Persbericht van de Gemeente Leiden 29 september 2021

Verkeersonderzoek vergroten verkeersveiligheid en leefbaarheid in binnenstad Het college van burgemeester en wethouders wil de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad en het stationsgebied vergroten en start een uitgebreid verkeersonderzoek naar de impact van verschillende maatregelen.

Leiden heeft één van de mooiste binnensteden van Nederland en dat willen we graag zo houden. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan blijven genieten van onze prachtige historische binnenstad én het stationsgebied heeft het college van burgemeester en wethouders eerder dit jaar de Agenda Autoluwe Binnenstad en de Gebiedsvisie Stationsgebied vastgesteld. Deze programma’s zorgen ervoor dat de komende jaren ruimte wordt gecreëerd voor een groene en vitale binnenstad met extra woningen en voorzieningen in het Stationsgebied.

Leefbaar en verkeersveilig

 In Leiden geven we schone vervoervormen, zoals de fiets, lopen en het openbaar vervoer de ruimte. Alleen zo houden we de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar. Onze historische binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. Met de Agenda Autoluwe Binnenstad zijn maatregelen vastgesteld hoe we kwetsbare verkeersdeelnemers zoals de fietser en voetganger in de binnenstad beschermen én de ruimte geven die zij verdienen. Het gemeentelijk beleid, gericht op schoon vervoer, is daarmee ook pro-verkeersveiligheidsbeleid.

Maatregelen om doelen te bereiken

Zoals omschreven in de door de raad vastgestelde Agenda Autoluwe Binnenstad en Gebiedsvisie Stationsgebied levert het verleggen van de busroute Stationsweg/Steenstraat naar de Morssingel[1]Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg-Noordeinde-Breestraat een positieve bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor met name de fietser en voetganger in het centrum en op de Morsweg. Deze route is vastgesteld als voorkeursvariant voor stadsbussen. Daarbij is het afsluiten van de Rijnzichtbrug in één of twee richtingen en het afsluiten van de Turfmarkt voor autoverkeer een belangrijke maatregel die een flinke bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid maar bovenal ook de aantrekkelijkheid en vitaliteit van de binnenstad en de wijk Transvaal.

Verkeersonderzoek

Omdat maatregelen in de buitenruimte gevolgen hebben voor hoe verkeer zich in de stad en regio ontwikkelt start de gemeente een uitgebreid verkeersonderzoek naar de impact van afsluitingen en verkeersknips op de verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer in onze stad en regio. In het onderzoek wordt rekening gehouden met bestemmingsverkeer en logistiek verkeer. Ook moeten de onderzoeksresultaten inzicht geven in de betrouwbaarheid en veiligheid van de vastgestelde voorkeursvariant voor de nieuwe busroute. Vervolgens worden oplossingen gevonden voor knelpunten die mogelijk uit het verkeersonderzoek naar voren komen.

Praktijkproef afsluiting Rijnzichtbrug en Turfmarkt

 In de Agenda Autoluwe Binnenstad wordt een praktijkproef voorgesteld om in de praktijk te ervaren hoe verkeer rijdt bij het afsluiten van de Rijnzichtbrug in één of twee richtingen en Turfmarkt voor autoverkeer. Het college ziet hier nog steeds de waarde van in: praktijkonderzoek biedt immers inzichten die niet vanachter het bureau kunnen worden voorzien. Nadere uitwerking heeft Leiden doen besluiten om eerst uitgebreid verkeersonderzoek te doen. De resultaten daarvan helpen om te bepalen met welk doel, in welke vorm en binnen welke kaders een proef het beste uitgevoerd kan worden. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de proef uit te voeren na openstelling van de tunnel RijnlandRoute (N434), medio 2023. De RijnlandRoute is immers een belangrijke voorwaarde voor het beperken van doorgaand verkeer in de binnenstad. Op die manier is de zeggingskracht van de proef optimaal.

Participatie en besluitvorming

De eerste stap van het participatietraject dat hoort bij het onderzoek naar afsluitingen van de Rijnzichtbrug en Turfmarkt en de voorkeursvariant van de busroutes is het informeren van stakeholders over de insteek van het verkeersonderzoek. We willen de stad meenemen in de reden van het onderzoek en het bijbehorende proces. We raadplegen in deze eerste stap diverse direct betrokkenen bij het verleggen van de busroutes zoals Holland Rijnland, onze buurgemeenten en de nood- en hulpdiensten. Vervolgens informeren we de stakeholders over de uitkomsten van het onderzoek en raadplegen we hen over de te nemen vervolgstappen. Het college van burgemeester en wethouders geeft begin volgend jaar de wensen voor de nieuwe openbaar vervoer concessie mee aan de provincie Zuid-Holland.

Einde bericht

Geef een reactie