Op 7 februari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerp verkeersbesluit ‘Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1’ vast te stellen en voor zienswijzen vrij te geven. In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen. De garage wordt voorzien van twee in- en twee uitritten. De in- en uitritten van de Morspoortgarage zijn gelegen aan het begin van de Bloemfonteinstraat. De voetgangersentree van de Morspoortgarage is gesitueerd tegenover de Morspoort, zo dicht mogelijk bij de binnenstad. Hier bevinden zich ook de betaalautomaten en de beheerdersruimte. Bij realisatie van de demontabele Morspoortgarage is voorzien in een aanpassing van de Bloemfonteinstraat en de Morssingel ten behoeve van de veiligheid van het langzaam verkeer en het waarborgen van de doorstroming van het verkeer. De Bloemfonteinstraat wordt verbreed en er wordt een opstelplaats en invoegstrook gemaakt op de Morssingel. De voorrang op de kruising van de Morssingel met de Bloemfonteinstraat wordt geregeld door een duidelijke inritconstructie bij de Bloemfonteinstraat. Tegelijkertijd wordt in de omgeving van de Morspoortgarage een parkeerverbodszone ingevoerd. Parkeren in die zone is alleen toegestaan binnen de aangegeven parkeervakken. De parkeervakken langs de Morssingel en de parkeervakken in de Bloemfonteinstraat ter hoogte van de Morspoortgarage worden opgeheven. Voor de invoering van betaald parkeren in Transvaal 1 is separaat een besluit genomen.

Inzage stukken

De volledige tekst van het ontwerp besluit en de notitie, die daaraan ten grondslag heeft gelegen, ligt met ingang van 13 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1)  en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Langegracht 72).

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van terinzagelegging over het ontwerp besluit hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Voor mondelinge reacties of informatie over de ontwerp verkeersbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hogendoorn, afdeling realisatie, team stadsontwerp,  tel. (071) 5165846. Het is ook mogelijk per e-mail te reageren. Een e-mailbericht kunt u sturen naar: sleutel@leiden.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit “Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1”.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie