Ontwerp bestemmingsplan Transvaal

Visie wijkvereniging Leiden Transvaal (WTL)

 

 

Door het college van B&W is op 20 juli het ontwerp bestemmingsplan voor de wijk Transvaal ter inzage gelegd. Precies in deze periode, van 20 juli tot 29 augustus was heel Nederland op vakantie. Door het tijdstip zo te kiezen waren er minimale reacties te verwachten terwijl toch was voldaan aan de wettelijke termijn van 6 weken ter inzage legging.

De WTL heeft bezwaar gemaakt tegen deze datum. Van dit bezwaar heeft het college zich, zoals te verwachten was, niets aangetrokken.

 

De WTL verzet zich tegen het ontwerp bestemmingsplan omdat dit plan niet leidt tot verbetering van de woonomstandigheden in Transvaal.

Al meer dan 20 jaar is er nauwelijks iets gedaan aan de wijk. De afgelopen jaren is het verkeer ter plaatse dramatisch toegenomen met alle daarbij behorende negatieve effecten voor de woonomgeving. Dit college en de voorafgaande colleges hebben de problemen steeds groter laten worden zonder er iets aan te doen. Inmiddels is de Morsweg uitgegroeid tot een van de grootste verkeersknelpunten van de stad en worden de milieunormen, zoals geluid, CO2 en stikstofdioxiden, overschreden. De parkeeroverlast is dramatisch.

Wie gedacht zou hebben dat met een nieuw bestemmingsplan de problemen eindelijk eens planmatig en structureel zouden worden aangepakt, komt bedrogen uit.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft alleen tot doel om aan het begin van de Morsweg, pal tegenover de Morspoort, een tijdelijke, demontabele parkeergarage neer te zetten.

Voor het overige heeft het college het plan bestempeld als conserverend. Dat is een mooi woord voor niets doen.

Als de parkeergarage bedoeld zou zijn om de verkeersproblematiek in Transvaal op te lossen, zou er nog iets voor te zeggen zijn. Echter de garage is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het stationsplein en ter oplossing van de parkeernood in de binnenstad. Op het stationsplein zijn een megabioscoop, een discotheek, woningen en kantoren gepland. In de binnenstad moeten meer en grotere winkels komen, de bedrijvigheid moet worden gestimuleerd en het uitgangsleven moet een impuls krijgen. Voor dat alles is parkeergelegenheid nodig. De bewoners van Transvaal I zijn daarvan de dupe door het inleveren van nog meer leefbaarheid in een toch al matige woonomgeving.

 

Daarbij is het een onzinnig plan. De ligging van de garage is te ver van de binnenstad.

De hoge bomen tegenover de Morspoort moeten worden gekapt, wat weer een negatief effect heeft op de toch al zo slechte luchtkwaliteit ter plaatse. Het aanzien van de historische Morspoort wordt ernstig verstoord door het oprichten van een smakeloze semi-permanente parkeergarage.

De kosten zijn te hoog. Hoeveel te hoog is niet echt duidelijk . Dit voorjaar stond het exploitatietekort voor de komende 10 jaar, volgens gegevens van het college, nog op 4,7 miljoen. Het college heeft na maart 2009 geen nieuwe cijfers meer bekend willen maken hetgeen duidt op hogere tekorten.

Tegenover deze negatieve effecten staan ook geen voordelen voor de automobilist. De files op de Morsweg zullen alleen maar langer worden. In de hele stad gaan de parkeertarieven drastisch omhoog om de tekorten van de exploitatie nog enigszins binnen de perken te houden. In grote delen van de stad worden parkeerrestricties ingevoerd om de automobilist de parkeergarage in te drijven. De dislocatie van de parkeergarage noodzaakt tot een wandeling van minimaal 10 tot 15 minuten om het doel in de stad te bereiken.

De WTL blijft streven naar een goede en structurele herinrichting van het gebied, waarbij het verkeer, het parkeren en de leefbaarheid van de wijk als belangrijke elementen worden meegenomen.

 

Meke Bootsma

Voorzitter

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie