Zienswijze bestemmingsplan Morspoortgebied door bewoner Transvaal 3

Aan: het college van Burgemeester en wethouders der gemeente Leiden.

Bijlage bij internetformulier.

Datum:ons nummeruw Nummer:uw brief d.d.
21 december 202220221221002Z/22/3459796 

Onderwerp:

Ontwerpbestemmingsplan Morspoortgebied Geachte van B en W,

Alvorens mijn zienswijze met u te delen heb ik een aantal punten van orde:

  1. Het zaaknummer dat de gemeente Leiden aan dit ontwerpbestemmingsplan heeft toegekend is nergens te vinden en heb ik moeten opvragen via het contactcenter van der gemeente Leiden.
  2. De verwijzingen naar verschillende websites waar informatie omtrent dit ontwerpbestemmingsplan zou staan maakt het zoeken naar informatie er niet duidelijker op. De website https://www.ruimtelijkeplannen.nl geeft voor dit ontwerpbestemmingsplan het indicatienummer NL.IMRO.0546.BP00177-0201 op.
  3. Voor een college van B & W dat zegt participatie van haar burgers en gemakkelijke toegang tot overheidsinformatie hoog op de agenda heeft staan, is het toch een blamage dat belangrijke informatie niet op een plek beschikbaar is en dat men op zijn minst de links op internet waarna men verwijst controleert. Het riekt nu naar tegenwerking van betrokkenen op zoek naar informatie.

Mijn zienswijze:

*Aansluiting historische bebouwing.

In het ontwerpbestemmingsplan mis ik de historische aansluiting op de bebouwing aan de overkant van de Morssingel, Morspoort en Museum van Volkenkunde alsmede aansluiting op de bebouwing van Transvaal. Hoe denkt B&W hier aan de rand van het beschermd stadsgezicht mee om te gaan?

*Te weinig wooneenheden volgens de subsidieregeling.

Omdat er ruimte vrij is gemaakt voor andere activiteiten als wonen komt men niet aan het aantal wooneenheden zoals voorgeschreven in de subsidieregeling door de rijksoverheid voor dit gebied. Hoe denkt B&W hier een oplossing voor te zoeken.

*In dit ontwerpbestemmingsplan staat ook dat de bunker op de Morsweg blijft bestaan en mijn verzoek is om het te restaureren en de voorbouw die begin jaren 80 is gesloopt te herstellen en in te richten als een klein museum of spreek kamer voor de wijkagent of wijk BOA.

De bunker had namelijk een niet verstevigde voorbouw om het te camoufleren als woonhuis of boerderij en dat deel is gesloopt en daar is alleen de fundering van over. Dit zou recht doen aan de geschiedenis want deze telecommunicatie was belangrijk voor de Duitsers in WO2 maar ook voor het verzet want zij wisten welke kabels ze moesten aftappen.

*Sociale veiligheid.

Dit deel zou ik graag aanvullen met de informatie die ik op 16-01-2023 ontvang op de speciale informatie avond en zie dit deel dan ook als een “Proforma zienswijze”

In dit ontwerpbestemmingsplan is ook extra ruimte gecreëerd voor het Sociaal pension van De Binnenvest.  Het aantal pension gasten zou van 28 naar 40 met een uitloop tot 50 gaan. Zoals De Binnenvest zelf aangeeft op haar website https://www.debinnenvest.nl/ betreft het hier mensen met een grote zorgvraag en complexe problematiek.

Wat De Binnenvest niet vermeld is:

  1. Dat het Sociaal Pension Leiden een regionale voorziening is dus ook voor mensen uit de regio gemeenten.
    1. Dat in het Sociaal Pension mensen wonen met verschillende forensische zorgtitels voor meer informatie zie: https://www.forensischezorg.nl/introductie/keten- forensische-zorg/forensische-zorgtitels

Dat deze mensen zorg nodig hebben staat buiten kijf maar omdat het hier zeer complexe zorg betreft vind ik dat dit niet in een woonwijk thuishoort en zeker niet in een woonwijk die gelegen is (verder wordt ontwikkeld) aan de rand van een OV knooppunt en een van de historische toegang tot het centrum.

Niet alleen de (toekomstige) bewoners en hun kinderen dienen zich veilig te voelen maar ook moeten de bewoners van een Sociaal Pension zich veilig kunnen voelen en tegen hun zelf en hun oude vrienden beschermd worden.

Een sociaal Pension is geen gevangenis en de bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan en binnen een gebied met een knooppunt functie zijn de verleidingen erg groot om weer terg te vallen in oude gewoontes, zoals (hinderlijk) bedelen, stelen en bedreigen.

Omdat het Sociaal Pension te Leiden een regionale aangelegenheid is zou men kunnen kijken naar een betere plek, Zoals een Sociaal Pension gecombineerd met een zorgboerderij waardoor die mensen weer hun eigenwaarde terug krijgen.

Mijn vragen zijn:

  1. Is de uitbreiding van het aantal bewoners een wens van de regio?
  2. Heeft B&W samen met de regio gekeken naar andere vestigingsplaatsen voor het Sociaal Pension?

Met de 28 bewoners en hun bezoekers voelt het nu al onveilig in de buurt ook waar ik woon Op weg naar de Morskade en het tunneltje naar de Amphoraweg, waar zoals algemeen bekend drugs worden verhandeld,  bellen ze aan bij bewoners om te vragen naar geld omdat zij anders niet naar binnen kunnen in het Sociaal Pension.

Komen ze terug dan gaat dat meestal gepaard met geschreeuw.

Wat mij echt angstig maakt is als men zoals gister avond tegen de ruiten staat te slaan en te schreeuwen, die meneer van 20-12-2022 zie ik vaak zitten op het bankje voor het Sociaal Pension.

Naam en adres bij bestuur Wijkvereniging bekend. Wilt u contact met de schrijver van deze zienswijze, email ons dan: bestuur@transvaalleiden.nl

Geef een reactie