Gehouden op dinsdag 23 oktober 2012

 

 

Aanwezig: M. Bootsma, M. Ziel, H. Nieuwint, G. Zwart, I. Hansen, V. van der Poel, Cees v.d. Steen, M. van der Steen, R. Dieben, H. Dieben, F. v.d. Bosch, E. van ’t Groenewout, A. Oosterveen, P. Bergman, M. Hornes, J. v.d. Willigen, T. Moenen, A. Weyers, R. Spaan, M. Keulemans, H. Salentijn, S. Schipaanboord, H. Tol, E. Castelein, P. Hoogeveen, S. Verduin, R. Jansen

 

 

1. Opening/welkom door de voorzitter

2. Bestuursmededelingen: Meke Bootsma legt uit dat hij zich niet herkiesbaar stelt als bestuurslid/voorzitter.

Toelichting op de totstandkoming parkeergarage in Transvaal I en bijbehorend parkeerbeleid en de gevolgen van het vrijgeven van de woonbestemming (zie ook 7.)

Er wordt geopperd dat de wijkvereniging misschien beter kan ophouden te bestaan omdat de gemeente slechts naar de wv wil luisteren en niet naar overige bewoners. De zaal vindt het bestaan van een wv toch zinvol, maar om sterker te staan zou samenwerking met andere wv’s wellicht zinvol zijn.

3. Vaststelling contributie en minimum donatie.

Deze blijven ongewijzigd: eenmalig/minimaal €5,00.

4. Bestuursverkiezingen

Meke Bootsma treedt af. Hans Nieuwint is aftredend en wordt herkozen. Eric van ’t Groenewout heeft zich aangemeld voor het bestuur en wordt gekozen. Het bestuur bestaat nu uit: Mieke Ziel, Hans Nieuwint, Gerben Zwart, Ingeborg Hansen en Eric van ’t Groenewout. Een nieuwe functieverdeling wordt tzt op de website bekendgemaakt.

5. Benoeming kascommissie. De kascommissie blijft aan en bestaat uit mevr. S. Verduin en mevr. E. Castelein. De financiële stukken over 2011 zijn goedgekeurd. Er is geld in kas voor activiteiten, initiatieven zijn welkom.

6. Pauze

7. Parkeermaatregelen: Zoals te verwachten is er nu in TV1 overdag veel ruimte (’s avonds lopen de straatjes vol) en in TV2 en TV3 een enorme toename van overlast. De enorme opkomst bij deze vergadering heeft daar alles mee te maken. In TV2 is al niet voldoende plek is voor de bewoners zelf, die daardoor voorheen hun auto over het spoor bij Bloemlust en op het bedrijventerrein parkeerden. Zij moeten nu een plek in eigen buurt vinden, en vechten om een plaats met vreemdparkeerders. Dit leidt tot wrijving, ook tussen bewoners onderling. Het vele dubbelparkeren maakt dat een zeer onveilige situatie is ontstaan en bewoners zijn ook bezorgd dat zij niet meer bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Alle aanwezigen pleiten voor invoering van betaald parkeren dan wel blauwe zone in TV2 en TV3.

Verkamering: Vrijgeven van de woonbestemming in het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat splitsingsvergunningen niet meer geweigerd kunnen worden en dat bewoners alleen achteraf kunnen klagen over overlast. Op de Morskade heeft dat uiteindelijk gewerkt omdat daar de splitsing illegaal was. De gemeente belooft beleid maar doet niets. Er is wel een meldpunt ingesteld.

Project Rijnoever: Goedgekeurd door de gemeenteraad dus de kans dat het nog tegen te houden is in klein. Er is een groep rechtstreeks benadeelde bewoners die het besluit aanvecht. Het gebouw wordt groot en hoog en er wordt veel parkeer- en verkeersoverlast verwacht, bovenop de bestaande problemen. Gemeente is veel te optimistisch wat betreft de parkeernorm. Enquête houden onder huidige bewoners om te inventariseren hoeveel van hen een auto hebben?

Groenvoorziening TV1: de gemeente doet momenteel niets omdat de bewoners niet akkoord zijn gegaan voor het inruilen van 70 parkeerplaatsen in de wijk voor bomen. Projectleider Van Schoonhoven geeft geen antwoorden op vragen over compensatie van groen. Er zijn genoeg plaatsen in de wijk waar groen geplaatst kan worden zonder dat er parkeerplaatsen worden opgeofferd. De WTL blijft de gemeente bestoken, maar hoe meer mensen vragen stellen des te beter.

8. Rondvraag:

– Oprichting commissie die zich gaat bezighouden met de parkeeroverlast en verzoek bij de gemeente voor invoering van betaald parkeren. Voorzitter/initiatiefnemer is Anton Oosterveen.

– Verzoek om contactgegevens van meldpunten voor overlast van verkamering, verkeer, vragen over groenvoorziening e.d. bij de gemeente en mailadressen media op de website te zetten.

– Verzoek om oprichting Facebook-pagina voor de WTL waar alle leden/vrienden mededelingen op kunnen zetten.

– Hoe meer (collectieve en individuele) druk er op de gemeente wordt uitgeoefend, hoe sneller ze in beweging komt. Sjoerd Schipaanboord heeft woensdag 31 oktober een afspraak met wethouder van Woensel om te praten over de parkeeroverlast.

– Op de website moet worden aangegeven dat als je een bericht via het formulier op de site stuurt, de tijd die je krijgt om te schrijven beperkt is. Het is aan te raden langere stukken van tevoren in bijv. Word uit te typen en dan via Copy/Paste in het bericht te zetten.

– Simone Verduin stelt zich beschikbaar om te helpen de website bij te houden.

– Een commissie die zich bezighoudt met de problemen rond verkamering zou kunnen bestaan uit Eric, Mieke, Hans en iemand van de gemeente (de wijkmanager?). Inventarisatie aantal verkamerde panden in de wijk. Gemeenteraad vergadert hier in november over.

– De geluidsoverlast van Restaurant Woods komt ter sprake. De meningen zijn verdeeld.

9. Sluiting: Wijn voor Meke en bloemen voor zijn partner Vera, met dank aan hun jarenlange inzet voor de leefbaarheid van de wijk!

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie