Statuten

STATUTEN WIJKVERENIGING TRANSSVAAL LEIDEN

Heden, elf mei tweeduizend drieentwintig, verschenen voor mij, mr. Sabrina Shanti Gajadhar,  kandidaat-notaris, hierna te noemen: “notaris”, als–                        waarnemer van mr. Linda van de Oudeweetering, notaris te Oegstgeest:

 1. mevrouw
 2. mevrouw

De comparante verklaarden ter uitvoering van een besluit genomen op achttien april tweeduizend drieentwintig door de leden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Wijkvereniging Transvaal Leiden, statutair — gevestigd te Leiden, kantoorhoudende Morsweg 146 A, 2332 ER Leiden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer  28094893  –  bij  welk besluit de comparante tevens tot het doen verlijden van deze akte is— gemachtigd – hierbij de statuten van de vereniging zodanig  te wijzigen dat  zij  in hun geheel komen te luiden als volgt:

Statuten.

Artikel 1.

Beqripsbepalinqen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

Algemene Vergadering:

het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;

 

Bestuur:

het Bestuur van de Vereniging;

 

Schriftelij”k:

bij brief, e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op — schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

 

Statuten:

de statuten van de Vereniging;

 

Vereniging:

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam en zetel.

 1. De vereniging draagt de naam Wijkvereniging Transvaal
 2. Zij is gevestigd in de gemeente Artikel 3.

Doel.

 1. De Vereniging heeft ten doel het in de meest ruime zin behartigen van de gemeenschappelijke belangen met betrekking tot de woon- en

leefomgeving van de bewoners van de hierna te omschrijven wijk in Leiden , ook in de directe omgeving. De wijk staat lokaal bekend als “Transvaal” en wordt in beginsel gedefinieerd door de grenzen zoals aangegeven op de aan deze akte qehechte plattegrond met gebiedsindeling. Het nastreven van het doel kan met zich meebrengen dat de activiteiten van de Vereniging zich over een groter of kleiner werkgebied uitstrekken dan hiervoor omschreven.

 1. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

– het bevorderen van overleg tussen buurtbewoners onderling  en tussen enerzijds buurtbewoners en anderzijds personen, overheden, ondernemers en andere groepen en instanties die invloed uitoefenen op de woon- en leefomgeving in de wijk Transvaal;

– de participatie van buurtbewoners te bevorderen bij het meedenken, meepraten en actief bijdragen aan het verbeteren van de kvvaliteit — van wonen en het verduurzamen van de leefomgeving;

– de sociale cohesie  van de bewoners  van dit gebied te bevorderen; het organiseren van bijeenkomsten en het stimuleren en faciliteren— van wijkinitiatieven;

– het geven van voorlichting, advies en informatie aan bewoners; het zo nodig in en/of buiten rechte optreden namens haar ledenteneinde het gemeenschappelijke belang van de bewoners veilig te stellen;

– alle andere haar ten dienste staande wettige middelen die daarvoor

bevorderlijk zijn.

 1. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van

Artikel 4.

Duur. Boekjaar.

 1. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde
 2. Het Verenigingsjaar – tevens boekjaar – valt samen met het

Artikel 5.

Lidmaatschap.

 1. De Vereniging kent
 2. Leden van de Vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en in de in artikel 3 lid 1 genoemde wijk
 3. Het bestuur toetst of het aspirant-lid voldoet aan het gestelde in artikel —

5.2.

 1. Het lidmaatschap gaat in als de toetsing door het bestuur conform artikel

5.3 positief is en na ontvangst van het door het bestuur vastgestelde aanmeldingsformulier en het verschuldigde lidmaatschapsgeld door de Vereniging. Een lid verstrekt voor en achternaam, adresgegevens, e- mailadres en telefoonnummer.

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5  lid  2  kan  het  bestuur  een bedrijf, instelling of Vereniging (hierna te noemen: “bedrijf”),  gevestigd  in het werkgebied van de Vereniging, Loelaten tot het lidmaatschap.  Het bedrijf heeft dan de rechten en plichten van één
 2. Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering ereleden en leden van verdienste benoemen wegens hun inzet voor de
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht

anders dan die vermeld onder het volgende lid.

 1. Donateurs, respectievelijk sponsors worden, als ze daar prijs op stellen vermeld op de donateurs sponsorpagina van de Vereniging.

Artikel 8.

Geldmiddelen.

 1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit: lidmaatschapsgelden; subsidies; giften en donaties, hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten of hetgeen op andere wijze verkregen
 2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een entreebijdrage en een

jaarlijkse bijdrage die door de Algemene Vergadering zal worden

vastgesteld.

 1. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat aan de leden een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. De hoogte van deze bijdrage wordt — door de Algemene Vergadering

Artikel 9.

Bestuur en samenstellinq.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven Het — wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris  en  een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester aan.
 2. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd. De Algemene Vergadering stelt, binnen de in lid 1 gestelde grenzen, het aantal bestuursleden
 3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. Terzake van schorsing en ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte — De door ontslag of schorsing bed reigde bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden— en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
 4. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de
 5. Bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit Schriftelijk
 6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal twee Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is ten hoogste twee maal terstond herbenoembaar; na verloop van een tussenperiode van minimaal twee jaar zijn voormalige bestuursleden herkiesbaar als zij de— maximale totaaltermijn van tien (10) jaar niet hebben vol gemaakt.
 7. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur

bevoegd.

Het Bestuur  is echter  verplicht  zo  spoedig  mogelijk een Algemene–              Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. De tussentijdse vacature(s) kan/kunnen — door het bestuur worden ingevuld. Degene die de tussentijdse vacature — invult blijft kandidaat-bestuurslid tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering waarin hij/zij zich verkiesbaar kan stellen voor het

 

bestuur.

 1. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) — de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die — daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de

omstandigheid dat

 1. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen

onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

 1. de bestuurder is
 2. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is;
 2. door

Artikel 10.

Bestuur. verteqenwoordiqinq, taken en bevoeqdheden.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Verenig ing. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
  1. de voorzitter of
  2. de secretaris of
  3. de penning meester,

tezamen met één ander bestuurslid, dit andere bestuurslid mag ook een van de bestuursleden zijn genoemd onder sub a, b of c.

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie.

 1. Bestuursvergaderingen kunnen te allen tijde bijeengeroepen worden door de voorzitter of door twee bestuursleden. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid,  indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig

Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelij k worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.

 1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij niet direct of indirect persoon lijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden

Wanneer hirerdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt die de volgende vergadering na eventuele wijzigingen door de voorzitter en secretaris worden Vaststelling van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden.
 2. Het bestuur kan zich ter zake van vertegenwoordigingsbevoegd heid als in lid 1 bedoeld door een Schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de  penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi, zulks slechts mogelij k is binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen. —

 

 1. Voor fret aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot — zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene

Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene

Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

 1. Het bestuur kan werkgroepen De werkgroepen functioneren onder verantwoordelijkheid van een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid en brengen daaraan verslag uit van de activiteiten. Zij verzorgen geen externe contacten namens de Vereniging behoudens goedkeuring van het door het bestuur aangewezen bestuurslid.
 2. Kosten die bestuursleden in de uitoefening van hun functie redelijkervvijs dienen te maken, worden door de Vereniging

Artikel 11.

Bestuursverslaq. Rekeninq en verantwoordinq.

 1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensd ragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden
 3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde

Het bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en

lasten met een toelichting ter goed keuring aan de Algemene Vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.—

 1. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren— te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel
 2. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 12.

De Alqemene Leden Verqaderinq.

 

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering – de jaarvergadering –

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in 10 lid 2 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 2. de benoeming van de in lid 3 van dit artikel genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
 3. voorziening in eventuele vacatures;
 4. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een Deze kascommissie — bestaat uit ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur over het lopende casu quo laatst verstreken

Verenig ingsjaar en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist  het onderzoek  bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haa r desgewenst de kas en de waa rden van de Vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven. Goedkeuring van de

jaarstu kken door de Algemene Vergadering strekt de bestuurders tot décharge.

 1. Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het lopende en komende boekjaar worden eveneens telkenjare door fret bestuur opgemaakt en door de algemene ledenvergadering
 2. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in lid 2 van dit artikel,worden algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur— zo dikwijls het dit wenselij k
 3. Op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de — Algemene Vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van— een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer  dan  vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot  de bijeenroeping  van de Algemene Vergadering
 4. De bijeenroeping van alle algemene ledenvergaderingen geschiedt door— Schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van tenminste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 5. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur zijn Geschorste leden hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering behalve tot de vergadering waarin het besluit tot  schorsing  wordt  behandeld,  in dat geval is fret geschorste lid bevoegd het woord te voeren.
 6. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de leden. Ieder

 

van hen heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem door  een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen. Eén lid kan voor ten hoogste twee leden als gemachtigde optreden.

 1. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergadering worden
 2. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere — meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering. Bij staking van stemmen

over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist fret lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 1. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits

met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen

– dus mede een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding —  van de Vereniging –  ook  al is de oproeping  niet  op de in lid 7  van dit artikel voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur

genomen,dezefde krachtas een besuit genomenin de Algemene

Vergadering.

Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vereniging.

 1. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 2. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van — fret bestuur of, bij diens afwezigheid, door een door het bestuur aan te wijzen andere bestuurder. Het bestuur kan besluiten dat een derde de ledenvergadering
 3. Van fret ter algemene ledenvergadering verhandelde, worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
 4. Indien het bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden  bevoegd  hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te — oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging  en dergelijke  bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden gei”dentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien  deze  mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslag
 5. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder —

 

dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.

Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene

Vergadering worden uitgebracht.

Artikel 13. Statuteiii                                 .

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 13 en 14 kan een wijziging — van de statuten slechts plaats vinden door een besluit van de algemene — ledenvergadering, waartoe opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voér de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorged ragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte  plaats  voor de leden ter inzage leggen tot na afloop  van de dag  waarop de vergadering wordt
 2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen op een algemene ledenvergadering, in een vergadering waarin ten minste twee/derden van de leden

aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is niet twee derden van de leden aanwezig  of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

 1. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is
 2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 14.

Ontbindinq en vereffeninq.

 1. Net bepaalde in artikel 13 lid 1 en lid  2 is van  overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding — van de
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming vast van het batig liquidatiesaldo, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Vereniging.
 3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de

vereffening door het bestuur.

 1. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, wordt aan haar naam toegevoegd “in liquidatie”.

 

 1. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding wordt

ingeschreven in fret handelsregister.

 1. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Vereniging gedurende tenminste zeven jaar berusten onder de persoon — die als laatste als penningmeester fungeerde. Daarna worden de boeken en bescheiden aangeboden aan Erfgoed Leiden en Omstreken.  Het bestuur kan besluiten om boeken en bescheiden eerder ter bewaring over te brengen naar deze

Artikel 15.

Slotbepalinqen.

 1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen, waaronder een Huishoudelijk Reglement maken, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. —
 2. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in het artikel 13 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige
 3. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of enig reglement van de —

Vereniging niet voorzien beslist het bestuur.

Slotverklarinq.

De comparanten verklaarden ten slotte:

dat van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit

de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt qehecht.

Slot.

IDENTIFICATIE

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE,

is verleden te Oegstgeest op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. — Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN  VOOR AFSCHRIFT

Oegstgeest,  11 mei 2023

Transvaal I

Stationsplein , Morssingel (tussen Stationsplein en Morsweg), Morsweg (tussen Morssingel en de spoorweg overgang in de spoorlijn Leiden Alphen a/d/ Rijn). Van der Tasstraat, Wolmaransstraat, Paul Krugerstraat, Lopsenstraat, Transvaalkade, Transvaalhof, Jan C. Smutsstraat, President Steinstraat, Joubertstraat, Cronjéstraat, BIoemfonteinstraat ,  Bloemlustplein,  OKC terrein (Morsweg 55).

Transvaal II

Morsweg (tussen de spoorweg overgang iii de spoorlijn Leiden Alphen a/d/ Rijn en de kruising met de Lage Morsweg). Rijnoever, Rijnzichtstraat (Tussen de oksel in de spoorlijn, spoorlijn Leiden Alphen a/d/ Rijn en de kruising met de Haagweg), De Wetstraat, Reitzstraat, Pretoriusstraat, De la Reystraat.

Transvaal III

Morsweg (tussen de kruising met de Lage Morsweg en Doctor Lelylaan) , Bothastraat, Morskade.

 1. machtigde optreden.
 2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur geno­men, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.-
 4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerder­heid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een aanwezig bestuurslid, voor zover deze binnen de vereniging niet is belast met de functie van secretaris.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding,

 1. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oor­deel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voor­zitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt,

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspron­kelijke stemming

 1. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen ge­houden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene leden­vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel l4

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtin­gen nakomen.

 1. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkom­stig van een accountant als bedoeld in artikel 2: 393 lid 1 van het Burger­lijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 2. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 3. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 4. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boek­houdkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet ver­plicht is:
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemge­rechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een alge­mene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek:

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenver­gadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Leiden veel gelezen dagblad. De verzoe­kers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 1. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schrif­telijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 1. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de alge­mene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoor­digd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 2. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 1. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn
 2. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.