Zienswijze bestemmingsplan Morspoortgebied door bewoner Transvaal 1

Aan de raad van de gemeente Leiden

Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Morspoortgebied

Datum: 22 december 2022

Maatschappelijk: huisartspraktijk

Binnen de bestemming ‘wonen’ valt de bestemming ‘maatschappelijk’ tot een maximum van 1.000 m2 bvo. Verder worden ook de volgende bestemmingen genoemd die binnen de bestemming ‘wonen’ vallen, elk tot een maximum van 1.000 m2.:

 • Cultuur en ontspanning
 • Dienstverlening
 • Kantoor

In totaal mogen de bestemmingen ‘maatschappelijk’, ‘cultuur’, ‘dienstverlening’ en ‘kantoor’ gezamenlijk niet meer dan 2.000 m2 in beslag nemen.

De bestemming ‘maatschappelijk’ maakt veel functies mogelijk. De aanduiding ‘maatschappelijk’ is in Nederland vaak te ruim gebleken. Het betreft een scala aan voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, verenigingsleven, opvoeding, kinderopvang, openbaar bestuur en andere openbare en sociale voorzieningen. Veel van de toegestane functies zouden wel eens kunnen botsen met de woonbestemming. Ook in de toekomst in geval van functiewisselingen. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR631823/1

Vragen:

 1. Is het verstandig om de deur open te zetten voor zo veel functies voor een oppervlakte van 2.000 m2? Verliest de gemeente dan niet te veel grip op de ruimtelijke ontwikkeling?
 2. Kan er niet beter selectiever worden bestemd, door de bestemmingen ‘cultuur’, ‘dienstverlening’ en ‘kantoor’ te laten vervallen en de maximum toegestane oppervlakte voor ‘maatschappelijk’ te beperken tot 500 m2?
 3. Wat is er mogelijk om – gezien het grote tekort in Leiden aan huisartsenpraktijken – de bestemming ‘maatschappelijk’ zo veel mogelijk toe te snijden op een huisartsenpraktijk?

Parkeergarage

De huidige, tijdelijke Morspoortgarage ligt op een gunstige plek voor bezoekers van de binnenstad en van het Stationsgebied. Ook bewoners van D’Oude Morsch en Transvaal maken er gebruik van. Zelfs voor bezoekers van museum Naturalis is het een belangrijke parkeervoorziening. Kortom, deze garage vangt veel auto’s af van de openbare weg in de verre omtrek.

Het ontwerpbestemmingsplan Morspoortgebied maakt de bouw van een ondergrondse  parkeergarage mogelijk.

Vragen:

 1. Is er voldoende onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid van een tweelaagse, ondergrondse parkeergarage op de plek en met de omvang die het ontwerpbestemmingsplan aangeeft?
 2. Is de kans groot dat dit plan haalbaar zal blijken te zijn, mede in gedachte genomen dat 35% van de woningen in de sociale huursector gebouwd worden?
 3. Is er onderzoek gedaan waar de gebruikers van de Morspoortgarage hun auto zullen parkeren als er geen vervangende ondergrondse parkeergarage in het Morspoortgebied zal zijn.
 4. Is er onderzoek gedaan naar een alternatieve plaats voor het parkeren van auto’s die nu gebruikmaken van de Morspoortgarage? Dus een alternatieve plaats langs de Leidse Ring Noord op loopafstand van zowel de binnenstad, het station als Naturalis?
 5. Als op bovenstaande vragen ontkennend geantwoord wordt, waarom is een goede ruimtelijke ordening ermee gebaat om in het bestemmingsplan de bestemming ‘ondergrondse parkeergarage’ op te nemen?

Parkeren, laden en lossen

In artikel 10 staat onder d.:

“Bij het bepalen of voldoende ruimte is aangebracht voor het parkeren van auto’s, fietsen en het laden en lossen wordt gebruikgemaakt van de Beleidsregels Parkeernormen van de gemeente Leiden zoals die gelden ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan en – indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd – aan die wijziging.”

Vragen:

 1. Voldoet het maximaal te realiseren programma volgens het ontwerpbestemmingsplan aan de nu geldende parkeernormen?
 2. Er worden in het ontwikkelingsplan veel straatparkeerplaatsen voor bewoners opgeheven in de Bloemfonteinstraat en Paul Krugerstraat c.a. Waar worden die plaatsen gecompenseerd?

Groen/verkeer

In hoofdstuk 2.2. van de toelichting valt het volgende te lezen:

“Het gehele plangebied kent veel openbaar groen in de vorm van bomen, struikbeplanting en gazons. Hier horen waardevolle groenstructuren bij: de groenstrook tussen Morspoortgarage en Morsweg, de groenstrook langs de spoorlijn en het groen rondom het buurtparkje. Door het gehele plangebied staan bomen.”

Hoewel de Gebiedsvisie en het ontwerpbestemmingsplan hoog opgeven van het belang van groen in het Stationsgebied, resulteert het ontwikkelingsplan voor het Morspoortgebied in minder openbaar groen. Grasveldjes aan de noord- en zuidkant van de Morspoortgarage, en rondom Stationsplein 107 verdwijnen. Het “buurtparkje” wordt een stuk kleiner.

In hoofdstuk 2.4.3. van de toelichting, ‘Stedenbouwkundig kader’, wordt dat bevestigd:

“Het buurtparkje tussen de Paul Krugerstraat en Bloemfonteinstraat blijft (in kleinere vorm en met een nieuwe inrichting) behouden als groene, open ruimte. Ook de huidige groenstrook tussen Morspoortgarage en Morsweg blijft grotendeels behouden als open (groen)gebied.”

Kennelijk moeten bewoners van de nieuw te bouwen woningen ‘het dak op’ of uitzicht hebben op een binnenhof om te genieten van groen.

Vragen:

 1. Kan een overzicht worden gegeven van beschermde/waardevolle bomen in het plangebied? Dus de zg. categorie-2-bomen met de aanwijscriteria Monumentale leeftijd/grootte, Ecologische waarde, Cultuurhistorische waarde en Bijzonderheid?
 2. Kan het ontwikkelingsplan rekening houden met behoud van deze beschermde/waardevolle bomen?
 3. Waarom kan het groengebiedje tussen Morsweg en de geplande woningen aan de zuidrand van het plangebied (waar ook de bunker staat) niet in stand blijven, in plaats van de bestemming ‘verkeer’ te krijgen? Hier staan schitterende, grote en gezonde bomen, terwijl de bunker ook een prachtige groene ‘jas’ draagt.

Windhinder

Vraag:

 1. Uit het windhinderonderzoek bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat de windhinder als gevolg van de noordelijke woontoren minder zal zijn als die toren dichterbij het spoor wordt gebouwd en iets wordt gedraaid t.o.v. het plan, namelijk parallel aan het spoor. Is het mogelijk het plan daarop toe te snijden?

Kunstwerk glas-in-beton Jan Menno Meine Jansen

De Gebiedsvisie van 2021 is duidelijk over de toekomst van het glas-in-beton-kunstwerk in het trappenhuis van het voormalige belastingkantoor resp. stadskantoor, Stationsweg 107:

“Het kunstwerk van Jan Meine Jansen wordt opgenomen in de nieuwbouw. Het kunstwerk zal zichtbaar zijn voor publiek.”

In artikel 9.1 van het ontwerpbestemmingsplan staat: “.…. kan wel worden afgeweken van de maximale bouwhoogte voor zover dit noodzakelijk is voor de inpassing van het glas-in-beton kunstwerk van Jan Menno Meine Jansen, dat is gebouwd in het kantoorpand met adres Stationsplein 107.”

In hoofdstuk 1.1. van de toelichting staat: “De bestaande bebouwing in het gebied (behalve de bunker) zal gesloopt worden om plaats te maken voor de beoogde nieuwbouw.”

In hoofdstuk 4.2.2.1. van de toelichting staat: “Het uitplaatsen van het kunstwerk en inpassen in een nieuw gebouw is uitgangspunt geweest bij de Gebiedsvisie Stationsgebied. Daarom is integratie van het kunstwerk in het bestemmingsplan Morspoortgebied opgenomen.” 

In die paragraaf valt ook het volgende te lezen: “… heeft het college zichzelf een inspanningsverplichting opgelegd met betrekking tot het behoud van de monumentale kunst in het gebouw”.

Vragen:

 1. Kan de tekst uit de Gebiedsvisie worden overgenomen in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan? Het betreft hier een zeldzaam kunstwerk uit de wederopbouwperiode.
 2. Waarom zijn de teksten uit de Gebiedsvisie en het ontwerpbestemmingsplan tegenstrijdig en verwarrend?
 3. Hoe staat het met de door het college beloofde inspanningsverplichting om het kunstwerk te behouden?

Namen ‘Morspoortgebied’ en ‘Marechausseekazerne’

Het verdient aanbeveling één naam voor het plangebied consequent aan te houden. Nu worden in de toelichting zowel ‘Morspoortgebied’ als ‘Morspoortterrein’ door elkaar gebruikt. ‘Morspoortgebied’ heeft de voorkeur.

Veelal wordt in het plan gesproken van ‘Morspoortkazerne’, waar gedoeld wordt op de marechausseekazerne (4.2.2.1. Cultuurhistorische paragraaf). De legerkazerne, genaamd Morspoortkazerne, is in 1981 gesloopt (met uitzondering van het wachtgebouw) en stond op de plaats van Park de Put en molen De Put.

Naam en adres bij bestuur Wijkvereniging bekend. Wilt u contact met de schrijver van deze zienswijze, email ons dan: bestuur@transvaalleiden.nl

Geef een reactie