Privacy

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL), gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 28094893. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

WTL legt het minimale vast dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering en dienstverlening. Voor wijkbewoners zijn dit de persoonsgegevens en enkele administratieve gegevens voor correspondentie en/of persoonlijke contacten. Voor leveranciers zijn dit de persoonsgegevens voor correspondentie met WTL en het IBAN voor financiële transacties.

De persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden.

1.1 Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

  • lid wordt;
  • zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement (bijv. het wijkfeest);
  • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
  • meedoet aan enquêtes of andere vormen van (buurt)onderzoek. De uitkomsten van buurtonderzoeken zullen zo veel mogelijk geanonimiseerd bekend gemaakt worden.

1.2 Wij verzamelen de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en ingangsdatum lidmaatschap.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

  • nieuwsbrieven te verzenden;
  • uitnodigingen te verzenden voor ledenvergaderingen en/of buurtactiviteiten/-bijeenkomsten;
  • contact met u op te nemen of te onderhouden;
  • uitkomsten van buurtonderzoeken met u te delen (deze zullen zo veel mogelijk geanonimiseerd bekend gemaakt worden);

Ook zal WTL foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten georganiseerd door WTL publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK

De penningmeester is binnen WTL verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van dit beleid. De overige bestuursleden zijn verwerkers. Voor eventuele vragen/klachten kunt u contact opnemen met de voorzitter. 

3. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

5. TOESTEMMING   

Uw gegevens worden alleen verwerkt indien u hiervoor toestemming geeft. Bij gegevens die voor de inwerkingtreding van de AVG zijn verwerkt, gaat de AVG zonder tegenbericht van deze toestemming uit.

5.1 Door aan te melden, in te schrijven of deel te nemen aan de bij punt 1.1. genoemde opsomming gaat u akkoord met het Privacybeleid van WTL, zoals dat op de website transvaalleiden.nl te vinden is. 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen op de website transvaalleiden.nl

1 oktober 2021