oplossing?

Nee. Net als het huidige parkeerterrein zal het dek zwaar onderbezet blijven en nooit rendabel worden. Winkelend publiek haakt af door de hoge tarieven in combinatie met de afstand tot het centrum en gaat naar winkelcentra waar men wel gratis kan staan of zal met het openbaar vervoer komen. Mensen die vaak en langdurig in de stad moeten zijn, zullen blijven zoeken naar gratis plek en steeds vaker een (vouw)fiets meenemen naarmate ze verder zullen moeten lopen. Het parkeerprobleem zal zich steeds verder uitbreiden naar de buitenwijken.

Als wijkvertegenwoordiging weten we wat er leeft onder de bewoners en kunnen we meedenken en oplossingen aandragen en onze wensen kenbaar maken ten aanzien van de problemen in de wijk enerzijds maar ook ten aanzien van de ontwikkeling van het Morspoortterrein. Het is tenslotte onze leefomgeving en we maken ons er hard voor die leefbaarheid weer terug te krijgen.

 

Enquête.

Door middel van een uitgebreide enquête hebben wij de bewoners aan her woord gelaten. De enquête is gehouden in de maand september 2008 op een moment dat de plannen wel bekend waren bij de wijkvereniging maar nog niet bij de bewoners. Zoals dat zo vaak gaat zijn zij op geen enkele wijze betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze plannen maar hebben zij er wel degelijk een mening over.

De respons op de enquête was overweldigend. Maar liefst 71 bewoners hebben het formulier ingevuld wat duidt op een enorme betrokkenheid.

De volledige enquête bevat ook de vele opmerkingen en suggesties van de bewoners. Die wordt apart bijgevoegd en is ook op onze website: www.transvaalleiden.nl  te lezen.

Uitslag van de wijkenquête over betaald parkeren en het plaatsen van een parkeergarage.

 

Aantal respondenten: 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal:

Percentage:

 

 

 

 

 

 

 

Vindt u dat er een oplossing moet komen voor de parkeerdruk in de wijk?

 

 

 

 

Ja:

 

65

91,5%

 

 

 

 

 

 

 

Nee:

 

4

5,6%

 

 

 

 

 

 

 

Geen mening:

2

2,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u voor of tegen de bouw van een parkeergarage?

 

 

 

 

 

 

Voor:

 

8

11,3%

 

 

 

 

 

 

 

Tegen

 

54

76,1%

 

 

 

 

 

 

 

Geen mening:

9

12,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denkt u dat een dergelijke parkeergarage de parkeerproblemen zal oplossen?

 

 

 

 

 

Ja:

 

12

16,9%

 

 

 

 

 

 

 

Nee:

 

52

73,2%

 

 

 

 

 

 

 

Geen mening:

7

9,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u voor of tegen betaald parkeren in de wijk?

 

 

 

 

 

 

Voor:

 

41

57,7%

 

 

 

 

 

 

 

Tegen:

 

25

35,2%

 

 

 

 

 

 

 

Geen mening:

5

7,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel auto’s heeft u op dit adres?

 

 

 

 

 

 

 

0

 

16

22,5%

 

 

 

 

 

 

 

1

 

50

70,4%

 

 

 

 

 

 

 

2

 

6

8,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke straat woont u?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemlustplein:

4

5,6%

 

 

 

 

 

 

 

Cronjestraat

1

1,4%

 

 

 

 

 

 

 

Joubertstraat:

4

5,6%

 

 

 

 

 

 

 

Lopsenstraat:

6

8,5%

 

 

 

 

 

 

 

Morsweg:

 

18

25,4%

 

 

 

 

 

 

 

Paul Krugerstraat:

20

28,2%

 

 

 

 

 

 

 

President Steijnstraat:

2

2,8%

 

 

 

 

 

 

 

v.d. Tasstraat:

4

5,6%

 

 

 

 

 

 

 

Transvaalhof:

8

11,3%

 

 

 

 

 

 

 

Transvaalkade:

3

4,2%

 

 

 

 

 

 

 

Wolmaransstraat:

1

1,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel wilt u maximaal betalen voor een parkeervergunning?

 

 

 

 

 

€ 0

 

14

19,7%

 

 

 

 

 

 

 

€ 10

 

22

31,0%

 

 

 

 

 

 

 

€ 40

 

21

29,6%

 

 

 

 

 

 

 

N.v.t.:

 

3

4,2%

 

 

 

 

 

 

 

Diversen:

 

10

14,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
1 9 10 11 12 13