gehouden maandag 19 september 2011 om 20:30 uur

Aanwezig: M. Bootsma, M. Ziel, H. Nieuwint, G. Zwart, I. Hansen, J. van Erp, J. Voets, E. Castelein, J. Bergers, P. Hoogeveen, S. Verduin, R. Jansen, L. Kerkvliet

 

 

 

1. Opening/welkom door de voorzitter.

2. Bestuursmededelingen: Meke Bootsma is terug van weggeweest en neemt het roer weer over van Mieke Ziel.

3. Vaststelling contributie en minimum donatie: contributie blijft ongewijzigd: eenmalig €5,00.

4. Bestuursverkiezingen

Mw. I. Hansen (Ingeborg) en Dhr. G. Zwart (Gerben) waren dit jaar aftredend en herkiesbaar en zijn herkozen. Joanne Porck heeft zich teruggetrokken.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Meke Bootsma: voorzitter

Mieke Ziel: vice-voorzitter

Hans Nieuwint: secretaris

Gerben Zwart: penningmeester

Ingeborg Hansen: bestuurslid

5. Benoeming kascommissie. De kascommissie blijft aan en bestaat uit mevr. S. Verduin en mevr. E. Castelein. De financiële stukken over 2010 zijn goedgekeurd.

6. Bestemmingsplan Transvaal: Zitting Raad van State op 6 oktober 2011 om 13:30.

WTL wordt vertegenwoordigd door advocaat J. Hemelaar. (verslag op website)

Financiën zijn niet op tijd door gemeente doorgerekend. Als RvS het beroep afwijst, zal bouwvergunning worden aangevraagd en zullen we daartegen bezwaar maken.

Overleg WTL met wethouder leek vruchten af te werpen maar werd uiteindelijk politiek gedwarsboomd. WTL is benaderd over bepalen te verdwijnen 70 parkeerplaatsen in TV1 maar heeft niet meegewerkt. Gemeenteraad heeft aangegeven dat garage niet open mag zonder flankerende maatregelen zoals eenrichtingsverkeer, maar als de PG er eenmaal staat zal opening niet tegen te houden zijn. Over uitbreiding Haagwegterrein wordt ook gesproken.

Gemeente wil met bouw PG ook invoer parkeerrestrictie (vergunningen? blauwe zone?)

Feit is dat winkeliers Morsstraat/Beestenmarkt/enz, initiatiefnemers van Stadsparkeerplan, in TV1 gratis komen parkeren, in plaats van op hun eigen Haagwegterrein. Invoer parkeerrestrictie in TVI zal parkeerdruk in TV2 en TV3 nog verder verhogen.

Andere mogelijkheden voor uitbreiding parkeren (Transferium) en lege parkeerplaatsen achter bijv. Aldi worden door gemeenteraad genegeerd.

W.b. huisjesmelkers: als bestemmingsplan met generieke woonbestemming wordt goedgekeurd hebben huisjesmelkers vrij spel en krijgen we nog veel maar verkamerde panden met buitenlandse arbeiders, geluids- en parkeeroverlast.

Bouwplannen Rijnoever: plan rammelt aan alle kanten, berekeningen kloppen niet, parkeervoorzieningen ver onder de maat, wat nog meer parkeerdruk in wijk zal geven.

7. Transvaal, nu en in de toekomst.

WTL zou graag eens iets leuks voor de wijk organiseren, maar drukte rond bestemmingsplan bemoeilijkt dit. De langgerekte vorm van de wijk ook. Er zijn wel op kleine schaal initiatieven in de wijk, zoals de speeltuinen in de Wetstraat en Lopsenstraat.

Ook de Bloemlustflat wordt opgefleurd.

Goede ideeën zijn welkom! Kunst achter ramen bijvoorbeeld?

8. Rondvraag:

– kritiek uit de zaal dat de uitnodigingen laat waren. Oorzaak was dat uitsluitsel van Njord over het gebruik van de zaal lang op zich liet wachten en we geen alternatief hebben.

– verslag ALV zal via mail aan aanwezigen worden gestuurd en worden afgedrukt op achterkant uitnodiging 2012.

– klachten over contact met gemeente. Haast onmogelijk om een ambtenaar persoonlijk te spreken te krijgen. Ook klacht bij politie is niet mogelijk. Er wordt verwezen naar een 0900-nummer.

– bomen in de wijk: er zal een populier in de Lopsenstraat worden gekapt die te oud is. Rij wilgen langs spoor is verwijderd en zal worden vervangen. We wachten nog op vervanging van de zieke kastanje die langs de Morssingel gekapt is. Rest van de kastanjes is wsl ook aangetast.

– TV2 wil nog steeds een gezamenlijke fietsenstalling op de hoek bij het viaduct. WTL zal brief naar gemeente sturen. Bij de struiken is ruimte. Bewoners denken ook na over herinrichting parkeerplaatsen.

– er gaat een mail van de WTL uit met oproep aan bewoners om 6 oktober naar Den Haag te komen.

9. Sluiting

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie