Stembiljet

De wijkvereniging was benieuwd naar de partijstandpunten over

  • verkamering
  • zelfbewoningsplicht
  • 1 of 2 richtingen (bus)verkeer op de Morsweg

De keuze voor deze 3 onderwerpen is ingegeven door wat wijkbewoners bezighoudt. Dit blijkt o.a. uit de enquête van afgelopen jaar en uit de reacties op onze nieuwsbrieven.

Verantwoording
Wij hebben alle Leidse politieke partijen gevraagd naar hun standpunt op de 3 belangrijke thema’s voor onze wijk.
 
Van 4 partijen kregen wij een uitnodiging om tijdens hun (digitale) fractievergadering te kunnen luisteren naar een uiteenzetting van hun standpunt. Dat waren Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid (alleen verkamering en zelfbewoningsplicht) en Socialistische Partij. Door de woordvoerder van de PvdA zijn wij op een later tijdstip gebeld over het standpunt over 1 of 2 richtingen (bus)verkeer op de Morsweg. Ook het CDA heeft telefonisch contact gezocht, omdat de lijsttrekker van het CDA momenteel niet in de raad zit.
 
We hebben alle partijen ook gevraagd schriftelijk te reageren. Hun tekst treft u in dit artikel aan. De volgorde is op reactie van digitale meeting/telefonisch gesprek en schriftelijke reactie. Twee partijen hebben in het geheel niet gereageerd, dat zijn Leiden Participeert en SvL (Studenten voor Leiden).

Partij Sleutelstad

VERKAMERING: Partij Sleutelstad wil de verkamering in woonwijken een halt toe roepen. Wij zijn daarom voor strenge regels en quota bij het verkameren van woningen en extra budget voor handhaving. 
ZELFBEWONINGSPLICHT: Huizen zijn er om in te wonen. Toch worden in Leiden enorm veel woningen opgekocht door beleggers. Wij pleiten daarom voor een zo ruim mogelijke zelfbewoningsplicht en opkoopverbod voor zowel nieuwe als bestaande bouw. Daarnaast zijn wij voor een verhuurvergunning om malafide verhuur door huisjesmelkers tegen te gaan.
1 of 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER OP DE MORSWEG: Partij Sleutelstad is tegen busverkeer in twee richtingen op de Morsweg. Daarvoor is de weg simpelweg te smal. Het kan niet zo zijn dat de verkeersproblemen in de binnenstad en het stationsgebied worden afgewenteld op Transvaal, waar verkeersveiligheid en leefbaarheid toch al een groot probleem zijn. Wel zou gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid om bussen in één richting over de Morsweg te laten rijden mits het doorgaand verkeer daarvoor voldoende is afgenomen.

Partij voor de Dieren

VERKAMERING: de Partij voor de Dieren vindt de richting van het ingezette verkameringsbeleid goed, maar dat er wel dringend gaten in dat beleid moeten worden gedicht. Zo moet ervoor gezorgd worden dat splitsing van woningen in appartementen er niet meer toe leidt dat er opeens meer woningen verkamerd mogen worden. Ook moet er veel beter gehandhaafd en gecontroleerd worden.
ZELFBEWONINGSPLICHT: wonen is een mensenrecht. De Partij voor de Dieren vindt dat er veel te lang ruimte is gegeven aan huisjesmelkers en speculanten. Daar willen we paal en perk aan stellen en daarom willen we zo snel mogelijk de zelfbewoningsplicht instellen. 
1 of 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER OP DE MORSWEG: de Partij voor de Dieren wil de Morsweg autoluw maken, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit is extra belangrijk in verband met de ontsluiting van het Werninkterrein. Wat de Partij voor de Dieren betreft is de Morsweg ongeschikt voor 2-richtingsbusverkeer. 
Al deze (en meer) punten zijn ook terug te vinden in ons verkiezingsprogramma.

Socialistische Partij (SP)

Binnenkort valt er weer wat te kiezen in Leiden, de SP hoopt vooral dat er een verandering komt ten aanzien van de bestuursstijl. Wij zijn een groot voorstander van een open politiek waarbij niet alleen tijdens de verkiezingen wat te kiezen valt maar waarbij politiek en inwoners van onze stad gezamenlijk de problemen en uitdagingen tegemoet treden en oplossen.
VERKAMERING De SP is al sinds jaren pleitbezorger van strengere regelgeving en beperking. Slechts een gedeelte van het instrumentarium van wat hier ingezet zou kunnen worden wordt momenteel gebruikt. Wij hebben het standpunt dat het tekort aan studentenkamers moet worden opgelost door het bijbouwen van huisvesting voor studenten en zien verdere verkamering als bedreiging van de leefomgeving in meerdere wijken waaronder ook Transvaal. Wij zien ook dat de verregaande verkamering de huizenmarkt nog verder verstoord omdat het gebruikt wordt om middels huisjesmelken geld te verdienen en geloven dat dit ook ten nadele is van de studenten die in deze panden terecht komen.
ZELFBEWONINGSPLICHT zijn we sterk voor, huizen zijn om in te wonen en niet om mee te speculeren en geld mee te verdienen. Sinds de liberalisatie van de huizenmarkt en het loslaten van het idee volkshuisvesting is de huizenmarkt opzettelijk gebruikt om investeerders de gelegenheid te geven om middels huizenverhuur misbruik te maken van de schaarste op de huizenmarkt. Wij willen dat Leiden een stad is voor iedereen, dat starters ook een huis kunnen kopen en mensen niet worden uitgebuit middels schandalig hoge huren. En zijn dan ook voorstander van het bijbouwen van woningen maar dit moet wel gebeuren in harmonie met de leefomgeving en met oog op de Leidse woningzoekende.
1 of 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER OP DE MORSWEG De grote hoeveelheid verkeer is jarenlang een te zware belasting geweest voor de wijk. Wij blijven bij het besluit zoals genomen en zijn op dit moment ook niet op de hoogte om daar nu toch weer van af te wijken, mocht dat voorstel zich voordoen gaan we dat niet steunen.  De SP is in principe voorstander van het idee van een autoluwe stad, maar beseft tegelijkertijd dat het een waterbedconstructie is, als ergens verkeersstromen weggehaald worden komen ze ergens anders weer tevoorschijn. De hele planvorming en uitvoering van het  idee autoluwe binnenstad is kwetsbaar en wij vermoeden dat het belang van het kernwinkelgebied momenteel prevaleert. Voor ons zou het uitgangspunt altijd leefomgeving en luchtkwaliteit moeten zijn. Iets waar de SP zich al jaren voor inzet. Ook hier zouden we graag over van gedachten willen wisselen om eventuele verbeteringen en belangen goed te kunnen meenemen.

PVDA

VERKAMERING De komende jaren blijft de PvdA inzetten op een goede balans in de stad en voldoende fijne en veilige studentenwoningen bijbouwen – naast betaalbare woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Om dat te bereiken moeten een aantal zaken nog beter geregeld worden in ons verkameringsbeleid. Allereerst willen we, net als Den Haag, een aantal wijken aanwijzen, waaronder Transvaal, waar de problematiek al zo groot is dat er geen enkele nieuwe kamer meer bij mag komen. Daarnaast willen we ook het quotum verlagen en strenger berekenen en moet de uitzondering voor winkelstraten in de binnenstad vervallen (nu zijn er namelijk 69 straten in de binnenstad waar alles verkamerd mag worden). Ook hebben we plannen om de leefbaarheid te verhogen waarbij we zorgen voor meer fietsenstallingen en afdwingen dat panden beter onderhouden worden. Zo zorgen we voor fijne, leefbare wijken, dat studenten een fatsoenlijke kamer kunnen vinden en dat beleggers tegelijkertijd beter geweerd worden van onze woningmarkt.
ZELFBEWONINGSPLICHT  De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat beleggers een woning kopen en duur verhuren. Daardoor worden jongeren, gezinnen en ouderen uit de markt gedrukt. Keer op keer zien zij dat betaalbare woningen worden verkocht aan beleggers met diepe zakken. Dit is onacceptabel. Iedereen moet in Leiden een betaalbare woning kunnen vinden. Gelukkig is er nu goed nieuws. Vanaf 1 januari mogen gemeenten eindelijk een opkoopverbod voor beleggers invoeren. Dit betekent dat mensen die een woning kopen, er zelf in moeten gaan wonen. De PvdA Leiden wil dit zo snel mogelijk invoeren in Leiden om onze woningen te beschermen en gezinnen en starters weer een eerlijke kans te geven op een betaalbare woning in Leiden.
1 of 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER OP DE MORSWEG De Partij van de Arbeid wil de Steenstraat en Stationsweg busvrij maken. Dat betekent dat voor de stadsbussen een andere route wordt onderzocht. De regionale bussen rijden binnenkort via het trace Langegracht-Hooigracht. Voor de stadsbussen doet de gemeente nu onderzoek. Een van de mogelijkheden is busverkeer via de Morsweg.
Op de Morsweg gaat het autoverkeer nu in twee richtingen en daarnaast rijden er veel fietsers. Meerdere keren per dag staat het verkeer er vast. Daarmee is de Morsweg een van de minst prettige wegen in de stad: het is er druk, ongezond en onoverzichtelijk. In het onderzoek naar een alternatieve route voor de stadsbussen wordt door de gemeente gekeken welk effect dit heeft op de Morsweg. De gemeente verwacht dat de Morsweg sterk kan verbeteren. In het onderzoek wordt uitgegaan van een Morsweg zonder doorgaand autoverkeer en enkel met bussen in twee richtingen. In het onderzoek wordt uiteraard goed gekeken door de gemeente naar de verkeersveiligheid. De PvdA heeft nog geen definitief standpunt ingenomen hierover. We wachten eerst het onderzoek af, beoordelen dat en nemen dan een standpunt in.

CDA

VERKAMERING EN ZELFBEWONINGSPLICHT Het CDA zet in op een stevige aanpak van huisjesmelkers en verkamering van huizen. De woningnood mag geen verdienmodel zijn. Verhuur van kamers en woningen blijft op beperkte schaal mogelijk. De gemeente geeft daartoe vergunningen uit. Voor alle andere woningen geldt een zelfbewoningsplicht.’
Waarbij de opmerking dat we ons verkamering in het centrum kunnen voorstellen (vergunning plichtig) vanwege de studenten, maar in de omliggende wijken niet. Dit zorgt voor overlast en er is sprake van slecht verhuurderschap. Hier zijn we dus strikt in en willen we absoluut niet.
1 of 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER OP DE MORSWEG Betreffende de Morsweg zijn wij voor 1 richtingsverkeer. We zien 2 richtingsverkeer niet zitten, dat is gevaarlijk en staat een groenere inrichting van de Morsweg in de weg. We hebben wel om een volledig onderzoek gevraagd waarmee bovenstaande onderbouwt kan worden.

Christen Unie

VERKAMERING De ChristenUnie pleit er al jaren voor om buurtoverlast door verkamering tegen te gaan. Op dit moment is het in veel wijken zo dat er geen goede balans is tussen verkamerde woningen en eengezinswoningen. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede. De CU vindt de regels voor verkamering een goede eerste stap en wil zeker geen versoepeling op dit punt.
Wat de CU betreft zou er wel beter gehandhaafd moeten worden op overlast in de buurt en als uiterste maatregel zou de onttrekkingsvergunning ingetrokken moeten worden als de overlast niet wordt teruggedrongen.
ZELFBEWONINGSPLICHT De CU is voorstander van een zelfbewoningsplicht in Leiden. Wat ons betreft komt die zelfbewoningsplicht er zo snel mogelijk. Als mensen in onze stad een huis komen, moeten ze er ook zelf gaan wonen. Dat komt ook de leefbaarheid van de stad en woonomgeving ten goede. Op voorstel van de ChristenUnie (samen met de PvdA) werkt de gemeente dit plan nu verder uit.
1 of 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER OP DE MORSWEG De Morsweg is één van de drukte en gevaarlijkste wegen van Leiden. In het belang van de verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn wij voorstander van één richtingsverkeer op de Morsweg.
Wat ons betreft moet dat voor al het gemotoriseerde verkeer gelden dus ook voor de bussen. Bovendien willen wij dat er een (praktijk-) proef komt om samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te kijken naar de effecten op bereikbaarheid, veiligheid en logistiek. Omdat dit allemaal al is toegezegd door het huidige college, zou het van onbehoorlijk bestuur getuigen dit nu al weer, zonder een praktijkproef te hebben uitgevoerd, terug te draaien.

Klimaat Actie NU (Afsplitsing Groen Links)

Omdat wij een nieuwe politieke partij zijn hebben wij nog niet deelgenomen aan de raadsdebatten over de thema’s die jullie noemen. Hoewel ik zelf wel in de gemeenteraad zit, inmiddels in een eenpersoons fractie, heb ik natuurlijk meegedaan aan de beraadslagingen over de onderwerpen die jullie benoemen. Het is niet voor niets dat ik uit de fractie van GroenLinks ben gestapt, want ik was het niet met alle standpunten van deze partij eens. Ik wil onze standpunten graag toelichten.
VERKAMERING Ook wij maken ons zorgen over de verkamering in de woonbuurten. Wat Klimaat Actie Nu betreft wordt de vergadering aan regels gebonden, waarmee de overlast in buurten aangepakt kan worden. Toch vinden ook wij dat jongeren moeten kunnen wonen. Wij zijn. Er een voorstander van om een aparte Campus op te zetten in Bio Science Park, ook op andere plekken in de stad moet voor jongeren gebouwd worden, zoals er voor iedereen gebouwd moet worden waarvoor gebrek aan woonruimte is. Leegstaande (kantoor)gebouwen zouden snel omgevormd kunnen worden tot woonruimte. Voor een versoepeling van de regels zijn wij dus niet.
ZELFBEWONINGSPLICHT Klimaat Actie Nu is het er mee eens dat iedereen die een huis koopt in Leiden dit zelf moet gaan bewonen. Er zou geen limiet gesteld moeten worden, dus zou dit voor alle woonhuizen gelden.
1 of 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER OP DE MORSWEG  Voor de Morsweg moet één richting verkeer gaan gelden ook voor openbaar vervoer. Wel moet gekeken worden wat de beste manier is om het OV niet elders tot overlast te laten zorgen. Maar het busverkeer in twee richtingen over het geasfalteerde deel van de Morsweg te laten rijden lijkt ons een slecht idee.
 

Groen Links

VERKAMERING De standstill vinden wij geen houdbare situatie. Jarenlang waren er geen regels en konden pandjesbazen huizen van matige kwaliteit volstoppen met studenten die geen kant op konden voor een veel te hoge huur. Nu hebben we duidelijke voorwaarden gesteld aan verkamering: de vergunning die daarvoor nu echt nodig is, krijg je alleen als je een eerlijke huurprijs vraagt, en zorgt voor goede voorzieningen. Bovendien is er per straat een maximum aan het aantal panden. Dat betekent dat er in Transvaal geen studentenhuizen bij zullen kunnen komen, maar op andere plekken in de stad wel, als dit op een eerlijke en verantwoorde manier gebeurt. We hoeven dus niets te versoepelen, maar moeten de regels, waarmee verkamering alleen kan met bescherming voor huurders en balans in de buurt, nu eindelijk eens in praktijk brengen. 
ZELFBEWONINGSPLICHT De zelfbewoningsplicht is een andere goede manier om beleggers aan banden te leggen en starterswoningen te beschermen. Al voordat het landelijk mogelijk werd, heeft een brede groep partijen in de Leidse gemeenteraad – waaronder GroenLinks – gevraagd uit te zoeken waar dit instrument het beste kan worden ingezet, zodra dit mogelijk is. Het verhuren van woningen kan soms prima werken en zorgen voor efficiënter gebruik van grote panden. Maar voor kleinere koopwoningen zijn starters op de woningmarkt de eerstaangewezen doelgroep. We verwachten dan ook dat in Leiden snel duidelijk wordt op welke plekken en in welke prijscategorie de zelfbewoningsplicht het beste bereikt wat we ermee voor ogen hebben.
1 of 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER OP DE MORSWEG Zoals vorige week in de commissie besproken en duidelijk is geworden, is GroenLinks voor alles om een onderbouwd onderzoek af te wachten. Als daaruit blijkt dat 2richtingsverkeer niet haalbaar is, dan kijken we graag naar 1 richtingsverkeer bussen. Voorop staat dat het haalbaar is, veilig is en het liefst ook groen wordt ingericht. 

VVD

VERKAMERING We gaan voor maatwerk per straat; niet elke straat of elk studentenhuis is hetzelfde. Door maatwerk per straat toe te passen, pakken we structurele overlastgebieden aan, maar zetten we niet onnodig studenten op straat in buurten waar er geen problemen
zijn. Waar overlast is zorgen we voor een snelle aanpak om deze doeltreffend tegen te gaan.
ZELFBEWONINGSPLICHT We bouwen hard aan nieuwe betaalbare woningen en doen alles wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan in deze tijden van extreme woningnood, in eerste instantie door het instellen van een opkoopverbod voor nieuwbouwhuizen.
1 OF 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER op de MORSWEG De VVD gaat voor de meest veilige optie voor de Morsweg gebaseerd op feiten (of dat nu één of tweerichtingsverkeer is) en vindt dat de omwonenden van deze weg niet de dupe moeten worden van de autoluwe plannen van de huidige collegepartijen. 

D66

VERKAMERING Verkamering blijft een manier om meer woonruimte te creëren in de stad. Het is ook een manier die zorgt voor diversiteit in de stad en op veel plaatsen in de stad leidt verkamering tot een levendigere wijk. D66 vindt dat verkamering mogelijk moet zijn, zolang aan bepaalde eisen wordt voldaan. Verkamering mag niet leiden tot overlast of verloedering en kan alleen als de lokale infrastructuur, zoals de riolering en de openbare ruimte, een toename aan bewoners aan kan. De verhouding in een wijk tussen kamers, gedeelde woningen en gezinswoningen moet in balans blijven.
ZELFBEWONINGSPLICHT Gezien de ernst van de woningtekorten zullen alle mogelijke maatregelen ingezet moeten worden. Onderzocht zal worden hoe bestaande instrumenten (zoals een zelfbewoningsplicht en een huisvestingsvergunning) kunnen bijdragen aan betere verdeling van de beschikbare woonruimte.
1 OF 2 RICHTINGEN (BUS)VERKEER op de MORSWEG Er vindt nu een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de Morsweg veiliger te maken.Een van de aspecten daarvan is de optie om busverkeer twee kanten op te laten rijden. Dat is onderdeel van een groter puzzel waarmee de binnenstad autoluw kan worden. D66 is groot voorstander van dat plan, maar alleen wanneer dat veilig kan. Wij gaan graag met de wijkvereniging in gesprek over de (voorlopige) uitkomsten van het onderzoek zodra die er zijn. Hoe meer mensen uit de wijk wij horen, des te beter, naar onze ervaring komen daar vaak de concrete voorstellen van waar wij als Raad beter door kunnen sturen. Aan ons de schone taak om de belangen van de verschillende groepen in de stad tegen elkaar af te wegen en te komen tot een plan dat veilig en realistisch is. 

Leiden Participeert Helaas hebben wij geen reactie gehad
 
Studenten voor Leiden (SvL) Helaas hebben wij geen reactie gehad

Door Paul Kok

Geef een reactie